Jernbane.net

Hjem > Norge > ETCS / ERTMS / GSM-R 'GSM for Rail' > ERTMS/ETCS
Støtt oss
Ukens Bilde
Jubileumstoget på Orkla bru
Fotograf: Ståle Ualand

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Jädraås-Tallås Järnväg lånad bild
Fotograf: Hans-Erik Österberg

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
[NO] Digital tidsmaskin - NSB - El 2103 21.07.1991
Fotograf: Deane Motis

Top-100-bilder

Nyeste opplastninger
Nyeste innlegg
TWITTER på Jernbane.Net
Jernbane.net på TWITTER


ERTMS/ETCS
Ise stasjon Østfoldbanen østre linje
[bilde]
Ise var den aller første jernbanestasjonen i Norge utstyrt med ERTMS.

ERTMS/ETCS

 
Om noen skulle være i tvil:
Norsk jernbane står foran et stort tidsskille når eldgamle signalsystemer erstattes med et felles europeisk.

European Rail Traffic Management System, et europeisk system for styring og sikring av togtrafikken.

Norge har som Danmark valgt en komplett utskifting av gammel teknologi med ERTMS.

ERMTS-programmet i Norge er samlet i tre kontrakter (ERTMS i infrastruktur, ERTMS i tog og nytt system for trafikkstyring).


ERTMS består av ETCS (European Train Control System), som er den tekniske plattformen for trafikkstyring, jernbanens eget mobilnett GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) og felles trafikkregler for samtlige europeiske land.

ERTMS vil både modernisere og forenkle måten jernbanetrafikken styres på.

Ved innføring av ERTMS vil deler av dagens signalanlegg bli overflødig, noe som reduserer sannsynligheten for tekniske feil på jernbanen.

European Rail Traffic Management System­ (europeisk standard for tog­styring) omfatter kommunikasjonssystemet GSM-Rail (GSM-R) og kontrollsystemet European Train Control System (ETCS).

Utbyggingene i Europa dreier seg om nivå to av ETCS, der signallysene langs sporet erstattes av en skjerm hos lokomotiv­fører.
Den gir informasjon om hastighet og hindringer flere kilometer fremover.

Informasjonen mates inn i et sentralt data­system av trafikkstyringssentralen og overføres til en datamaskin i toget med krypterte signaler over GSM-R.

Det sentrale systemet sørger også for å overvåke togtrafikken og varsler/griper inn ved avvik.

I november 2013 startet Jernbaneverket testing av ERTMS på Østfoldbanen østre linje.

I 2015 ble strekningen Ski-Sarpsborg satt i drift med ERTMS.

Bane NOR skal fornye signalanleggene på jernbanen.
Målet er å erstatte dagens utdaterte teknologi med databaserte ERTMS – et signalsystem som er felles for alle europeiske land.
For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

Med innføring av ERTMS vil Bane NOR modernisere og standardisere store deler av jernbanens signalteknologi.
Det vil bidra til:

  • Færre tekniske feil som påvirker togtrafikken
  • Lavere vedlikeholdskostnader knyttet til signal- og sikringsanlegg
  • Bedre og raskere informasjon til reisende og togoperatører
  • Bedre utnyttelse av signalkompetansen i Bane NOR

 


 

Historikk

Hva slags signalsystem har jernbanen i dag?

I dag er alle tog og de aller fleste strekninger i Norge utstyrt med ATC (Automatic Train Control). Systemet sørger for å bremse toget dersom det kjører for fort mot rødt lys eller sporveksler der hastigheten må reduseres. På de mest trafikkerte strekningene er også aktuell linjehastighet overvåket for å sikre at togene ikke bryter fartsgrensen.

Hva er fordelen med ERTMS?

EUs hovedprinsipper om fri flyt av varer og tjenester ligger til grunn for den nye jernbanestandarden ERTMS.

Med ERTMS vil signallys og skilt langs sporet etter hvert forsvinne og erstattes av informasjon gitt direkte på skjermer hos lokføreren. Med fullt utbygget ERTMS kan vi tilpasse hvor tett og hvor fort togene kan kjøre i forhold til andre togs hastighet, bremseevne og stoppmønster. Dermed vil kapasiteten på sporet utnyttes bedre. ERTMS vil også gjøre det enda tryggere å reise med tog.

ERTMS skal i framtiden erstatte alle nasjonale signalanlegg i Europa, og vil bidra til raskere og mer effektiv togframføring over landegrensene.

I et midlere tidsperspektiv skal systemet innføres på alle høyhastighetsbaner og godskorridorer, mens det i et noe lengre perspektiv skal dekke hele det Europeiske jernbanenettet.
I Norge har Statens Jernbanetilsyn (SJT) satt krav til innføring av ETCS på det norske jernbanenettet, og utfasing av dagens ATC system (Automatic Train Control).

Innføring av ERTMS markerer et teknologisk vendepunkt i togframføringen i Norge. Med ERTMS vil Bane NOR fornye og standardisere dagens signalanlegg, de fleste av dem basert på eldre reléteknologi. Fornyelsen vil skape en mer pålitelig jernbane fordi antall tekniske feil knyttet til signal- og sikringsanleggene vil bli redusert.

ERTMS vil modernisere trafikkstyringen på jernbanen. Den blir langt mer automatisert fordi det databaserte systemet har mange egenskaper og funksjoner som dagens anlegg ikke har. Dette vil øke jernbanens sikkerhet siden automatikken som tar over reduserer sannsynligheten for menneskelige feil.

Dagens signalanlegg bruker utvendige lyssignaler langs jernbanen for å styre togtrafikken. ERTMS sender informasjon og kjøretillatelser gjennom jernbanens eget mobilnett til en datamaskin i kjøretøyene. Det gjør at utvendige lyssignaler og annen infrastruktur blir overflødige.

Ombordutrustningen:
Fredag 25. mai 2018 signerte Bane NOR tre kontrakter med Alstom for levering av ombordutstyr til tog og arbeidsmaskiner som skal trafikkere ERTMS-strekninger i Norge innen 2030.
Kjøretøyeierne var representert ved Norske tog, som signerte kontrakt på ombygging av 274 av tog og med dette har den største kontrakten for ombordutstyr med Alstom, på 665 millioner kroner.
Alle kjøretøyeierne skal inngå selvstendige kontrakter med Alstom om leveranse av ombordutstyr. Dette skal gjøres på et fellesarrangement tirsdag 5. juni.
Til sammen har alle kontraktene en samlet verdi på ca. 1,8 milliarder kroner

Kilder:
Bane Nor.
Wikipedia.
Alstom
Teknisk Ukeblad.
Postvogna (diverse innlegg)ETCS / ERTMS baliser kan i all hovedsak gi følgende beskjeder til tog.
(Designvalget kan variere land for land):


1- Posisjonsinfo(Km verdi ned til meteren, nyere systemer ned til desimeteren)

2- Retningsreferanse

3- Stoppe tog i skiftemodus når tog passerer skiftegrensen på en stasjon (Norsk valg)

4- Stoppe tog i SR - modus(Litt som atc overvåking forbi rødt signal)- Telefonkjøring som vi kalte det i gamle dager (Norsk valg)

5- Overgang mellom ATC område og ERTMS område (begge retninger).

6- Initiere automatisk oppring til Radio blokk sentralen - RBC på tog fra ATC område

Baliser vil da avhengig av plassering på banen ha en eller flere av elementene over, det vil si at på eksempelvis linjen mellom to stasjoner vil bare ha kode 1 og 2 og 6. Ved et innkjørstoppskilt kodene 1,2,3,4,6


European Rail Traffic Management System (ERTMS) er et felles europeisk signalanlegg for jernbanen. Systemets hovedprinsipp går ut på at optiske signaler (lyssignaler) langs sporet erstattes av informasjon om kjøretillatelse og hastighet som trådløst sendes direkte til togets førerrom og vises fører i et panel.

ERTMS et databasert system som reduserer sannsynligheten for menneskelige feil. ERTMS som system består av følgende:
 ETCS (European Train Control System‐hastighetsovervåkning og signalering)
 GSM‐R (for kommunikasjon mellom tog og signalanlegg)
 Felles europeiske trafikkregler

Ordforklaring
Forkortelse Forklaring
Akseltellere System for å detektere tog (teller antall hjul på tog inn/ut av et spor)
AoE Automatic Train Operation over ERTMS (Cruise control for tog m/ERTMS)
ATC  Automatic Train Control (system for hastighetsovervåkning)
ATO  Automatic Train Operation (Cruise control for tog)
Baliser  Passive radiosendere montert i sporet (gule bokser montert på svillene)
Bevegelsessensor  Registrerer at toget beveger seg (odometri)
ERTMS  European Rail Traffic Management System
ETCS  European Train Control System (system for hastighetsovervåkning/signalering)
EVC European Vital Computer (toget del av ETCS)
Godskorridorer Godskorridorer gjennom Europa definert av EU
GSM‐R  Radioforbindelse mellom tog og infrastruktur
Hjulomdreiningssensor   Registrerer at hjulene roterer for å kunne fastslå kjørt distanse (odometri)
Høyhastighetsbaner  Strekninger med hastighet >250 km/t
Interoperabilitet  Samtrafikkevne – Alle tog i Europa kan kjøre på alle jernbanestrekninger 
Kommisjonsvedtak  Vedtak gitt av EU‐kommisjonen
Level 1  Hastighetsovervåkning ved baliser/EVC, optiske signaler for kjøretillatelse
Level 2  Hastighetsovervåkning ved RBC/EVC, kjøretillatelse gitt i lokomotivets førerpanel
Level 3  Som Level 2 men uten togdeteksjon i sporet (akseltellere eller sporfelt)
MoU  Memorandum of Understanding
RBC  Radio Block Center (infrastrukturens del av ETCS)
Sporfelt  System for å detektere tog (benytter en elektrisk krets i skinnegangen)
Togdeteksjon Teknisk system for å detektere hvor tog befinner seg (sporfelt/akseltellere)
Togintegritet  Teknisk system for å fastslå om toget er helt (alle vogner fortsatt med i toget)  
 TSI  Tekniske Spesifikasjoner for Interoperabilitet

 

[bilde]
Ise var den aller første jernbanestasjonen i Norge utstyrt med ERTMS.
Ise stasjon Østfoldbanen østre linje
[bilde]
Ise var den aller første jernbanestasjonen i Norge utstyrt med ERTMS.

ERTMS/ETCS

 
Om noen skulle være i tvil:
Norsk jernbane står foran et stort tidsskille når eldgamle signalsystemer erstattes med et felles europeisk.

European Rail Traffic Management System, et europeisk system for styring og sikring av togtrafikken.

Norge har som Danmark valgt en komplett utskifting av gammel teknologi med ERTMS.

ERMTS-programmet i Norge er samlet i tre kontrakter (ERTMS i infrastruktur, ERTMS i tog og nytt system for trafikkstyring).


ERTMS består av ETCS (European Train Control System), som er den tekniske plattformen for trafikkstyring, jernbanens eget mobilnett GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) og felles trafikkregler for samtlige europeiske land.

ERTMS vil både modernisere og forenkle måten jernbanetrafikken styres på.

Ved innføring av ERTMS vil deler av dagens signalanlegg bli overflødig, noe som reduserer sannsynligheten for tekniske feil på jernbanen.

European Rail Traffic Management System­ (europeisk standard for tog­styring) omfatter kommunikasjonssystemet GSM-Rail (GSM-R) og kontrollsystemet European Train Control System (ETCS).

Utbyggingene i Europa dreier seg om nivå to av ETCS, der signallysene langs sporet erstattes av en skjerm hos lokomotiv­fører.
Den gir informasjon om hastighet og hindringer flere kilometer fremover.

Informasjonen mates inn i et sentralt data­system av trafikkstyringssentralen og overføres til en datamaskin i toget med krypterte signaler over GSM-R.

Det sentrale systemet sørger også for å overvåke togtrafikken og varsler/griper inn ved avvik.

I november 2013 startet Jernbaneverket testing av ERTMS på Østfoldbanen østre linje.

I 2015 ble strekningen Ski-Sarpsborg satt i drift med ERTMS.

Bane NOR skal fornye signalanleggene på jernbanen.
Målet er å erstatte dagens utdaterte teknologi med databaserte ERTMS – et signalsystem som er felles for alle europeiske land.
For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

Med innføring av ERTMS vil Bane NOR modernisere og standardisere store deler av jernbanens signalteknologi.
Det vil bidra til:

  • Færre tekniske feil som påvirker togtrafikken
  • Lavere vedlikeholdskostnader knyttet til signal- og sikringsanlegg
  • Bedre og raskere informasjon til reisende og togoperatører
  • Bedre utnyttelse av signalkompetansen i Bane NOR

 


 

Historikk

Hva slags signalsystem har jernbanen i dag?

I dag er alle tog og de aller fleste strekninger i Norge utstyrt med ATC (Automatic Train Control). Systemet sørger for å bremse toget dersom det kjører for fort mot rødt lys eller sporveksler der hastigheten må reduseres. På de mest trafikkerte strekningene er også aktuell linjehastighet overvåket for å sikre at togene ikke bryter fartsgrensen.

Hva er fordelen med ERTMS?

EUs hovedprinsipper om fri flyt av varer og tjenester ligger til grunn for den nye jernbanestandarden ERTMS.

Med ERTMS vil signallys og skilt langs sporet etter hvert forsvinne og erstattes av informasjon gitt direkte på skjermer hos lokføreren. Med fullt utbygget ERTMS kan vi tilpasse hvor tett og hvor fort togene kan kjøre i forhold til andre togs hastighet, bremseevne og stoppmønster. Dermed vil kapasiteten på sporet utnyttes bedre. ERTMS vil også gjøre det enda tryggere å reise med tog.

ERTMS skal i framtiden erstatte alle nasjonale signalanlegg i Europa, og vil bidra til raskere og mer effektiv togframføring over landegrensene.

I et midlere tidsperspektiv skal systemet innføres på alle høyhastighetsbaner og godskorridorer, mens det i et noe lengre perspektiv skal dekke hele det Europeiske jernbanenettet.
I Norge har Statens Jernbanetilsyn (SJT) satt krav til innføring av ETCS på det norske jernbanenettet, og utfasing av dagens ATC system (Automatic Train Control).

Innføring av ERTMS markerer et teknologisk vendepunkt i togframføringen i Norge. Med ERTMS vil Bane NOR fornye og standardisere dagens signalanlegg, de fleste av dem basert på eldre reléteknologi. Fornyelsen vil skape en mer pålitelig jernbane fordi antall tekniske feil knyttet til signal- og sikringsanleggene vil bli redusert.

ERTMS vil modernisere trafikkstyringen på jernbanen. Den blir langt mer automatisert fordi det databaserte systemet har mange egenskaper og funksjoner som dagens anlegg ikke har. Dette vil øke jernbanens sikkerhet siden automatikken som tar over reduserer sannsynligheten for menneskelige feil.

Dagens signalanlegg bruker utvendige lyssignaler langs jernbanen for å styre togtrafikken. ERTMS sender informasjon og kjøretillatelser gjennom jernbanens eget mobilnett til en datamaskin i kjøretøyene. Det gjør at utvendige lyssignaler og annen infrastruktur blir overflødige.

Ombordutrustningen:
Fredag 25. mai 2018 signerte Bane NOR tre kontrakter med Alstom for levering av ombordutstyr til tog og arbeidsmaskiner som skal trafikkere ERTMS-strekninger i Norge innen 2030.
Kjøretøyeierne var representert ved Norske tog, som signerte kontrakt på ombygging av 274 av tog og med dette har den største kontrakten for ombordutstyr med Alstom, på 665 millioner kroner.
Alle kjøretøyeierne skal inngå selvstendige kontrakter med Alstom om leveranse av ombordutstyr. Dette skal gjøres på et fellesarrangement tirsdag 5. juni.
Til sammen har alle kontraktene en samlet verdi på ca. 1,8 milliarder kroner

Kilder:
Bane Nor.
Wikipedia.
Alstom
Teknisk Ukeblad.
Postvogna (diverse innlegg)ETCS / ERTMS baliser kan i all hovedsak gi følgende beskjeder til tog.
(Designvalget kan variere land for land):


1- Posisjonsinfo(Km verdi ned til meteren, nyere systemer ned til desimeteren)

2- Retningsreferanse

3- Stoppe tog i skiftemodus når tog passerer skiftegrensen på en stasjon (Norsk valg)

4- Stoppe tog i SR - modus(Litt som atc overvåking forbi rødt signal)- Telefonkjøring som vi kalte det i gamle dager (Norsk valg)

5- Overgang mellom ATC område og ERTMS område (begge retninger).

6- Initiere automatisk oppring til Radio blokk sentralen - RBC på tog fra ATC område

Baliser vil da avhengig av plassering på banen ha en eller flere av elementene over, det vil si at på eksempelvis linjen mellom to stasjoner vil bare ha kode 1 og 2 og 6. Ved et innkjørstoppskilt kodene 1,2,3,4,6


European Rail Traffic Management System (ERTMS) er et felles europeisk signalanlegg for jernbanen. Systemets hovedprinsipp går ut på at optiske signaler (lyssignaler) langs sporet erstattes av informasjon om kjøretillatelse og hastighet som trådløst sendes direkte til togets førerrom og vises fører i et panel.

ERTMS et databasert system som reduserer sannsynligheten for menneskelige feil. ERTMS som system består av følgende:
 ETCS (European Train Control System‐hastighetsovervåkning og signalering)
 GSM‐R (for kommunikasjon mellom tog og signalanlegg)
 Felles europeiske trafikkregler

Ordforklaring
Forkortelse Forklaring
Akseltellere System for å detektere tog (teller antall hjul på tog inn/ut av et spor)
AoE Automatic Train Operation over ERTMS (Cruise control for tog m/ERTMS)
ATC  Automatic Train Control (system for hastighetsovervåkning)
ATO  Automatic Train Operation (Cruise control for tog)
Baliser  Passive radiosendere montert i sporet (gule bokser montert på svillene)
Bevegelsessensor  Registrerer at toget beveger seg (odometri)
ERTMS  European Rail Traffic Management System
ETCS  European Train Control System (system for hastighetsovervåkning/signalering)
EVC European Vital Computer (toget del av ETCS)
Godskorridorer Godskorridorer gjennom Europa definert av EU
GSM‐R  Radioforbindelse mellom tog og infrastruktur
Hjulomdreiningssensor   Registrerer at hjulene roterer for å kunne fastslå kjørt distanse (odometri)
Høyhastighetsbaner  Strekninger med hastighet >250 km/t
Interoperabilitet  Samtrafikkevne – Alle tog i Europa kan kjøre på alle jernbanestrekninger 
Kommisjonsvedtak  Vedtak gitt av EU‐kommisjonen
Level 1  Hastighetsovervåkning ved baliser/EVC, optiske signaler for kjøretillatelse
Level 2  Hastighetsovervåkning ved RBC/EVC, kjøretillatelse gitt i lokomotivets førerpanel
Level 3  Som Level 2 men uten togdeteksjon i sporet (akseltellere eller sporfelt)
MoU  Memorandum of Understanding
RBC  Radio Block Center (infrastrukturens del av ETCS)
Sporfelt  System for å detektere tog (benytter en elektrisk krets i skinnegangen)
Togdeteksjon Teknisk system for å detektere hvor tog befinner seg (sporfelt/akseltellere)
Togintegritet  Teknisk system for å fastslå om toget er helt (alle vogner fortsatt med i toget)  
 TSI  Tekniske Spesifikasjoner for Interoperabilitet

 

[bilde]
Ise var den aller første jernbanestasjonen i Norge utstyrt med ERTMS.


ETCS Nivå 1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


ETCS Nivå 2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


ETCS Nivå 3
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Signalskilt ''A 7621 MYS''
I alt 1 bilde
Quiz!
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Quiz!
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna
Med ETCS nivå 2/3 benyttes ikke lenger optiske signaler langs sporet, men det benyttes isteden
signalskilt som vist i figuren nedenfor.
Signalskiltene for ERTMS er standardisert i Europa.

Signalskiltene angir en togveis start‐ og sluttpunkt.
Ved passering av skiltene vil trafikkregler komme til anvendelse, og derfor benyttes betegnelsen “signalskilt for ERTMS” og ikke “signalskilt for ETCS”.

Legg til informasjon om ERTMS/ETCS - Signalskilt ''A 7621 MYS''


ETCS / ERTMS baliser
I alt 1 bilde
Eurobalise
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Eurobalise
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Balisesystemet for ERTMS kalles "Eurobalises"
Dette er en standard som er definert fra ERA, og som beskriver funksjonen i hele ERTMS systemet.

Balisene er i hovedsak utlagt som statiske baliser, og kan legges ut som singel eller doble baliser.
De doble er oftest forekommende da de vil gi beskjeder gjeldende begge kjøreretninger.

Med begrepet statiske menes det at de ikke er koblet fysisk sammen med signalsystemet, men er kodet til kun å gi spesifikke beskjeder fra hver enkelt balise

Det finnes muligheter i designet til at baliser kan være dynamiske og tilkoblet signalsystemet, men er ikke valgt brukt foreløpig i Norge.

Legg til informasjon om ERTMS/ETCS - ETCS / ERTMS baliser


Plassering av ETCS / ERTMS baliser
I alt 1 bilde
Balise plassert ved stoppskilt
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Balise plassert ved stoppskilt
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Normalt vil man alltid finne to baliser ved hvert stoppskilt på stasjon og på linjen.
I tillegg finnes det flere tekniske designkrav, som det må tas hensyn til.
Maksimal avstand mellom balisene er 2000 meter.

På linjen legges baliser tettere mot innkjør stoppskiltene.

Langs Østfoldbanen Østre Linje er baliser lagt ut med en avstand på 2000-1000-500-100m før stoppskiltene. Dette blir gjort for at toget kan korrigere avstandsdeteksjonen med korrekte verdier, for eks ved vanskelige retardasjons forhold.

I bremsesonene til sporveksler legger man også ut baliser,

Legg til informasjon om ERTMS/ETCS - Plassering av ETCS / ERTMS baliser


Standard stasjon for visning av balise plassering
I alt 1 bilde
Standardstasjon for visning av baliseplassering
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Standardstasjon for visning av baliseplassering
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna

Akseltellere
I alt 1 bilde
Akselteller Bombardier brukt på Østfoldbanens Østre Linje
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
Akselteller Bombardier brukt på Østfoldbanens Østre Linje
© Erik Skjelvik
Finn i Postvogna
En akselteller av denne typen vi har på bildet generer to sirkulære magnetfelt som går på tvers av skinnestrengen, når et hjul passerer magnetfeltene så kan akseltelleren på basis av at magnetfeltene forstyrres fastlegge kjøreretning og selvfølgelig telle antall aksler. Dette betyr at da vil systemet rapportere til en "evaluator" at det besatte sporavsnittet flytter seg til neste avsnitt i sikringsanlegget og togleders sporplanbilde. 0 aksler er da fritt spor og andre siffere enn 0 er besatt spor.

Hvis tellingen av aksler ikke går som det skal og man ender med et minustall eller et plusstall vil anlegget sette sporavsnittet som besatt, det betyr i såfall at de neste togene må fremføres med redusert hastighet.

Siden sporet vil være besatt etter feiltelling så må man resette sporavsnittet. Det kan gjøres etter en fastsatt prosedyre hvor flere sikkerhets-relaterte oppgaver utføres.

Når prosedyren er fullført kan togleder sende en kommando til anlegget at det skal gjøre en kontrolltelling for første tog.

Toget fremføres i redusert hastighet hvor det telles inn på strekningen og når toget kjører ut av strekningen telles det en gang til og hvis summen av innkjøring og utkjøring settes til 0 så er sporavsnittet fritt.

Legg til informasjon om ERTMS/ETCS - Akseltellere


Veisikringsanlegg
I alt 1 bilde
Ise stasjon Østfoldbanen østre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Ise stasjon Østfoldbanen østre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Signal E36

«Veisikringsanlegg» Tog som ikke har kjøretillatelse forbi planovergangen i førerpanelet, tog som får en midlertidig hastighetsnedsettelse til 0 km/t, og skift, skal stoppe foran skiltet.

Legg til informasjon om ERTMS/ETCS - Veisikringsanlegg


Oppkjørsbjelke / oppkjørsplanke.
I alt 1 bilde
Ise stasjon Østfoldbanen østre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna
Ise stasjon Østfoldbanen østre linje
© Jack Andresen
Finn i Postvogna

Booking.com
Booking.com