Jernbane.net


Opphavsrett / Copyright


Alle bilder på Jernbane.nets websider er beskyttet av opphavsrett

Bildene må ikke kopieres, distribueres, beskjæres, krympes eller på andre måter endres, uten å ha innhentet tillatelse fra fotografen først. Kommersiell og ikke kommersiell bruk av bildene på Internet, på trykk eller andre former for media er ikke tillatt uten samtykke.

Ta kontakt med Jernbane.net for å innhente tillatelse.All photos on the Jernbane.net website are protected by international copyright laws

You have limited rights to personally view the images with your web browser. These photos may not otherwise be reproduced, distributed, cropped, resized, or otherwise altered without the written permission of the photographer. No commercial use of these photos may be made in any way. All rights are reserved.

You may not use these photos on any web page, commercial or non-commercial, for profit or non-profit, without written permission from the photographer. Contact Jernbane.net staff to request permission.