Jernbane.Net

Hjem > Sverige > Jernbaner og jernbanestasjoner i Sverige > 109 - Nordvästra Stambanan: Laxå - Charlottenberg
Støtt oss
Ukens Bilde
BLS T43 214 ved Tisselskog
Fotograf: Jørn Ole Steina

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Tmy 103+105 med massaved til Skoghall ved Öjervik
Fotograf: Jørn Ole Steina

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
MY 1129 med persontog mellem Borup og Kværkeby
Fotograf: Poul Henning Hansen

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
facebook
Jernbane.net på facebook


109 - Nordvästra Stambanan: Laxå - Charlottenberg

Beskrivelse

År 1855 påbörjades stakningen av Nordvästra stambanan under ledning av värmlänningen Nils Eriksson, som samma år utsetts till chef för Statens Järnvägsbyggnader. Tio år senare invigdes bandelen Kongsvinger-Charlottenberg och 1866 sträckan Laxå-Kristinehamn. 1863 beslöt Arvika köping att upplåta mark för stationshus "nedan om den gata, som sträcker sig i öster och väster vid södra kanten av torget". Året därefter påbörjades stakningen av bandelen Charlottenberg-Arvika och den 9 okt 1867 förklarade landshövding Ekström banan öppnad för allmän trafik.

Sträckan Kristinehamn-Karlstad stod efter många stridigheter färdig 1869. Den sista bandelen Karlstad- Arvika förorsakade även den mycket bekymmer då bl a järnvägsbanken över sjön Värmeln sjönk två gånger. Slutligen den 16 juni 1871 kunde Nordvästra stambanan invigas i hela sin längd. Då de festprydda norska och svenska tågen möttes vid Arvika station under en blomsterprydd baldakin var rälsen inför högtidligheten sammanfogad med en 1 m lång silverskena.

Historikk

Västra stambanan forbi Laxå ble åpnet i 1862. 
Laxå ble ett jernbaneknutepunkt når Nordvästra stambanan (Laxå - Charlottenberg ) ble åpnet i 1866. 

For å unngå at togene fra Nordvästra stambanan måtte kjøre inn til Laxå stasjon for å bytte kjørerettning ble det i 1962 bygget ett triangelspor ut mot Västra Stambanan i rettning Hallsberg og togene kunne når dette var ferdig bygget kjøre utenom Laxå stasjon. Fra Laxå stasjon er det eksakt like langt til Göteborg som til Stockholm når man reiser på Västra Stambanan. Det var troligvis en av grunnene til at Esso Motorhotel i 1963 åpnet sitt første motorhotel i utkanten av tettstedet ved E20.

Laxå mistet etterhvert sin betydelse som jernbaneknutepunkt, og en tid etter at triangelsporet ble åpnet ble således lokomotivstasjonen på stedet nedlagt !
I 2010 ble det påbegynt ett arbeid med å gjenåpne en del av stasjonsområdets sidespor for framtidig lasting av godsvogner.


 
 
Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 

Laxå - Charlottenberg. Nordvästra stambanan.
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Byggeår
Banen åpnetNordvästra stambanan (Laxå - Charlottenberg ) ble åpnet i 1866.
Største hastighet
StrekningstypeFjernstyrt enkelsporet strekning mellom Laxå og Charlottenberg grense ved Morokulien.
FjernstyringFjernstyrt fra Hallsberg.
TrafikktypePerson og godstrafikk.
Stasjoner/holdeplasser med persontrafikk 2011:Laxå - Degerfors - Kristinehamn - Väse - Karlstad Välsviken - Karlstad C - Kil - Fagerås - Lene - Högboda - Brunsberg - Edane - Arvika - Ottebol - Åmotfors - Lerot - Ås - Charlottenberg.
Akseltrykk
Anmerkning/bevart

 KONGSVINGERBANEN – FREMTIDIG TOGORDNINGTILSKUDD TIL DRIFT AV REGIONAL TOGTRAFIKK


Hedmark fylkeskommune har behandlet togordningen og infrastrukturutbedring på Kongsvingerbanen mange ganger de seneste årene. Som bakgrunn og saksopplysning gjengis derfor hovedinnholdet i de politiske vedtak som er gjort. 


I møte 26. mai 1998, sak 98/0133, godkjente hovedutvalget for samferdsel og næringsutvikling Kungspilens forsøkstrafikk for høsten 1998 og ut 1999.

I møte 8. februar 2000, sak 00/0109 godkjente hovedutvalget at forsøkstrafikken med Kungspilen ble forlenget ut 2000 samtidig som en skulle arbeide for en samordning av både langdistanse-, kortdistanse- og regionaltogene på Kongsvingerbanen. Utvalget pekte også på den inngåtte avtale om forskottering av rentekostnader på lån til NSB på 70 mill. til utbedring av infrastrukturen.

Den 28. mars 2000, sak 00/0128, godkjente hovedutvalget bl.a. samarbeidsavtalen mellom NSB og fylkeskommunen som ble inngått 15. mars 2000.

Hovedutvalget uttrykte i møte 3. oktober 2000, sak 00/0153, bekymring for at ruteendringer i de forskjellige togtilbudene på Kongsvingerbanen ikke ble samordnet tidsmessig. Iverksetting av Linxtogene skal utsettes til januar 2002, mens innskrenkning i kortdistansetogene mellom Kongsvinger og Årnes ble framskyndet til januar 2001. Departementet hadde heller ikke enda avklart spørsmålet om tilskudd til drift av Kungspilen.

Foreliggende midlertidige avtale datert 19. desember 2000 mellom Samferdselsdepartementet og NSB stadfester det som er situasjonen på Kongsvingerbanen i begynnelse av 2001. Kortdistansetrafikken mellom Kongsvinger og Årnes er redusert fra 15 til 6 avganger, bare 3 av 5 planlagte Linxtog skal settes i drift fra januar 2002 og det er ikke gitt midler til Kungspilens regionale togopplegg. Dessuten har fylkeskommunen bedt om en avklaring m.h.t. status og framdrift når det gjelder avtalen med NSB om forskottering av 4,62 mill. kroner fra regionen til utbedring av infrastrukturen.

Da en altså manglet avklaring fra Samferdselsdepartementets side ved utgangen av 2000, gjorde Hedmark fylkesting vedtak i møte 12. desember 2000, sak 00/0060, om å forskottere driften av Kungspilen innenfor en ramme på 1,5 mill. kroner inntil ny Interregsøknad er ferdigbehandlet. Dette var ment å sikre drift av 4 avganger hver veg med Kungspilen mellom Charlottenberg og Årnes for å kompensere for noe av bortfallet av NSBs kortdistansetrafikk mellom Kongsvinger og Årnes.

Få dager før Kungspilen fra 7. januar 2001 skulle utvide sitt togopplegg til å omfatte strekningen mellom Kongsvinger og Årnes, avslo NSB Drift og Teknikk søknaden om å få trafikkere strekningen. Det skal nå gjennomføres en risikoanalyse og den er lovt ferdig senest i juni 2001. Inntil videre trafikkerer Kungspilen strekningen Charlottenberg-Kongsvinger og reisende må benytte overgang til/fra buss i Kongsvinger i stedet for som planlagt overgang til/fra tog i Årnes.Kungspilen
 prosjektet startet opp i 1999 med trafikk mellom Karlstad og Kongsvinger.
Den første perioden gikk togene med 2 avganger daglig i hver retning.

Etter at NSB innførte krav om dobbelbemanning på norsk strekning ble prosjektet stoppet opp en tid, for så å bli igangsatt den 20.08.2001. Samtidig ble trafikken utvidet til  strekningen Karlstad - Årnes.

Trafikken var finansiert som ett samarbeidsprosjekt mellom Hedmark fylke og Värmlands Län, med støtte fra EU's Interregfond og kommuner langs linjen i Hedmark fylke. Utover dette, ble noe av trafikken støttet av NSB.

Etter oppstarten av trafikken viste utviklingen en positiv tendens, trafikken økte sakte, men sikkert over hele strekningen. Flest antall  reisende var det mellom Charlottenberg og Kongsvinger. 

Dagpendlere fra Sverige til Norge nyttet togene 1062 og 1069 som passet bra inn med arbeidstidene, tog 1060 var ikke så godt benyttet mellom Charlottenberg og Kongsvinger, men var ofte bra besatt Kongsvinger - Årnes. Den tidlige avgangen fra Årnes ( 1073 ) ble benyttet av pendlere fra Nes mot Kongsvinger, men 1067 utviklet seg til å bli ett mer eller mindre handle tog til Charlottenberg. Dette toget hadde ofte reisende med Interrail og andre rabattbilletter som ikke ga reisemulighet på LINX. Dessuten var forbindelsen mot Stockholm bra til dette toget. (1067 = 8936 på svensk side) 1069 ble "vinneren" av alle Kungspiltogene sett hele strekningen under ett. Ofte 35 - 40 reisende mellom Årnes og Kongsvinger og 25 - 30 over grensen.

1068 var på mange måter ett blandings tog med handle reisende og dagpendlere tilbake mot Nes og Oslo.

Til tidstabellendringen i juni 2002 ble tog 1071 fra Årnes 20.04 forlenget fra Karlstad til Kristinehamn. I aug 2002 ble også togene 1077 - 1076 satt i drift, disse ble i sin helhet kjørt for NSB's regning. Togene 1077 - 1076 var som oftest meget dårlig belagt. Oftest var det ikke mer enn en 5- 6 reisende i dette togparet.

I første tidtabellperioden, aug 2001- juni 2002 var siste tog fra Årnes( 1071) bra besatt med reisende over grensen.

I sommertid tabellen som NSB kjørte under sommeren 2002, ble forbindelsen fra Oslo S kl.19.09 brutt. Det var nok muligens ødeleggende for dette toget. Selv om det ble satt opp buss fra Oslo S og Lillestrøm for tog forbindelsen, under sommeren og at forbindelsen fra Oslo S med tog, ble gjenopptatt etter sommerferien, ble 1071 aldrig mer hva det var.

Hedmark fylkes rabattkort på buss ble etterhvert gyldig på togene, og ga den reisende 50% rabatt på strekningen Kongsvinger - Årnes. På strekningen Kongsvinger - Charlottenberg var Värmlands Läns månedskort gyldig i sin helhet og ga også reisende videre mot Oslo samme rabatt som innehavere av Hedmarkskortet. Det fantes også dagsturbilletter på strekningen Karlstad - Charlottenberg til Oslo. Dagsturbilletter ble bare solgt i togene. Disse måtte benyttes i 1062 og i 1071 og kostet Kr 250.-

Billetter til Kungspilens tog lå  inne i SJ's salgssystem Petra og Stina, samt NSB's Lisa system.

Da VTAB fikk sine X 53 Reginatog i drift under høsten 2002, ble disse benyttet mellom Karlstad og Charlottenberg. Dette førte til at reisende måtte bytte fra nye moderne tog, til Y1 vognene med ca 20 års driftstid bak seg.

X 53 settene var delvis ment å fases inn i trafikken til Årnes, men på grunn av problemer med å få nødvendig godkjenning til å trafikkere norsk strekning, ble dette aldrig noe av. På tross av at Y1 vognene var tilårskomne, var disse likevel godt likt av reisende på Kongsvingerbanen.

På grunn av manglende godkjenning av X 53 i Norge, mistet Grensebanen og øvre del av Kongsvingerbanen en mulighet til moderne og behagelige lokale togreiser.

Optimismen rundt tog forbindelsen over grensen var adskillig større i Sverige enn i Norge. Til tidtabellendringen i juni 2003 ble den såkalte Genvägen i Bergslagen åpnet. Den ga Kungspilen en viktig link nordover mot Borlänge - Falun.

Når Hedmark fylke ikke ønsket å fortsette delfinansieringen i 2004 ble trafikken innstillt den 31.12.03. Det paradoksale rundt Hedmark Fylkes vedtak om å gå ut av prosjektet, er at Hedmark Fylke samtidig ga sin tilslutning til utredningen av ett nytt grenseoverskridende prosjekt : Gränstoget, ett samarbeid mellom Örebro Län - Värmland og Hedmark.

Beskrivelse

År 1855 påbörjades stakningen av Nordvästra stambanan under ledning av värmlänningen Nils Eriksson, som samma år utsetts till chef för Statens Järnvägsbyggnader. Tio år senare invigdes bandelen Kongsvinger-Charlottenberg och 1866 sträckan Laxå-Kristinehamn. 1863 beslöt Arvika köping att upplåta mark för stationshus "nedan om den gata, som sträcker sig i öster och väster vid södra kanten av torget". Året därefter påbörjades stakningen av bandelen Charlottenberg-Arvika och den 9 okt 1867 förklarade landshövding Ekström banan öppnad för allmän trafik.

Sträckan Kristinehamn-Karlstad stod efter många stridigheter färdig 1869. Den sista bandelen Karlstad- Arvika förorsakade även den mycket bekymmer då bl a järnvägsbanken över sjön Värmeln sjönk två gånger. Slutligen den 16 juni 1871 kunde Nordvästra stambanan invigas i hela sin längd. Då de festprydda norska och svenska tågen möttes vid Arvika station under en blomsterprydd baldakin var rälsen inför högtidligheten sammanfogad med en 1 m lång silverskena.

Historikk

Västra stambanan forbi Laxå ble åpnet i 1862. 
Laxå ble ett jernbaneknutepunkt når Nordvästra stambanan (Laxå - Charlottenberg ) ble åpnet i 1866. 

For å unngå at togene fra Nordvästra stambanan måtte kjøre inn til Laxå stasjon for å bytte kjørerettning ble det i 1962 bygget ett triangelspor ut mot Västra Stambanan i rettning Hallsberg og togene kunne når dette var ferdig bygget kjøre utenom Laxå stasjon. Fra Laxå stasjon er det eksakt like langt til Göteborg som til Stockholm når man reiser på Västra Stambanan. Det var troligvis en av grunnene til at Esso Motorhotel i 1963 åpnet sitt første motorhotel i utkanten av tettstedet ved E20.

Laxå mistet etterhvert sin betydelse som jernbaneknutepunkt, og en tid etter at triangelsporet ble åpnet ble således lokomotivstasjonen på stedet nedlagt !
I 2010 ble det påbegynt ett arbeid med å gjenåpne en del av stasjonsområdets sidespor for framtidig lasting av godsvogner.


 
 
Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 

Laxå - Charlottenberg. Nordvästra stambanan.
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Byggeår
Banen åpnetNordvästra stambanan (Laxå - Charlottenberg ) ble åpnet i 1866.
Største hastighet
StrekningstypeFjernstyrt enkelsporet strekning mellom Laxå og Charlottenberg grense ved Morokulien.
FjernstyringFjernstyrt fra Hallsberg.
TrafikktypePerson og godstrafikk.
Stasjoner/holdeplasser med persontrafikk 2011:Laxå - Degerfors - Kristinehamn - Väse - Karlstad Välsviken - Karlstad C - Kil - Fagerås - Lene - Högboda - Brunsberg - Edane - Arvika - Ottebol - Åmotfors - Lerot - Ås - Charlottenberg.
Akseltrykk
Anmerkning/bevart

 KONGSVINGERBANEN – FREMTIDIG TOGORDNINGTILSKUDD TIL DRIFT AV REGIONAL TOGTRAFIKK


Hedmark fylkeskommune har behandlet togordningen og infrastrukturutbedring på Kongsvingerbanen mange ganger de seneste årene. Som bakgrunn og saksopplysning gjengis derfor hovedinnholdet i de politiske vedtak som er gjort. 


I møte 26. mai 1998, sak 98/0133, godkjente hovedutvalget for samferdsel og næringsutvikling Kungspilens forsøkstrafikk for høsten 1998 og ut 1999.

I møte 8. februar 2000, sak 00/0109 godkjente hovedutvalget at forsøkstrafikken med Kungspilen ble forlenget ut 2000 samtidig som en skulle arbeide for en samordning av både langdistanse-, kortdistanse- og regionaltogene på Kongsvingerbanen. Utvalget pekte også på den inngåtte avtale om forskottering av rentekostnader på lån til NSB på 70 mill. til utbedring av infrastrukturen.

Den 28. mars 2000, sak 00/0128, godkjente hovedutvalget bl.a. samarbeidsavtalen mellom NSB og fylkeskommunen som ble inngått 15. mars 2000.

Hovedutvalget uttrykte i møte 3. oktober 2000, sak 00/0153, bekymring for at ruteendringer i de forskjellige togtilbudene på Kongsvingerbanen ikke ble samordnet tidsmessig. Iverksetting av Linxtogene skal utsettes til januar 2002, mens innskrenkning i kortdistansetogene mellom Kongsvinger og Årnes ble framskyndet til januar 2001. Departementet hadde heller ikke enda avklart spørsmålet om tilskudd til drift av Kungspilen.

Foreliggende midlertidige avtale datert 19. desember 2000 mellom Samferdselsdepartementet og NSB stadfester det som er situasjonen på Kongsvingerbanen i begynnelse av 2001. Kortdistansetrafikken mellom Kongsvinger og Årnes er redusert fra 15 til 6 avganger, bare 3 av 5 planlagte Linxtog skal settes i drift fra januar 2002 og det er ikke gitt midler til Kungspilens regionale togopplegg. Dessuten har fylkeskommunen bedt om en avklaring m.h.t. status og framdrift når det gjelder avtalen med NSB om forskottering av 4,62 mill. kroner fra regionen til utbedring av infrastrukturen.

Da en altså manglet avklaring fra Samferdselsdepartementets side ved utgangen av 2000, gjorde Hedmark fylkesting vedtak i møte 12. desember 2000, sak 00/0060, om å forskottere driften av Kungspilen innenfor en ramme på 1,5 mill. kroner inntil ny Interregsøknad er ferdigbehandlet. Dette var ment å sikre drift av 4 avganger hver veg med Kungspilen mellom Charlottenberg og Årnes for å kompensere for noe av bortfallet av NSBs kortdistansetrafikk mellom Kongsvinger og Årnes.

Få dager før Kungspilen fra 7. januar 2001 skulle utvide sitt togopplegg til å omfatte strekningen mellom Kongsvinger og Årnes, avslo NSB Drift og Teknikk søknaden om å få trafikkere strekningen. Det skal nå gjennomføres en risikoanalyse og den er lovt ferdig senest i juni 2001. Inntil videre trafikkerer Kungspilen strekningen Charlottenberg-Kongsvinger og reisende må benytte overgang til/fra buss i Kongsvinger i stedet for som planlagt overgang til/fra tog i Årnes.Kungspilen
 prosjektet startet opp i 1999 med trafikk mellom Karlstad og Kongsvinger.
Den første perioden gikk togene med 2 avganger daglig i hver retning.

Etter at NSB innførte krav om dobbelbemanning på norsk strekning ble prosjektet stoppet opp en tid, for så å bli igangsatt den 20.08.2001. Samtidig ble trafikken utvidet til  strekningen Karlstad - Årnes.

Trafikken var finansiert som ett samarbeidsprosjekt mellom Hedmark fylke og Värmlands Län, med støtte fra EU's Interregfond og kommuner langs linjen i Hedmark fylke. Utover dette, ble noe av trafikken støttet av NSB.

Etter oppstarten av trafikken viste utviklingen en positiv tendens, trafikken økte sakte, men sikkert over hele strekningen. Flest antall  reisende var det mellom Charlottenberg og Kongsvinger. 

Dagpendlere fra Sverige til Norge nyttet togene 1062 og 1069 som passet bra inn med arbeidstidene, tog 1060 var ikke så godt benyttet mellom Charlottenberg og Kongsvinger, men var ofte bra besatt Kongsvinger - Årnes. Den tidlige avgangen fra Årnes ( 1073 ) ble benyttet av pendlere fra Nes mot Kongsvinger, men 1067 utviklet seg til å bli ett mer eller mindre handle tog til Charlottenberg. Dette toget hadde ofte reisende med Interrail og andre rabattbilletter som ikke ga reisemulighet på LINX. Dessuten var forbindelsen mot Stockholm bra til dette toget. (1067 = 8936 på svensk side) 1069 ble "vinneren" av alle Kungspiltogene sett hele strekningen under ett. Ofte 35 - 40 reisende mellom Årnes og Kongsvinger og 25 - 30 over grensen.

1068 var på mange måter ett blandings tog med handle reisende og dagpendlere tilbake mot Nes og Oslo.

Til tidstabellendringen i juni 2002 ble tog 1071 fra Årnes 20.04 forlenget fra Karlstad til Kristinehamn. I aug 2002 ble også togene 1077 - 1076 satt i drift, disse ble i sin helhet kjørt for NSB's regning. Togene 1077 - 1076 var som oftest meget dårlig belagt. Oftest var det ikke mer enn en 5- 6 reisende i dette togparet.

I første tidtabellperioden, aug 2001- juni 2002 var siste tog fra Årnes( 1071) bra besatt med reisende over grensen.

I sommertid tabellen som NSB kjørte under sommeren 2002, ble forbindelsen fra Oslo S kl.19.09 brutt. Det var nok muligens ødeleggende for dette toget. Selv om det ble satt opp buss fra Oslo S og Lillestrøm for tog forbindelsen, under sommeren og at forbindelsen fra Oslo S med tog, ble gjenopptatt etter sommerferien, ble 1071 aldrig mer hva det var.

Hedmark fylkes rabattkort på buss ble etterhvert gyldig på togene, og ga den reisende 50% rabatt på strekningen Kongsvinger - Årnes. På strekningen Kongsvinger - Charlottenberg var Värmlands Läns månedskort gyldig i sin helhet og ga også reisende videre mot Oslo samme rabatt som innehavere av Hedmarkskortet. Det fantes også dagsturbilletter på strekningen Karlstad - Charlottenberg til Oslo. Dagsturbilletter ble bare solgt i togene. Disse måtte benyttes i 1062 og i 1071 og kostet Kr 250.-

Billetter til Kungspilens tog lå  inne i SJ's salgssystem Petra og Stina, samt NSB's Lisa system.

Da VTAB fikk sine X 53 Reginatog i drift under høsten 2002, ble disse benyttet mellom Karlstad og Charlottenberg. Dette førte til at reisende måtte bytte fra nye moderne tog, til Y1 vognene med ca 20 års driftstid bak seg.

X 53 settene var delvis ment å fases inn i trafikken til Årnes, men på grunn av problemer med å få nødvendig godkjenning til å trafikkere norsk strekning, ble dette aldrig noe av. På tross av at Y1 vognene var tilårskomne, var disse likevel godt likt av reisende på Kongsvingerbanen.

På grunn av manglende godkjenning av X 53 i Norge, mistet Grensebanen og øvre del av Kongsvingerbanen en mulighet til moderne og behagelige lokale togreiser.

Optimismen rundt tog forbindelsen over grensen var adskillig større i Sverige enn i Norge. Til tidtabellendringen i juni 2003 ble den såkalte Genvägen i Bergslagen åpnet. Den ga Kungspilen en viktig link nordover mot Borlänge - Falun.

Når Hedmark fylke ikke ønsket å fortsette delfinansieringen i 2004 ble trafikken innstillt den 31.12.03. Det paradoksale rundt Hedmark Fylkes vedtak om å gå ut av prosjektet, er at Hedmark Fylke samtidig ga sin tilslutning til utredningen av ett nytt grenseoverskridende prosjekt : Gränstoget, ett samarbeid mellom Örebro Län - Värmland og Hedmark.Laxå - (Riktning Linddalen - Hasselfors via spår 20)
Ett spor i skogen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Laxå
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Laxå sydöver mot höger,mot Hallsberg till Vänster
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Laxå, Nordvästra stambanan / Västra Stambanan, sep 1985
© Göran Bæckström
Søk etter bildet i Forumene
Laxå (Lå) (Km 0.0) (Km 229.398)
Laxå östra 20050402
©
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Laxå
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Laxå östra 20050402
©
Søk etter bildet i Forumene
Laxå
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Laxå - (Riktning Finnerödja-Hasselfors, via spår 19)
Laxå, till vänster kurvan mot Hallsberg, till höger mot Laxå stn
© Göran Bæckström
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Laxå sett sørover
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Laxå, till vänster kurvan mot Hallsberg, till höger mot Laxå stn
© Göran Bæckström
Søk etter bildet i ForumeneMsi Lå 13
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skyddssektion (Km 228. - )
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 24799, Laxåskogen (Km 230.916)
Eldriftens livsfarliga ledning, X54 9006 tåg 8117 Gävle-Karlstad, Laxåskogen
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Eldriftens livsfarliga ledning, X54 9006 tåg 8117 Gävle-Karlstad, Laxåskogen
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i ForumeneUblsi (Lå L1) (Km 231.000)
Ublsi L1 Laxå mot Porla-Hasselfors
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Ublsi L1 Laxå mot Porla-Hasselfors
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i ForumeneInfsi Lå 12
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mblsi Hs L4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 24806, Ågrenavägen (ATC) (Km 240.094)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ublsi Hs L2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bro over Svartån
Värmlandsbanan Hasselfors, GC 4566 mot Hallsberg, Rc2 1110
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Okänd X2 sist i tåg mot Stockholm passerar Svartån (Nerikes) vid Hasselfors
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
Okänd Rc2 mot Hallsberg passerar Svartån (Nerikes) vid Hasselfors
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
Värmlandsbanan Hasselfors, GC 4566 mot Hallsberg, Rc2 1110
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
Hasselfors (Hs) (Km 240.775)
Hasselfors
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle
Rc2 007 i Hasselfors
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
Hasselfors
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
Hasselfors
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
Infsi Hs 22
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Svartå (Svå) (Km 251.528)
Sidospår utan trafik! Svartå, 12 aug 2012
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Svartå
© Jan Haugen
Søk etter bildet i Forumene
Tillfällig Tågab stn Svartå pga stängd bana vid Degerfors
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
Sidospår utan trafik! Svartå, 12 aug 2012
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
Linjevyer Svartå - Degerfors
Stenmur strax norr Tillfället, söder Degerfors, södra sidan
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Stenmur strax norr Tillfället, söder Degerfors, södra sidan
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
Stenmur strax norr Tillfället, söder Degerfors, norra sidan
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i ForumeneStenbro över Solbergabäcken
Stenbro över Solbergabäcken, ca km 262, syd Degerfors
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Stenbro över Solbergabäcken, ca km 262, syd Degerfors
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i ForumeneSpor til Degerfors Järnverk
Sidospår, Degerfors -järnverket, normalt med trafik, dock icke den 15 aug 2012
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Sidospår, Degerfors -järnverket, normalt med trafik, dock icke den 15 aug 2012
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i ForumeneDegerfors (Dg) (Km 263.566)
Degerfors
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 13 bilder - se alle
Degerfors
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Plattformsarbete i Degerfors, spår 4 avstängt
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
Plattformsarbeten i Degerfors, fjärren har lagt tågväg för extra 66025 via spår 5 istället för avstängda sp.4. Spår 5 är i gräsmattan....
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
Bro över Letälven, Degerfors
SJ 634 väntar på grönt på andra sidan bron över Letälven, Degerfors
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Bron över Letälven, Degerfors
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
SJ 634 väntar på grönt på andra sidan bron över Letälven, Degerfors
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
GC extra Hallsberg-Charlottenberg gr. kör snart ut på bron över Letälven, Degerfors
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
Strömtorp (Srt) (Km 266.599)
Fortsättning med diesel från Degerfors, ankommer Strömtorp, Hector tåg 40363
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Fortsättning med diesel från Degerfors, ankommer Strömtorp, Hector tåg 40363
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i ForumeneVsi Gräsholmen (Km 268,210)
Jordning, riven körtråd, Gräsholmen plo, Björneborg-Strömtorp
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Jordning, riven körtråd, Gräsholmen plo, Björneborg-Strömtorp
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i ForumeneMblsi (Bjb L 4) (Km 271.312)
Mblsi Björneborg L4 vid Lilla Vismen, mot Strömtorp
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Mblsi Björneborg L4 vid Lilla Vismen, mot Strömtorp
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i ForumeneFörsignal för Bjb L4
Försignal till mellanblock Bjb L4, Björneborg -> Strömtorp
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Försignal till mellanblock Bjb L4, Björneborg -> Strömtorp
© Markus Blidh
Søk etter bildet i ForumeneVägport (Km 272.3)
Vägport strax efter km 272, Strömtorp - Björneborg
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Vägport strax efter km 272, Strömtorp - Björneborg
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
Vägport strax efter km 272, Strömtorp - Björneborg
© Markus Blidh
Søk etter bildet i ForumeneSuckarnas bro
"Suckarnas bro" mellan Björneborg och Strömtorp
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
"Suckarnas bro" mellan Björneborg och Strömtorp
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
"Suckarnas bro" mellan Björneborg och Strömtorp
© Markus Blidh
Søk etter bildet i ForumeneÖstra försignalen Bjb
Östra försignalen till Björneborg
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Östra försignalen till Björneborg
© Markus Blidh
Søk etter bildet i ForumeneVsi Vismenäsvägen (km 276+855)
Jordning, hindertavla, riven körtråd, Gräsviksvägen plo, Björneborg
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Jordning, hindertavla, riven körtråd, Gräsviksvägen plo, Björneborg
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i ForumeneBjörneborg (Bjb) (Km277.823)
Hindertavla och kontaktdon, maskinen är på väg bort fr. spåret, Björneborg
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 14 bilder - se alle
©Markus - Perrongen i Björneborg 061029
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
©Markus - Stationsskylt i Björneborg 061029
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
Hindertavla och kontaktdon, maskinen är på väg bort fr. spåret, Björneborg
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
Msi Bjb (35 , 31 , 33 ) (Km 278.028 - Km 278.114)
Et signal til fra Bjørneborg
© Jan Sverre Kristiansen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Et signal til fra Bjørneborg
© Jan Sverre Kristiansen
Søk etter bildet i ForumeneInfsi Bjb 22 (Km 278.447)
Rc3 1063 med gt 41945 i Bjb 060717
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Rc3 1063 med gt 41945 i Bjb 060717
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneVägport (Km 282.3)
Vägport efter strax efter km 282, Kristinehamn - Björneborg
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Vägport efter strax efter km 282, Kristinehamn - Björneborg
© Markus Blidh
Søk etter bildet i ForumeneMblsi Bjb L3 (Km 284.163)
Nordvästra stambanan mellan Kristinehamn och Björneborg
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Björneborg L3 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
Nordvästra stambanan mellan Kristinehamn och Björneborg
© Markus Blidh
Søk etter bildet i ForumeneMblsi Khn L4
Kristinehamn L4 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Kristinehamn L4 060718
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneStängd plankorsning (Km 284?)
Stängd plankorsning 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Stängd plankorsning 060718
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneStenbro (Km 286)
Stenbro vid km 286, Kristinehamn - Björneborg
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Stenbro vid Karaby på Värmlandsbanan 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
193 922-2 med Blå tåget
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
Stenbro vid km 286, Kristinehamn - Björneborg
© Markus Blidh
Søk etter bildet i ForumeneStängd vägport (Km 286)
Stängd undergång i vid Karaby på Värmlandsbanan 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Stängd undergång i vid Karaby på Värmlandsbanan 060718
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneVägport (Km 287)
Undergång vid Södra Verken 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Undergång vid Södra Verken 060718
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneVäxel. Höja (Höja), lp (Km 287.430)
Vem äger spåret i Höja?
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Vem äger spåret i Höja?
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
Spåret in till Rolls-Royce, Höja 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
Höja lp 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
Bro Varnumsleden (Km 287)
Bron över Varnumsleden 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Brofäste vid Varnumsleden 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
Bron över Varnumsleden 060718
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneSkyddssektion (Km 288)
Skyddssektion öster om Khn 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Skyddssektion öster om Khn 060718
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneÖstra försignalen Khn
Östra försignalen Khn 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Östra försignalen Khn 060718
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneStängd gångfålla (Km 288)
Stängd övergång Khn 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Stängd övergång Khn 060718
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneBro S Ringvägen (Km 288)
Bron över S Ringvägen 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Bron över S Ringvägen 060718
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneStängd gångfålla (Km 288,8)
Stängd övergång Khn 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Stängd övergång Khn 060718
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneBanvaktsstuga 338 Smedby
Banvaktsstuga 338 Smedby, Khn 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Banvaktsstuga 338 Smedby, Khn 060718
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneUndergång (Km 289)
Gångfållans undergång...
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Gångfållans undergång...
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneInfsi Khn 101
Infartssignal Khn 101 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Infartssignal Khn 101 060718
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneUblsi Khn L2
Utfartsblocksignal Kristinehamn L2 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Utfartsblocksignal Kristinehamn L2 060718
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneVsi, 24850, Jakobsbergsgatan (Km 289.203)
Vsi Jakobsbergsgatan 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Vsi Jakobsbergsgatan 060718
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneVsi, 24851, Prästgatan (Km 289.395)
Vsi Prästgatan 060719
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Vsi Prästgatan 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
Vsi Prästgatan 060719
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneStenbro (Km 289)
Stenbro, Khn 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Stenbro, Khn 060718
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneMsi Khn 104 - 114
Mellansignal Khn 104 060718
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Mellansignal Khn 104 060718
© Markus
Søk etter bildet i ForumeneKristinehamn (Khn) (Km 289.797)
Kristinehamn den 15 feb 2007 ©Ronny Maarud
©
Søk etter bildet i Forumene
I alt 17 bilder - se alle
Allt är inte grönt i Kristinehamn
©
Søk etter bildet i Forumene
Kristinehamn
©
Søk etter bildet i Forumene
Kristinehamn framsida
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Kristinehamn lokomotivstall
Hindertavle i Kristinehamn
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 31 bilder - se alle
©Urban Lavén
© urban lavén
Søk etter bildet i Forumene
Delar av den nya vändskivan upplastad på vagnar
© Urban Lavén
Søk etter bildet i Forumene
Kristinehamn
© Göran Bæckström
Søk etter bildet i Forumene
TÅGAB Verkstad
Nya spår till Servicehallarna, TÅGAB, Kristinehamn
© Urban Lavén
Søk etter bildet i Forumene
I alt 16 bilder - se alle
Kristinehamn
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
I väntan på tjänst... Kristinehamn 060624
© Markus
Søk etter bildet i Forumene

© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Infsi Khn 160
Kristinehamn 160 i stopp for 8964
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Kristinehamn 160 i stopp for 8964
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneÖl L4
Mellanblocksignal Öl L4
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
På väg in mot Kristinehamn
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
Mellanblocksignal Öl L4
© Markus Blidh
Søk etter bildet i ForumeneBanvaktsstuga 345 Gustavsvik
Grunden till bvst 345 Gustavsvik
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Grunden till bvst 345 Gustavsvik
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
Grunden till bvst 345 Gustavsvik
© Markus Blidh
Søk etter bildet i ForumeneUblsi Öl L2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi Öl 32 - 34
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ölme (Öl) (Km 298.159)
Det går mot kveld ved Ölme
© Jørn Ole Steina
Søk etter bildet i Forumene
I alt 11 bilder - se alle
Ølme
© Hans G Larsson
Søk etter bildet i Forumene
Mellom Väse og Ölme den 5 januar 2007 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Ölme
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
Infsi Öl 22
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 24862, Torp (ATC) (Km 299.625)
Övergång utanför Ölme 060717
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Övergång utanför Ölme 060717
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
Strukton Unimat med tjt 74970 mellan Väse och Ölme
© Markus Blidh
Søk etter bildet i ForumeneVsi, 24863, Sjöstad (ATC) (Km 300.150)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Välinge bvst (Km 310,24)
F.d. Välinge Banvaktsstuga
© Markus Blidh
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
F.d. Välinge Banvaktsstuga
© Markus Blidh
Søk etter bildet i ForumeneVäse (Ve) (Km 307.155)

© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle

© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Väse
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Kryssing i grått ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Vsi, 24868, Väse (ATC) (Km 307.286)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 24879, Stationsvägen (Km 318.975)
Skattkärr
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Skattkärr
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneMsi Srr (32 , 34 ) (Km 319.181)
Togmøte i Skattkärr
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Togmøte i Skattkärr
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneSkattkärr (Srr) (Km 319.213)
Skattkärr
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
©Markus - Snart framme i Skattkärr
© Markus
Søk etter bildet i Forumene
Skattkärr
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Skattkärr - Väse den 31 jan 2007
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Vsi, 24880, Herrövägen (Km 319.908)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Alster (Km 323.118)
Alster
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Alster
© David Sohlberg
Søk etter bildet i ForumeneMsi Ks 204
Ks204 i Karlstad Välsviken
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Ks 204
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Ks204 i Karlstad Välsviken
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneKarlstad Välsviken (Kvä) (Km 324.985)
Karlstad Välsviken - solkurver.
© Björn Jansson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Välsviken
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Karlstad Välsviken
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Karlstad Välsviken - solkurver.
© Björn Jansson
Søk etter bildet i Forumene
Bru over Klarälven - Östra Järnvägsbron
Karlstad Ö
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Karlstad Ö
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Karlstad, Östra Järnvägsbron, januari 1982
© Göran Bæckström
Søk etter bildet i Forumene
Karlstad, Östra Järnvägsbron, januari 1982
© Göran Bæckström
Søk etter bildet i Forumene
Sidespor mot Karlstads yttre hamn
Hamnbangården, Karlstad
© Hans Karlsson-Nyhlén
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Karlstad, Hamnen med gammal godsvagn
© Göran Bæckström
Søk etter bildet i Forumene
Hamnbangården, Karlstad
© Hans Karlsson-Nyhlén
Søk etter bildet i ForumeneKarlstad Östra
Karlstad Ö, vändskivan, januari 1982
© Göran Bæckström
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Lokalomstiller og sporsperre på Karlstad Östra
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Første maitog !
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Karlstad, Östra Järnvägsbron, januari 1982
© Göran Bæckström
Søk etter bildet i Forumene
Karlstad C (Ksc) (Km 330.148)
Karlstad C
© Trond Strandsberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 69 bilder - se alle
Spår 20 i Karlstad.
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Bangårdsarbete i Karlstad
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Karlstad C klokka 22.15 pluss minus.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Bru over Klarälven - Västra Järnvägsbron (Km 330,9)
Bru over Klarälven i Karlstad
© Peter Løf
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Bru over Klarälven i Karlstad
© Peter Løf
Søk etter bildet i ForumeneMsi Ks 161 (Km 331.050)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi Ks 162 (Km 331.338)

© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer

© David Sohlberg
Søk etter bildet i ForumeneTil / Fra Skoghall
Utsikt First Class
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Utsikt First Class
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneVsi Säterivägen (Km 332.176)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Infsi Ks 182
Ks 182
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Ks 182
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneVsi Dyevägen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ublsi Skr L2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi Skr 32-34
Skåre
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Skåre
© David Sohlberg
Søk etter bildet i ForumeneSkåre (Skr) (Km 337.457)
Spån- eller flisvagnar vid Skåre ångsåg 1934-10.
© Okänd. Samling: Peter Berggren
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Skåre
© Peter Löf
Søk etter bildet i Forumene
Skåre bangård 2005-03-21.
© Peter Löf.
Søk etter bildet i Forumene
Spån- eller flisvagnar vid Skåre ångsåg 1934-10.
© Okänd. Samling: Peter Berggren
Søk etter bildet i Forumene
Msi Skr 31-33
Ibland spelar färgtemperaturen lite spratt.
© Peter Löf.
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Ibland spelar färgtemperaturen lite spratt.
© Peter Löf.
Søk etter bildet i ForumeneInfsi Skr 22
Skr 22 i Skåre i Stopp
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Skr 22 i Skåre i Stopp
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneVsi Ilandavägen
Skåre 2005-12-30. © Peter Berggren.
© Peter L
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Skåre 2005-12-30. © Peter Berggren.
© Peter L
Søk etter bildet i ForumeneVsi Ilandaholm
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mblsi Kil L 6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi Våle
29 april 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
29 April 2006 ved Våle gård. Skåre - Kil, tognr 8913
© Martin Uldall
Søk etter bildet i Forumene
29 april 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneHynboholm
SJ Ub 284 Hynboholm
© Hans Karlsson-Nyhlén
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
SJ Ub 284 Hynboholm
© Hans Karlsson-Nyhlén
Søk etter bildet i ForumeneVsi Klingerud
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mblsi Kil L 4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mblsi Kil L 5
Skr L5 ved Klingerud i Kil
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Skåre L5 i stopp den 28 des 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Skr L5 ved Klingerud i Kil
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneKlingerud (Kud) (Km 345.600)
Klingerud, østre enden av dobbeltsporet
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Klingerud, østre enden av dobbeltsporet
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i ForumeneKlingerud - Stenåsen, nytt møtespor (2012)
X52E 9080 som SJ Regional 363 passerer Klingerud
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Klingerud
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
X52E 9080 som SJ Regional 363 passerer Klingerud
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i ForumeneStenåsen (Sån) (Km 347.915)
Stenåsen, vestre ende av dobbeltsporet
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Stenåsen, vestre ende av dobbeltsporet
© Geir Anders Langangen
Søk etter bildet i ForumeneSkyddssektion km 348
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Växel Kil omformerstasjon
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ublsi Kil L2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kil (Kil) (Km 349.495)
Utflukstog på spor 7 i Kil
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 32 bilder - se alle
Kil, den 3 nov 2006 - 07.51.17 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Selve overgangen rett før Kil
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
2 tog i Kil.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Infsi Kil 9 H

© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer

© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene

© David Sohlberg
Søk etter bildet i ForumeneVsi Humletorp
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Norsälven
Tryck
© urban lavén
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Tryck
© urban lavén
Søk etter bildet i Forumene
Cargo Net Gt 68178 passerar över Norsälven med timmertåg från Flesberg
© Viktor Molander
Søk etter bildet i ForumeneVsi Fgå
Fagerås
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Fagerås
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Fagerås ( Gamle Rv 61 )
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneFagerås (Fgå), lp (Km 355.299)
Ett Bring tåg passerar Fagerås mot Kil
© Jan Olsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 10 bilder - se alle
Fagerås skylt
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Fagerås Klokka 17.35
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Ett Bring tåg passerar Fagerås mot Kil
© Jan Olsson
Søk etter bildet i Forumene
Växel Fgå
Sporveksel i Fagerås
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Fagerås
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Sporveksel i Fagerås
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneVsi Gässebol
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lene (Len), hp (Km 361.720)
Lene - Fagerås
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Lene holdeplass
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Lene - Fagerås
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Gamla hållplatsen i Lene 1990
© Markus Blidh
Søk etter bildet i ForumeneVsi Len
Lene planoovergang
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Lene planoovergang
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneBanvaktstue ved Högboda
Högboda den 15 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Högboda den 15 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Högboda den 15 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneInfsi Hbd 21
Högboda den 5 juni 2006, 22.25. ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Högboda den 5 juni 2006, 22.25. ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneUblsi Hbd L2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vägport Högboda
Undergang øst for Högboda
© Snorre Johansen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Undergang øst for Högboda
© Snorre Johansen
Søk etter bildet i ForumeneMsi Hbd 32 - 34
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi Högboda
Högboda
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Högboda
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Högboda
© David Sohlberg
Søk etter bildet i ForumeneHögboda (Hbd) (Km 366.075)
Högboda växel 2 av tre ville inte fotografera
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 13 bilder - se alle
Høgboda den 18 jan 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Högboda växel 2 av tre ville inte fotografera
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Högboda
©
Søk etter bildet i Forumene
Vägport ved Brunsberg
24 juli 2006 mot Brunsberg ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Brunsberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
24 juli 2006 mot Brunsberg ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneVsi Brunsberg bruk
Brunsberg i høljeregn den 23 mai 2006
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Brunsberg sett fra tog 8909 den 3 mai 2006
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Brunsberg i høljeregn den 23 mai 2006
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneBrunsberg (Buk), hp (Km 374.970)
Kraftstasjonen ligger der hvor det første bruket lå.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 11 bilder - se alle
Den gamle mølla i Brunsberg 4 mai 2006
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Brunsberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Brunsberg
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Växel. Brunsbergstunneln (Bu), lp (Km 375.942)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Brunsberg gamle stasjon
Brunsberg
© Urban Lavén
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Brunsberg
© Urban Lavén
Søk etter bildet i ForumeneBrunsbergstunnelen (Km 376.517) (365m)
Brunsbergstunellen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Brunsbergstunnelen den 9 april 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene

© Peter Löf
Søk etter bildet i Forumene
Brunsbergstunnelen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Bru over Värmeln
X 52 9066 ved Värmeln den 24 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
X 52 9066 ved Värmeln den 24 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Ved Brunsberg den 3 nov 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneGunnarsbyn (Guy) (Km 378.355)
Green Cargo T44.342 på vei tilbake med ny ladning hjulastere. Her ved Gunnarsbyn. 8.11.2011
© Johan Adler Ribe
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Gunnarsbyn
©
Søk etter bildet i Forumene
9066 ved Värmeln
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Green Cargo T44.342 på vei tilbake med ny ladning hjulastere. Her ved Gunnarsbyn. 8.11.2011
© Johan Adler Ribe
Søk etter bildet i ForumeneInfsi En 21
Edane den 7 april 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Edane den 7 april 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneVsi Badvägen
Edane station inkl plankorsning
© Jan Olsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Edane station inkl plankorsning
© Jan Olsson
Søk etter bildet i ForumeneEdane (En) (Km 382.986)
Edane station 1979
© Stig Mohlin
Søk etter bildet i Forumene
I alt 18 bilder - se alle

© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Edane Kurvan
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
VTAB krysser med Cargo Net i Edane
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Slutpunktstopplykta En 83-81
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi En 31 - 33
Edane den 8 juni 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Edane den 8 juni 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Cargo Net i Edane den 18 des 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneVsi Gryttom 1
Tog 41602 ved Gryttom plo mellom Arvika og Edane
© Johan Adler Ribe
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Tog 41602 ved Gryttom plo mellom Arvika og Edane
© Johan Adler Ribe
Søk etter bildet i ForumeneTunnel, Gryttjom(Km 385.494) (76 m)
Ved Edane den 3 nov 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Ved Edane den 3 nov 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneVsi Lillåsen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi Myrom
Myrom
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Myrom
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneInfsi Ar 21
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi Ar 23
Arvika
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Arvika
© David Sohlberg
Søk etter bildet i ForumeneVsi Hamngatan
Arvika. 08.09.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Arvika 10 mai 2005 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Arvika. 08.09.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Søk etter bildet i ForumeneMsi Ar 34
Arvika
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Arvika
© David Sohlberg
Søk etter bildet i ForumeneMsi Ar 32
Arvika den 25 juli 2006
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Arvika den 25 juli 2006
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneArvika (Ar) (Km 397.921)
Arvika Station
© Sara Persson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 34 bilder - se alle
Vågkuren i Arvika
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Arvika
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Arvika
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Msi Ar 61-67
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi Palmviken
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi Ar 31-33
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Infsi Ar 22
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ublsi Ar L1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gilserud växel (Km 402,28)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 25016, Gilserud östra (Km 402.352)
Ved Gilserud i 8904 den 3 nov 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Vsi Gilserud den 15 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Ved Gilserud i 8904 den 3 nov 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneOttebol
Ottebol, Nordvästra stambanan
© Göran Bæckström
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
15 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
X16 + UFV i Ottebol
© Jan Olsson
Søk etter bildet i Forumene
Ottebol, Nordvästra stambanan
© Göran Bæckström
Søk etter bildet i ForumeneVäxel, Ottebol (Ot), lp (Km 407.036)
Ottebol
© Peter Löf
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Ottebol
© Peter Löf
Søk etter bildet i ForumeneVsi Smugan
Vsi Smugan ved Åmotfors
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Vsi Smugan planovergang
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Vsi Smugan ved Åmotfors
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneSidespor til Åmotfors bruk
Bru på sidespor til Åmotfors bruk
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Bru på sidespor til Åmotfors bruk
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Sidespor til Åmotfors Bruk
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneUblsi Åt L.2
Utfartsblocksignal L2 i Åmotfors
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Utfartblokksignal Åmotfors L 2
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Utfartsblocksignal L2 i Åmotfors
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneVsi Jössevägen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi Åt 32
Åmotfors.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Msi 32 og 34
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Åmotfors.
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Åmotfors 32 og 34
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneSluttpunktstopplykt
Stopplykta i Åmotfors
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Sluttpunktstopplykt
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Stopplykta i Åmotfors
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneÅmotfors (Åt) (Km 417.780)
Åmotfors stn
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 25 bilder - se alle
Åmotfors station
© Lars Olsén
Søk etter bildet i Forumene
Åmotfors
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Mellom Åmotfors og Arvika den 13 juni 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Infsi Åt 22
Åmotfors 22 i stopp, det ringes *briiiiiing*
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Åmotfors 22 i stopp, det ringes *briiiiiing*
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Åmotfors 22 i gørstopp
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneBru over RV 61
Byggnad av ny bro
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 11 bilder - se alle
Byggnad av ny bro
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Omkjøringen ved Åmotfors ute av bruk
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Åmotfors
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Vsi Åsporten

© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer

© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Ved Vittensten den 23 mai 2006 tog mot Karlstad C ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneStridvognshinder
Vogn i fjellskjæring mellom Åmotfors og Charlottenberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Vogn i fjellskjæring mellom Åmotfors og Charlottenberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Vogn i fjellskjæring mellom Åmotfors og Charlottenberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Vogn i fjellskjæring mellom Åmotfors og Charlottenberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneHa tavle

© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer

© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneLerot (Lrt), hp (Km 424.500)
Lerot
©
Søk etter bildet i Forumene
I alt 5 bilder - se alle
Signal Lerot
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene

© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Orienteringstavle for Lerot holdeplass
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Vsi Väststugan
Väststugan på Nord Västra Stambanan
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Väststugan mellom Lerot og Ås
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Väststugan
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Vför Väststugan
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Vsi Nordstugan

© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer

© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneVsi Ås
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ås (Ås), hp (Km 428.313)
Orienteringstavle for Ås holdeplass
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 7 bilder - se alle

© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Tog 3915 ved Ås hlp
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Ås - tog mot Charlottenberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Ublsi Cg 22
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi Cg 34
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi 32
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Charlottenberg lokomotivstall
Charlottenberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Charlottenberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Charlottenberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Lokstallen i Charlottenberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneCharlottenberg (Cg) (Km 432.105)
Charlottenberg
© Samling Lennart Wikstrand
Søk etter bildet i Forumene
I alt 37 bilder - se alle
Charlottenberg
© urban lavén
Søk etter bildet i Forumene
Charlottenberg
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
Venterom - Charlottenberg
© Åge Lybekbråten
Søk etter bildet i Forumene
SJ overliggning i Charlottenberg
Överliggningen i Charlottenberg
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Överliggningen i Charlottenberg
© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
SJ overliggning i Charlottenberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneNorska Gården Charlottenberg
Norska gården i Charlottenberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Norska gården i Charlottenberg
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneInfsi Cg 21

© David Sohlberg
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer

© David Sohlberg
Søk etter bildet i ForumeneUblsi Cg 39
Mblsi Cg 39. Mot Norge
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Mblsi Cg 39. Mot Norge
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneMsi Cg 24
Innkjørhovedsignal Charlottenberg CG A2 (Høsten 1968)
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Innkjørhovedsignal Charlottenberg CG A2 (Høsten 1968)
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneSkredvarselforsignal (Km 434.531)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi Morast 1 (Km 435.350)
Banvaktstuga og vägsignal ved Morast
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 4 bilder - se alle
Morast mellom Charlottenberg og Grensen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Morast mellom Charlottenberg og Grensen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Morast planovergang
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Morast banvakstuga Nr 436 (Km 435,46)
Morast mellom Charlottenberg og Grensen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Morast mellom Charlottenberg og Grensen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneSkredvarsel stopplykt (Km 435.907)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi Emterud (Km 436.741)
Emterudsvägen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 1 bilde - se detaljer
Emterudsvägen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneEda hållplats (Km 437.525)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Eda lastplats (Km 437.562)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skredvarselforsignal (Km 437.701)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi Höja (Km 438.213)
Höjavägen ved Riksgrensen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 3 bilder - se detaljer
Höjavägen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Hvor i væla ?©Ronny M
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Höjavägen ved Riksgrensen
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneRiksgränsen (Km 438,818)
Grensen Norge - Sverige i Morokulien
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Charlottenberg
© Peter Flink
Søk etter bildet i Forumene
Grensen Norge - Sverige i Morokulien
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i ForumeneInfsi Cg 22 og Ublsi (Cg L 1) (Km 438.820)
Cg 22 den 16 juni 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
I alt 2 bilder - se detaljer
Cg 22 den 16 juni 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Ublsi Cg L1 mot Magnor
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumeneandre
Vid ensmärket Östervik Kristinehamn
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
I alt 6 bilder - se alle
Tull & Toll
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Neste stasjon, Åmotfors
© Ronny Maarud
Søk etter bildet i Forumene
Gammal grindstolpe mot banan, Ölsboda, Degerfors. I dag borta...
© Leif Jakobsson
Søk etter bildet i Forumene
Booking.com
Booking.com