Jernbane.net

Hjem > Sverige > Baner og stasjoner > 109 - Nordvästra Stambanan: Laxå - Charlottenberg
Støtt oss
Ukens Bilde
Re 460 072 med nytt design "Locarno Film Festival"
Fotograf: Philippe Blaser

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
SJ X12 3194 og SJ X12 3222 med tog mot Säffle i Trollhättan
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Dagens Bilde109 - Nordvästra Stambanan: Laxå - Charlottenberg

Beskrivelse

År 1855 påbörjades stakningen av Nordvästra stambanan under ledning av värmlänningen Nils Eriksson, som samma år utsetts till chef för Statens Järnvägsbyggnader. Tio år senare invigdes bandelen Kongsvinger-Charlottenberg och 1866 sträckan Laxå-Kristinehamn. 1863 beslöt Arvika köping att upplåta mark för stationshus "nedan om den gata, som sträcker sig i öster och väster vid södra kanten av torget". Året därefter påbörjades stakningen av bandelen Charlottenberg-Arvika och den 9 okt 1867 förklarade landshövding Ekström banan öppnad för allmän trafik.

Sträckan Kristinehamn-Karlstad stod efter många stridigheter färdig 1869. Den sista bandelen Karlstad- Arvika förorsakade även den mycket bekymmer då bl a järnvägsbanken över sjön Värmeln sjönk två gånger. Slutligen den 16 juni 1871 kunde Nordvästra stambanan invigas i hela sin längd. Då de festprydda norska och svenska tågen möttes vid Arvika station under en blomsterprydd baldakin var rälsen inför högtidligheten sammanfogad med en 1 m lång silverskena.

Historikk

Västra stambanan forbi Laxå ble åpnet i 1862. 
Laxå ble ett jernbaneknutepunkt når Nordvästra stambanan (Laxå - Charlottenberg ) ble åpnet i 1866. 

For å unngå at togene fra Nordvästra stambanan måtte kjøre inn til Laxå stasjon for å bytte kjørerettning ble det i 1962 bygget ett triangelspor ut mot Västra Stambanan i rettning Hallsberg og togene kunne når dette var ferdig bygget kjøre utenom Laxå stasjon. Fra Laxå stasjon er det eksakt like langt til Göteborg som til Stockholm når man reiser på Västra Stambanan. Det var troligvis en av grunnene til at Esso Motorhotel i 1963 åpnet sitt første motorhotel i utkanten av tettstedet ved E20.

Laxå mistet etterhvert sin betydelse som jernbaneknutepunkt, og en tid etter at triangelsporet ble åpnet ble således lokomotivstasjonen på stedet nedlagt !
I 2010 ble det påbegynt ett arbeid med å gjenåpne en del av stasjonsområdets sidespor for framtidig lasting av godsvogner.


 
 
Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 

Laxå - Charlottenberg. Nordvästra stambanan.
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Byggeår
Banen åpnetNordvästra stambanan (Laxå - Charlottenberg ) ble åpnet i 1866.
Største hastighet
StrekningstypeFjernstyrt enkelsporet strekning mellom Laxå og Charlottenberg grense ved Morokulien.
FjernstyringFjernstyrt fra Hallsberg.
TrafikktypePerson og godstrafikk.
Stasjoner/holdeplasser med persontrafikk 2011:Laxå - Degerfors - Kristinehamn - Väse - Karlstad Välsviken - Karlstad C - Kil - Fagerås - Lene - Högboda - Brunsberg - Edane - Arvika - Ottebol - Åmotfors - Lerot - Ås - Charlottenberg.
Akseltrykk
Anmerkning/bevart

 KONGSVINGERBANEN – FREMTIDIG TOGORDNINGTILSKUDD TIL DRIFT AV REGIONAL TOGTRAFIKK


Hedmark fylkeskommune har behandlet togordningen og infrastrukturutbedring på Kongsvingerbanen mange ganger de seneste årene. Som bakgrunn og saksopplysning gjengis derfor hovedinnholdet i de politiske vedtak som er gjort. 


I møte 26. mai 1998, sak 98/0133, godkjente hovedutvalget for samferdsel og næringsutvikling Kungspilens forsøkstrafikk for høsten 1998 og ut 1999.

I møte 8. februar 2000, sak 00/0109 godkjente hovedutvalget at forsøkstrafikken med Kungspilen ble forlenget ut 2000 samtidig som en skulle arbeide for en samordning av både langdistanse-, kortdistanse- og regionaltogene på Kongsvingerbanen. Utvalget pekte også på den inngåtte avtale om forskottering av rentekostnader på lån til NSB på 70 mill. til utbedring av infrastrukturen.

Den 28. mars 2000, sak 00/0128, godkjente hovedutvalget bl.a. samarbeidsavtalen mellom NSB og fylkeskommunen som ble inngått 15. mars 2000.

Hovedutvalget uttrykte i møte 3. oktober 2000, sak 00/0153, bekymring for at ruteendringer i de forskjellige togtilbudene på Kongsvingerbanen ikke ble samordnet tidsmessig. Iverksetting av Linxtogene skal utsettes til januar 2002, mens innskrenkning i kortdistansetogene mellom Kongsvinger og Årnes ble framskyndet til januar 2001. Departementet hadde heller ikke enda avklart spørsmålet om tilskudd til drift av Kungspilen.

Foreliggende midlertidige avtale datert 19. desember 2000 mellom Samferdselsdepartementet og NSB stadfester det som er situasjonen på Kongsvingerbanen i begynnelse av 2001. Kortdistansetrafikken mellom Kongsvinger og Årnes er redusert fra 15 til 6 avganger, bare 3 av 5 planlagte Linxtog skal settes i drift fra januar 2002 og det er ikke gitt midler til Kungspilens regionale togopplegg. Dessuten har fylkeskommunen bedt om en avklaring m.h.t. status og framdrift når det gjelder avtalen med NSB om forskottering av 4,62 mill. kroner fra regionen til utbedring av infrastrukturen.

Da en altså manglet avklaring fra Samferdselsdepartementets side ved utgangen av 2000, gjorde Hedmark fylkesting vedtak i møte 12. desember 2000, sak 00/0060, om å forskottere driften av Kungspilen innenfor en ramme på 1,5 mill. kroner inntil ny Interregsøknad er ferdigbehandlet. Dette var ment å sikre drift av 4 avganger hver veg med Kungspilen mellom Charlottenberg og Årnes for å kompensere for noe av bortfallet av NSBs kortdistansetrafikk mellom Kongsvinger og Årnes.

Få dager før Kungspilen fra 7. januar 2001 skulle utvide sitt togopplegg til å omfatte strekningen mellom Kongsvinger og Årnes, avslo NSB Drift og Teknikk søknaden om å få trafikkere strekningen. Det skal nå gjennomføres en risikoanalyse og den er lovt ferdig senest i juni 2001. Inntil videre trafikkerer Kungspilen strekningen Charlottenberg-Kongsvinger og reisende må benytte overgang til/fra buss i Kongsvinger i stedet for som planlagt overgang til/fra tog i Årnes.Kungspilen
 prosjektet startet opp i 1999 med trafikk mellom Karlstad og Kongsvinger.
Den første perioden gikk togene med 2 avganger daglig i hver retning.

Etter at NSB innførte krav om dobbelbemanning på norsk strekning ble prosjektet stoppet opp en tid, for så å bli igangsatt den 20.08.2001. Samtidig ble trafikken utvidet til  strekningen Karlstad - Årnes.

Trafikken var finansiert som ett samarbeidsprosjekt mellom Hedmark fylke og Värmlands Län, med støtte fra EU's Interregfond og kommuner langs linjen i Hedmark fylke. Utover dette, ble noe av trafikken støttet av NSB.

Etter oppstarten av trafikken viste utviklingen en positiv tendens, trafikken økte sakte, men sikkert over hele strekningen. Flest antall  reisende var det mellom Charlottenberg og Kongsvinger. 

Dagpendlere fra Sverige til Norge nyttet togene 1062 og 1069 som passet bra inn med arbeidstidene, tog 1060 var ikke så godt benyttet mellom Charlottenberg og Kongsvinger, men var ofte bra besatt Kongsvinger - Årnes. Den tidlige avgangen fra Årnes ( 1073 ) ble benyttet av pendlere fra Nes mot Kongsvinger, men 1067 utviklet seg til å bli ett mer eller mindre handle tog til Charlottenberg. Dette toget hadde ofte reisende med Interrail og andre rabattbilletter som ikke ga reisemulighet på LINX. Dessuten var forbindelsen mot Stockholm bra til dette toget. (1067 = 8936 på svensk side) 1069 ble "vinneren" av alle Kungspiltogene sett hele strekningen under ett. Ofte 35 - 40 reisende mellom Årnes og Kongsvinger og 25 - 30 over grensen.

1068 var på mange måter ett blandings tog med handle reisende og dagpendlere tilbake mot Nes og Oslo.

Til tidstabellendringen i juni 2002 ble tog 1071 fra Årnes 20.04 forlenget fra Karlstad til Kristinehamn. I aug 2002 ble også togene 1077 - 1076 satt i drift, disse ble i sin helhet kjørt for NSB's regning. Togene 1077 - 1076 var som oftest meget dårlig belagt. Oftest var det ikke mer enn en 5- 6 reisende i dette togparet.

I første tidtabellperioden, aug 2001- juni 2002 var siste tog fra Årnes( 1071) bra besatt med reisende over grensen.

I sommertid tabellen som NSB kjørte under sommeren 2002, ble forbindelsen fra Oslo S kl.19.09 brutt. Det var nok muligens ødeleggende for dette toget. Selv om det ble satt opp buss fra Oslo S og Lillestrøm for tog forbindelsen, under sommeren og at forbindelsen fra Oslo S med tog, ble gjenopptatt etter sommerferien, ble 1071 aldrig mer hva det var.

Hedmark fylkes rabattkort på buss ble etterhvert gyldig på togene, og ga den reisende 50% rabatt på strekningen Kongsvinger - Årnes. På strekningen Kongsvinger - Charlottenberg var Värmlands Läns månedskort gyldig i sin helhet og ga også reisende videre mot Oslo samme rabatt som innehavere av Hedmarkskortet. Det fantes også dagsturbilletter på strekningen Karlstad - Charlottenberg til Oslo. Dagsturbilletter ble bare solgt i togene. Disse måtte benyttes i 1062 og i 1071 og kostet Kr 250.-

Billetter til Kungspilens tog lå  inne i SJ's salgssystem Petra og Stina, samt NSB's Lisa system.

Da VTAB fikk sine X 53 Reginatog i drift under høsten 2002, ble disse benyttet mellom Karlstad og Charlottenberg. Dette førte til at reisende måtte bytte fra nye moderne tog, til Y1 vognene med ca 20 års driftstid bak seg.

X 53 settene var delvis ment å fases inn i trafikken til Årnes, men på grunn av problemer med å få nødvendig godkjenning til å trafikkere norsk strekning, ble dette aldrig noe av. På tross av at Y1 vognene var tilårskomne, var disse likevel godt likt av reisende på Kongsvingerbanen.

På grunn av manglende godkjenning av X 53 i Norge, mistet Grensebanen og øvre del av Kongsvingerbanen en mulighet til moderne og behagelige lokale togreiser.

Optimismen rundt tog forbindelsen over grensen var adskillig større i Sverige enn i Norge. Til tidtabellendringen i juni 2003 ble den såkalte Genvägen i Bergslagen åpnet. Den ga Kungspilen en viktig link nordover mot Borlänge - Falun.

Når Hedmark fylke ikke ønsket å fortsette delfinansieringen i 2004 ble trafikken innstillt den 31.12.03. Det paradoksale rundt Hedmark Fylkes vedtak om å gå ut av prosjektet, er at Hedmark Fylke samtidig ga sin tilslutning til utredningen av ett nytt grenseoverskridende prosjekt : Gränstoget, ett samarbeid mellom Örebro Län - Värmland og Hedmark.

Beskrivelse

År 1855 påbörjades stakningen av Nordvästra stambanan under ledning av värmlänningen Nils Eriksson, som samma år utsetts till chef för Statens Järnvägsbyggnader. Tio år senare invigdes bandelen Kongsvinger-Charlottenberg och 1866 sträckan Laxå-Kristinehamn. 1863 beslöt Arvika köping att upplåta mark för stationshus "nedan om den gata, som sträcker sig i öster och väster vid södra kanten av torget". Året därefter påbörjades stakningen av bandelen Charlottenberg-Arvika och den 9 okt 1867 förklarade landshövding Ekström banan öppnad för allmän trafik.

Sträckan Kristinehamn-Karlstad stod efter många stridigheter färdig 1869. Den sista bandelen Karlstad- Arvika förorsakade även den mycket bekymmer då bl a järnvägsbanken över sjön Värmeln sjönk två gånger. Slutligen den 16 juni 1871 kunde Nordvästra stambanan invigas i hela sin längd. Då de festprydda norska och svenska tågen möttes vid Arvika station under en blomsterprydd baldakin var rälsen inför högtidligheten sammanfogad med en 1 m lång silverskena.

Historikk

Västra stambanan forbi Laxå ble åpnet i 1862. 
Laxå ble ett jernbaneknutepunkt når Nordvästra stambanan (Laxå - Charlottenberg ) ble åpnet i 1866. 

For å unngå at togene fra Nordvästra stambanan måtte kjøre inn til Laxå stasjon for å bytte kjørerettning ble det i 1962 bygget ett triangelspor ut mot Västra Stambanan i rettning Hallsberg og togene kunne når dette var ferdig bygget kjøre utenom Laxå stasjon. Fra Laxå stasjon er det eksakt like langt til Göteborg som til Stockholm når man reiser på Västra Stambanan. Det var troligvis en av grunnene til at Esso Motorhotel i 1963 åpnet sitt første motorhotel i utkanten av tettstedet ved E20.

Laxå mistet etterhvert sin betydelse som jernbaneknutepunkt, og en tid etter at triangelsporet ble åpnet ble således lokomotivstasjonen på stedet nedlagt !
I 2010 ble det påbegynt ett arbeid med å gjenåpne en del av stasjonsområdets sidespor for framtidig lasting av godsvogner.


 
 
Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 

Laxå - Charlottenberg. Nordvästra stambanan.
Bygget av
Bygget antall
Nummer
Byggeår
Banen åpnetNordvästra stambanan (Laxå - Charlottenberg ) ble åpnet i 1866.
Største hastighet
StrekningstypeFjernstyrt enkelsporet strekning mellom Laxå og Charlottenberg grense ved Morokulien.
FjernstyringFjernstyrt fra Hallsberg.
TrafikktypePerson og godstrafikk.
Stasjoner/holdeplasser med persontrafikk 2011:Laxå - Degerfors - Kristinehamn - Väse - Karlstad Välsviken - Karlstad C - Kil - Fagerås - Lene - Högboda - Brunsberg - Edane - Arvika - Ottebol - Åmotfors - Lerot - Ås - Charlottenberg.
Akseltrykk
Anmerkning/bevart

 KONGSVINGERBANEN – FREMTIDIG TOGORDNINGTILSKUDD TIL DRIFT AV REGIONAL TOGTRAFIKK


Hedmark fylkeskommune har behandlet togordningen og infrastrukturutbedring på Kongsvingerbanen mange ganger de seneste årene. Som bakgrunn og saksopplysning gjengis derfor hovedinnholdet i de politiske vedtak som er gjort. 


I møte 26. mai 1998, sak 98/0133, godkjente hovedutvalget for samferdsel og næringsutvikling Kungspilens forsøkstrafikk for høsten 1998 og ut 1999.

I møte 8. februar 2000, sak 00/0109 godkjente hovedutvalget at forsøkstrafikken med Kungspilen ble forlenget ut 2000 samtidig som en skulle arbeide for en samordning av både langdistanse-, kortdistanse- og regionaltogene på Kongsvingerbanen. Utvalget pekte også på den inngåtte avtale om forskottering av rentekostnader på lån til NSB på 70 mill. til utbedring av infrastrukturen.

Den 28. mars 2000, sak 00/0128, godkjente hovedutvalget bl.a. samarbeidsavtalen mellom NSB og fylkeskommunen som ble inngått 15. mars 2000.

Hovedutvalget uttrykte i møte 3. oktober 2000, sak 00/0153, bekymring for at ruteendringer i de forskjellige togtilbudene på Kongsvingerbanen ikke ble samordnet tidsmessig. Iverksetting av Linxtogene skal utsettes til januar 2002, mens innskrenkning i kortdistansetogene mellom Kongsvinger og Årnes ble framskyndet til januar 2001. Departementet hadde heller ikke enda avklart spørsmålet om tilskudd til drift av Kungspilen.

Foreliggende midlertidige avtale datert 19. desember 2000 mellom Samferdselsdepartementet og NSB stadfester det som er situasjonen på Kongsvingerbanen i begynnelse av 2001. Kortdistansetrafikken mellom Kongsvinger og Årnes er redusert fra 15 til 6 avganger, bare 3 av 5 planlagte Linxtog skal settes i drift fra januar 2002 og det er ikke gitt midler til Kungspilens regionale togopplegg. Dessuten har fylkeskommunen bedt om en avklaring m.h.t. status og framdrift når det gjelder avtalen med NSB om forskottering av 4,62 mill. kroner fra regionen til utbedring av infrastrukturen.

Da en altså manglet avklaring fra Samferdselsdepartementets side ved utgangen av 2000, gjorde Hedmark fylkesting vedtak i møte 12. desember 2000, sak 00/0060, om å forskottere driften av Kungspilen innenfor en ramme på 1,5 mill. kroner inntil ny Interregsøknad er ferdigbehandlet. Dette var ment å sikre drift av 4 avganger hver veg med Kungspilen mellom Charlottenberg og Årnes for å kompensere for noe av bortfallet av NSBs kortdistansetrafikk mellom Kongsvinger og Årnes.

Få dager før Kungspilen fra 7. januar 2001 skulle utvide sitt togopplegg til å omfatte strekningen mellom Kongsvinger og Årnes, avslo NSB Drift og Teknikk søknaden om å få trafikkere strekningen. Det skal nå gjennomføres en risikoanalyse og den er lovt ferdig senest i juni 2001. Inntil videre trafikkerer Kungspilen strekningen Charlottenberg-Kongsvinger og reisende må benytte overgang til/fra buss i Kongsvinger i stedet for som planlagt overgang til/fra tog i Årnes.Kungspilen
 prosjektet startet opp i 1999 med trafikk mellom Karlstad og Kongsvinger.
Den første perioden gikk togene med 2 avganger daglig i hver retning.

Etter at NSB innførte krav om dobbelbemanning på norsk strekning ble prosjektet stoppet opp en tid, for så å bli igangsatt den 20.08.2001. Samtidig ble trafikken utvidet til  strekningen Karlstad - Årnes.

Trafikken var finansiert som ett samarbeidsprosjekt mellom Hedmark fylke og Värmlands Län, med støtte fra EU's Interregfond og kommuner langs linjen i Hedmark fylke. Utover dette, ble noe av trafikken støttet av NSB.

Etter oppstarten av trafikken viste utviklingen en positiv tendens, trafikken økte sakte, men sikkert over hele strekningen. Flest antall  reisende var det mellom Charlottenberg og Kongsvinger. 

Dagpendlere fra Sverige til Norge nyttet togene 1062 og 1069 som passet bra inn med arbeidstidene, tog 1060 var ikke så godt benyttet mellom Charlottenberg og Kongsvinger, men var ofte bra besatt Kongsvinger - Årnes. Den tidlige avgangen fra Årnes ( 1073 ) ble benyttet av pendlere fra Nes mot Kongsvinger, men 1067 utviklet seg til å bli ett mer eller mindre handle tog til Charlottenberg. Dette toget hadde ofte reisende med Interrail og andre rabattbilletter som ikke ga reisemulighet på LINX. Dessuten var forbindelsen mot Stockholm bra til dette toget. (1067 = 8936 på svensk side) 1069 ble "vinneren" av alle Kungspiltogene sett hele strekningen under ett. Ofte 35 - 40 reisende mellom Årnes og Kongsvinger og 25 - 30 over grensen.

1068 var på mange måter ett blandings tog med handle reisende og dagpendlere tilbake mot Nes og Oslo.

Til tidstabellendringen i juni 2002 ble tog 1071 fra Årnes 20.04 forlenget fra Karlstad til Kristinehamn. I aug 2002 ble også togene 1077 - 1076 satt i drift, disse ble i sin helhet kjørt for NSB's regning. Togene 1077 - 1076 var som oftest meget dårlig belagt. Oftest var det ikke mer enn en 5- 6 reisende i dette togparet.

I første tidtabellperioden, aug 2001- juni 2002 var siste tog fra Årnes( 1071) bra besatt med reisende over grensen.

I sommertid tabellen som NSB kjørte under sommeren 2002, ble forbindelsen fra Oslo S kl.19.09 brutt. Det var nok muligens ødeleggende for dette toget. Selv om det ble satt opp buss fra Oslo S og Lillestrøm for tog forbindelsen, under sommeren og at forbindelsen fra Oslo S med tog, ble gjenopptatt etter sommerferien, ble 1071 aldrig mer hva det var.

Hedmark fylkes rabattkort på buss ble etterhvert gyldig på togene, og ga den reisende 50% rabatt på strekningen Kongsvinger - Årnes. På strekningen Kongsvinger - Charlottenberg var Värmlands Läns månedskort gyldig i sin helhet og ga også reisende videre mot Oslo samme rabatt som innehavere av Hedmarkskortet. Det fantes også dagsturbilletter på strekningen Karlstad - Charlottenberg til Oslo. Dagsturbilletter ble bare solgt i togene. Disse måtte benyttes i 1062 og i 1071 og kostet Kr 250.-

Billetter til Kungspilens tog lå  inne i SJ's salgssystem Petra og Stina, samt NSB's Lisa system.

Da VTAB fikk sine X 53 Reginatog i drift under høsten 2002, ble disse benyttet mellom Karlstad og Charlottenberg. Dette førte til at reisende måtte bytte fra nye moderne tog, til Y1 vognene med ca 20 års driftstid bak seg.

X 53 settene var delvis ment å fases inn i trafikken til Årnes, men på grunn av problemer med å få nødvendig godkjenning til å trafikkere norsk strekning, ble dette aldrig noe av. På tross av at Y1 vognene var tilårskomne, var disse likevel godt likt av reisende på Kongsvingerbanen.

På grunn av manglende godkjenning av X 53 i Norge, mistet Grensebanen og øvre del av Kongsvingerbanen en mulighet til moderne og behagelige lokale togreiser.

Optimismen rundt tog forbindelsen over grensen var adskillig større i Sverige enn i Norge. Til tidtabellendringen i juni 2003 ble den såkalte Genvägen i Bergslagen åpnet. Den ga Kungspilen en viktig link nordover mot Borlänge - Falun.

Når Hedmark fylke ikke ønsket å fortsette delfinansieringen i 2004 ble trafikken innstillt den 31.12.03. Det paradoksale rundt Hedmark Fylkes vedtak om å gå ut av prosjektet, er at Hedmark Fylke samtidig ga sin tilslutning til utredningen av ett nytt grenseoverskridende prosjekt : Gränstoget, ett samarbeid mellom Örebro Län - Värmland og Hedmark.Laxå - (Riktning Linddalen - Hasselfors via spår 20)
Ett spor i skogen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Laxå
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Laxå mot Hallsberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Laxå, Nordvästra stambanan / Västra Stambanan, sep 1985
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna


Laxå (Lå) (Km 0.0) (Km 229.398)
Laxå
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Laxå
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Laxå östra 20050402
©
Finn i Postvogna
Laxå
© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Forkortes Lå.
Ansluter till Västra Stambanan.
Laxå - (Riktning Linddalen - Hasselfors via spår 20)
Laxå - (Riktning Finnerödja-Hasselfors, via spår 19)
System H. ATC. (Fjtkl H).

Legg til informasjon om 109 - Nordvästra Stambanan: Laxå - Charlottenberg - Laxå (Lå) (Km 0.0) (Km 229.398)


Laxå - (Riktning Finnerödja-Hasselfors, via spår 19)
Laxå, till vänster kurvan mot Hallsberg, till höger mot Laxå stn
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Laxå sett sørover
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Laxå, till vänster kurvan mot Hallsberg, till höger mot Laxå stn
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Msi Lå 13
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skyddssektion (Km 228. - )
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 24799, Laxåskogen (Km 230.916)
I alt 1 bilde
Eldriftens livsfarliga ledning, X54 9006 tåg 8117 Gävle-Karlstad, Laxåskogen
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
Eldriftens livsfarliga ledning, X54 9006 tåg 8117 Gävle-Karlstad, Laxåskogen
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna

Ublsi (Lå L1) (Km 231.000)
I alt 1 bilde
Ublsi L1 Laxå mot Porla-Hasselfors
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
Ublsi L1 Laxå mot Porla-Hasselfors
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna

Infsi Lå 12
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mblsi Hs L4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 24806, Ågrenavägen (ATC) (Km 240.094)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ublsi Hs L2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bro over Svartån
Hasselfors
© Peter Löf
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Hasselfors
© Peter Löf
Finn i Postvogna
Okänd Rc2 mot Hallsberg passerar Svartån (Nerikes) vid Hasselfors
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
Värmlandsbanan Hasselfors, GC 4566 mot Hallsberg, Rc2 1110
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna


Hasselfors (Hs) (Km 240.775)
Hasselfors
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Hasselfors
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Hasselfors
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Hasselfors
© Markus Blidh
Finn i Postvogna


Infsi Hs 22
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Svartå (Svå) (Km 251.528)
Svartå
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Svartå
© Jan Haugen
Finn i Postvogna
Tillfällig Tågab stn Svartå pga stängd bana vid Degerfors
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
Sidospår utan trafik! Svartå, 12 aug 2012
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna

Forkortes : Svå. Grenstasjon mot Örebro - Svartå Järnväg ( Nedlagt)

Legg til informasjon om 109 - Nordvästra Stambanan: Laxå - Charlottenberg - Svartå (Svå) (Km 251.528)


Linjevyer Svartå - Degerfors
Stenmur strax norr Tillfället, söder Degerfors, södra sidan
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
Stenmur strax norr Tillfället, söder Degerfors, södra sidan
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
Stenmur strax norr Tillfället, söder Degerfors, norra sidan
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna

Stenbro över Solbergabäcken
I alt 1 bilde
Stenbro över Solbergabäcken, ca km 262, syd Degerfors
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
Stenbro över Solbergabäcken, ca km 262, syd Degerfors
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna

Spor til Degerfors Järnverk
I alt 1 bilde
Sidospår, Degerfors -järnverket, normalt med trafik, dock icke den 15 aug 2012
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
Sidospår, Degerfors -järnverket, normalt med trafik, dock icke den 15 aug 2012
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna

Degerfors (Dg) (Km 263.566)
Tågab 7047, avgång mot Kristinehamn-Karlstad i Degerfors
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle

© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Plattformsarbete i Degerfors, spår 4 avstängt
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
Här jhar infoautomatiken hunnit med och ändrat på tavlan
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna


Bro över Letälven, Degerfors
Extra gt med tomma vagnar för omformartransport avgår mot Kristinehamn, Rc2 1129, WL2 4425
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Bron över Letälven, Degerfors
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
SJ 634 väntar på grönt på andra sidan bron över Letälven, Degerfors
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
GC extra Hallsberg-Charlottenberg gr. kör snart ut på bron över Letälven, Degerfors
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna


Strömtorp (Srt) (Km 266.599)
I alt 1 bilde
Fortsättning med diesel från Degerfors, ankommer Strömtorp, Hector tåg 40363
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
Fortsättning med diesel från Degerfors, ankommer Strömtorp, Hector tåg 40363
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna

Vsi Gräsholmen (Km 268,210)
I alt 1 bilde
Jordning, riven körtråd, Gräsholmen plo, Björneborg-Strömtorp
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
Jordning, riven körtråd, Gräsholmen plo, Björneborg-Strömtorp
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna

Mblsi (Bjb L 4) (Km 271.312)
I alt 1 bilde
Mblsi Björneborg L4 vid Lilla Vismen, mot Strömtorp
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
Mblsi Björneborg L4 vid Lilla Vismen, mot Strömtorp
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna

Försignal för Bjb L4
I alt 1 bilde
Försignal till mellanblock Bjb L4, Björneborg -> Strömtorp
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Försignal till mellanblock Bjb L4, Björneborg -> Strömtorp
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

Vägport (Km 272.3)
Vägport strax efter km 272, Strömtorp - Björneborg
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Vägport strax efter km 272, Strömtorp - Björneborg
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Vägport strax efter km 272, Strömtorp - Björneborg
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

Suckarnas bro
"Suckarnas bro" mellan Björneborg och Strömtorp
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
"Suckarnas bro" mellan Björneborg och Strömtorp
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
"Suckarnas bro" mellan Björneborg och Strömtorp
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

Östra försignalen Bjb
I alt 1 bilde
Östra försignalen till Björneborg
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Östra försignalen till Björneborg
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

Vsi Vismenäsvägen (km 276+855)
I alt 1 bilde
Jordning, hindertavla, riven körtråd, Gräsviksvägen plo, Björneborg
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
Jordning, hindertavla, riven körtråd, Gräsviksvägen plo, Björneborg
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna

Björneborg (Bjb) (Km277.823)
©Markus - Stationsområdet i Björneborg 061029
© Markus
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
©Markus - Lastkajen i Björneborg 061029
© Markus
Finn i Postvogna
©Markus - Stationshuset i Björneborg 061029
© Markus
Finn i Postvogna
©Markus - Stationsområdet i Björneborg 061029
© Markus
Finn i Postvogna


Msi Bjb (35 , 31 , 33 ) (Km 278.028 - Km 278.114)
I alt 1 bilde
Et signal til fra Bjørneborg
© Jan Sverre Kristiansen
Finn i Postvogna
Et signal til fra Bjørneborg
© Jan Sverre Kristiansen
Finn i Postvogna

Infsi Bjb 22 (Km 278.447)
I alt 1 bilde
Rc3 1063 med gt 41945 i Bjb 060717
© Markus
Finn i Postvogna
Rc3 1063 med gt 41945 i Bjb 060717
© Markus
Finn i Postvogna

Vägport (Km 282.3)
I alt 1 bilde
Vägport efter strax efter km 282, Kristinehamn - Björneborg
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Vägport efter strax efter km 282, Kristinehamn - Björneborg
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

Mblsi Bjb L3 (Km 284.163)
Björneborg L3 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Björneborg L3 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Nordvästra stambanan mellan Kristinehamn och Björneborg
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Mblsi (Bjb L 3) med linjeplatsfunktion.
Kontrollbekräftar växeln vid Höja

Legg til informasjon om 109 - Nordvästra Stambanan: Laxå - Charlottenberg - Mblsi Bjb L3 (Km 284.163)


Mblsi Khn L4
I alt 1 bilde
Kristinehamn L4 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Kristinehamn L4 060718
© Markus
Finn i Postvogna

Stängd plankorsning (Km 284?)
I alt 1 bilde
Stängd plankorsning 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Stängd plankorsning 060718
© Markus
Finn i Postvogna

Stenbro (Km 286)
Stenbro vid Karaby på Värmlandsbanan 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Stenbro vid Karaby på Värmlandsbanan 060718
© Markus
Finn i Postvogna
193 922-2 med Blå tåget
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Stenbro vid km 286, Kristinehamn - Björneborg
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

Stängd vägport (Km 286)
I alt 1 bilde
Stängd undergång i vid Karaby på Värmlandsbanan 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Stängd undergång i vid Karaby på Värmlandsbanan 060718
© Markus
Finn i Postvogna

Vägport (Km 287)
I alt 1 bilde
Undergång vid Södra Verken 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Undergång vid Södra Verken 060718
© Markus
Finn i Postvogna

Växel. Höja (Höja), lp (Km 287.430)
Spåret in till Rolls-Royce, Höja 060718
© Markus
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Vem äger spåret i Höja?
© Markus
Finn i Postvogna
Spåret in till Rolls-Royce, Höja 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Höja lp 060718
© Markus
Finn i Postvogna


Bro Varnumsleden (Km 287)
Bron över Varnumsleden 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Brofäste vid Varnumsleden 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Bron över Varnumsleden 060718
© Markus
Finn i Postvogna

Skyddssektion (Km 288)
I alt 1 bilde
Skyddssektion öster om Khn 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Skyddssektion öster om Khn 060718
© Markus
Finn i Postvogna

Östra försignalen Khn
I alt 1 bilde
Östra försignalen Khn 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Östra försignalen Khn 060718
© Markus
Finn i Postvogna

Stängd gångfålla (Km 288)
I alt 1 bilde
Stängd övergång Khn 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Stängd övergång Khn 060718
© Markus
Finn i Postvogna

Bro S Ringvägen (Km 288)
I alt 1 bilde
Bron över S Ringvägen 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Bron över S Ringvägen 060718
© Markus
Finn i Postvogna

Stängd gångfålla (Km 288,8)
I alt 1 bilde
Stängd övergång Khn 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Stängd övergång Khn 060718
© Markus
Finn i Postvogna

Banvaktsstuga 338 Smedby
I alt 1 bilde
Banvaktsstuga 338 Smedby, Khn 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Banvaktsstuga 338 Smedby, Khn 060718
© Markus
Finn i Postvogna

Undergång (Km 289)
I alt 1 bilde
Gångfållans undergång...
© Markus
Finn i Postvogna
Gångfållans undergång...
© Markus
Finn i Postvogna

Infsi Khn 101
I alt 1 bilde
Infartssignal Khn 101 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Infartssignal Khn 101 060718
© Markus
Finn i Postvogna

Ublsi Khn L2
I alt 1 bilde
Utfartsblocksignal Kristinehamn L2 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Utfartsblocksignal Kristinehamn L2 060718
© Markus
Finn i Postvogna

Vsi, 24850, Jakobsbergsgatan (Km 289.203)
I alt 1 bilde
Vsi Jakobsbergsgatan 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Vsi Jakobsbergsgatan 060718
© Markus
Finn i Postvogna

Vsi, 24851, Prästgatan (Km 289.395)
Vsi Prästgatan 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Vsi Prästgatan 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Vsi Prästgatan 060719
© Markus
Finn i Postvogna

Stenbro (Km 289)
I alt 1 bilde
Stenbro, Khn 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Stenbro, Khn 060718
© Markus
Finn i Postvogna

Msi Khn 104 - 114
I alt 1 bilde
Mellansignal Khn 104 060718
© Markus
Finn i Postvogna
Mellansignal Khn 104 060718
© Markus
Finn i Postvogna

Kristinehamn (Khn) (Km 289.797)
Allt är inte grönt i Kristinehamn
©
Finn i Postvogna
I alt 17 bilder - se alle
Kristinehamn
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
TÅGAB City, Kristinehamn
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
Kristinehamn, Rc4 1263, NSB El5.2039
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna


Kristinehamn lokomotivstall
TÅGAB Kristinehamn
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
I alt 31 bilder - se alle
Delar av den nya vändskivan upplastad på vagnar
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
TÅGABs lokstall, Kristinehamn
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
Ny sevicehall under byggnad. TÅGAB, Kristinehamn
© Urban Lavén
Finn i Postvogna


TÅGAB Verkstad
Inne i Nya hallen, TÅGAB, Kristinehamn
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
I alt 16 bilder - se alle
Servicehallarna TÅGAB, Kristinehamn
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
Servicehallarna, lokstallsområdet TÅGAB, Kristinehamn
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
Inne i nya hallen, TÅGAB, Kristienhamn.
© Urban Lavén
Finn i Postvogna


Infsi Khn 160
I alt 1 bilde
Kristinehamn 160 i stopp for 8964
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kristinehamn 160 i stopp for 8964
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Öl L4
Mellanblocksignal Öl L4
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
På väg in mot Kristinehamn
© Markus
Finn i Postvogna
Mellanblocksignal Öl L4
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

Banvaktsstuga 345 Gustavsvik
Grunden till bvst 345 Gustavsvik
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Grunden till bvst 345 Gustavsvik
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Grunden till bvst 345 Gustavsvik
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

Ublsi Öl L2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi Öl 32 - 34
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ölme (Öl) (Km 298.159)
Ölme
© Markus
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
X52 3285 i Ölme
© Michael Erhardsson
Finn i Postvogna
Reläkuren i Ölme 060717
© Markus
Finn i Postvogna
Hectorrail krysser i Ölme med X53 9050 fra Värmlandstrafik
© Johan Adler Ribe
Finn i Postvogna


Infsi Öl 22
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 24862, Torp (ATC) (Km 299.625)
Strukton Unimat med tjt 74970 mellan Väse och Ölme
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Övergång utanför Ölme 060717
© Markus
Finn i Postvogna
Strukton Unimat med tjt 74970 mellan Väse och Ölme
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

Vsi, 24863, Sjöstad (ATC) (Km 300.150)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Välinge bvst (Km 310,24)
I alt 1 bilde
F.d. Välinge Banvaktsstuga
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
F.d. Välinge Banvaktsstuga
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

Väse (Ve) (Km 307.155)
Stationshuset i Väse
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Väse
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Kryssing i Väse
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Vsi, 24868, Väse (ATC) (Km 307.286)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 24879, Stationsvägen (Km 318.975)
I alt 1 bilde
Skattkärr
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skattkärr
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Msi Srr (32 , 34 ) (Km 319.181)
I alt 1 bilde
Togmøte i Skattkärr
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Togmøte i Skattkärr
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Skattkärr (Srr) (Km 319.213)
©Markus - Snart framme i Skattkärr
© Markus
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
©Markus - Snart framme i Skattkärr
© Markus
Finn i Postvogna
Skattkärr
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Skattkärr - Väse den 31 jan 2007
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Vsi, 24880, Herrövägen (Km 319.908)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Alster (Km 323.118)
I alt 1 bilde
Alster
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Alster
© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Msi Ks 204
Ks 204
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ks 204
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ks204 i Karlstad Välsviken
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Karlstad Välsviken (Kvä) (Km 324.985)
Karlstad Välsviken
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Välsviken
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Karlstad Välsviken - solkurver.
© Björn Jansson
Finn i Postvogna
Karlstad Välsviken
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Bru over Klarälven - Östra Järnvägsbron
Östra utfarten från Karlstad Östra, sep 1985
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Karlstad Ö
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Karlstad, Östra Järnvägsbron, januari 1982
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Karlstad, Östra Järnvägsbron, januari 1982
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna


Sidespor mot Karlstads yttre hamn
Hamnbangården, Karlstad
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Karlstad, Hamnen med gammal godsvagn
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Hamnbangården, Karlstad
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna

Karlstad Östra
Første maitog !
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Lokalomstiller og sporsperre på Karlstad Östra
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Første maitog !
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Karlstad, Östra Järnvägsbron, januari 1982
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna


Msi Ks 107
Ks 107
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ks 107
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ks107
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Msi Ks 112 - 114-116-118
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Karlstad C (Ks) (Km 330.148)
Spår 20 i Karlstad.
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
I alt 55 bilder - se alle
God miks av materiell på Karlstad C
© Hermann S. Franer
Finn i Postvogna
Spår 21 - Karlstad C
© Hans G Larsson
Finn i Postvogna
Karlstad C klokka 22.15 pluss minus.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Msi Ks 134
Karlstad C den 19 mai 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Karlstad C den 19 mai 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Msi Ks 134
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Msi ks 153
I alt 1 bilde
Msi Ks 153
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Msi Ks 153
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bru over Klarälven - Västra Järnvägsbron

© David Sohlberg
Finn i Postvogna

© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Bru over Klarälven i Karlstad
© Peter Løf
Finn i Postvogna

Mbsi Ks 162
I alt 1 bilde

© David Sohlberg
Finn i Postvogna

© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Msi Ks 161
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi Säterivägen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Infsi Ks 182
I alt 1 bilde
Ks 182
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ks 182
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vsi Dyevägen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ublsi Skr L2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi Skr 32-34
I alt 1 bilde
Skåre
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Skåre
© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Skåre (Skr) (Km 337.457)
Skåre
© Peter Löf
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Skåre bangård 2005-03-21.
© Peter Löf.
Finn i Postvogna
Skåre
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skåre station ©Stig Mohlin
© Stig Mohlin
Finn i Postvogna


Msi Skr 31-33
I alt 1 bilde
Ibland spelar färgtemperaturen lite spratt.
© Peter Löf.
Finn i Postvogna
Ibland spelar färgtemperaturen lite spratt.
© Peter Löf.
Finn i Postvogna

Infsi Skr 22
I alt 1 bilde
Skr 22 i Skåre i Stopp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skr 22 i Skåre i Stopp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vsi Ilandavägen
I alt 1 bilde
Skåre 2005-12-30. © Peter Berggren.
© Peter L
Finn i Postvogna
Skåre 2005-12-30. © Peter Berggren.
© Peter L
Finn i Postvogna

Vsi Ilandaholm
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mblsi Kil L 6
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi Våle
29 April 2006 ved Våle gård. Skåre - Kil, tognr 8913
© Martin Uldall
Finn i Postvogna
29 April 2006 ved Våle gård. Skåre - Kil, tognr 8913
© Martin Uldall
Finn i Postvogna
29 april 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Hynboholm
I alt 1 bilde
SJ Ub 284 Hynboholm
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
SJ Ub 284 Hynboholm
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna

Vsi Klingerud
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mblsi Kil L 4
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mblsi Kil L 5
Skåre L5 i stopp den 28 des 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skåre L5 i stopp den 28 des 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skr L5 ved Klingerud i Kil
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Klingerud (Kud) (Km 345.600)
I alt 1 bilde
Klingerud, østre enden av dobbeltsporet
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Klingerud, østre enden av dobbeltsporet
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna

Klingerud - Stenåsen, nytt møtespor (2012)
Klingerud
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Klingerud
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
X52E 9080 som SJ Regional 363 passerer Klingerud
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna

Stenåsen (Sån) (Km 347.915)
I alt 1 bilde
Stenåsen, vestre ende av dobbeltsporet
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Stenåsen, vestre ende av dobbeltsporet
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna

Skyddssektion km 348
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Växel Kil omformerstasjon
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ublsi Kil L2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Kil (Kil) (Km 349.495)
Kil vognvekt den 20 aug 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 32 bilder - se alle
Bild från Kils stations fotoarkiv
© urban lavén
Finn i Postvogna
Kil, den 3 nov 2006 - 07.51.17 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Klar for kjørting til Grums
© Jan Haugen
Finn i Postvogna

Forkortes Kil. Knutepunkt mot Fryksdalsbanan og Bergslagens Järnväg

Legg til informasjon om 109 - Nordvästra Stambanan: Laxå - Charlottenberg - Kil (Kil) (Km 349.495)


Infsi Kil 9 H

© David Sohlberg
Finn i Postvogna

© David Sohlberg
Finn i Postvogna

© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Vsi Humletorp
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Bru over Norsälven
Tryck
© urban lavén
Finn i Postvogna
Tryck
© urban lavén
Finn i Postvogna
Cargo Net Gt 68178 passerar över Norsälven med timmertåg från Flesberg
© Viktor Molander
Finn i Postvogna

Vsi Fgå
Fagerås ( Gamle Rv 61 )
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fagerås
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fagerås ( Gamle Rv 61 )
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Fagerås (Fgå), lp (Km 355.299)
Godshuset ved Fagerås
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Fagerås
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fagerås Klokka 17.35
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
En vardagsmorgon i Fagerås.
© Dan Carlsson
Finn i Postvogna


Växel Fgå
Fagerås
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fagerås
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sporveksel i Fagerås
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vsi Gässebol
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lene (Len), hp (Km 361.720)
Gamla hållplatsen i Lene 1990
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Lene holdeplass
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lene - Fagerås
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gamla hållplatsen i Lene 1990
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

Vsi Len
I alt 1 bilde
Lene planoovergang
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lene planoovergang
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Banvaktstue ved Högboda
Högboda den 15 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Högboda den 15 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Högboda den 15 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Infsi Hbd 21
I alt 1 bilde
Högboda den 5 juni 2006, 22.25. ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Högboda den 5 juni 2006, 22.25. ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Ublsi Hbd L2
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vägport Högboda
I alt 1 bilde
Undergang øst for Högboda
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
Undergang øst for Högboda
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna

Msi Hbd 32 - 34
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi Högboda
Högboda
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Högboda
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Högboda
© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Högboda (Hbd) (Km 366.075)
Högboda
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
I alt 13 bilder - se alle
Høgboda den 18 jan 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Högboda
© David Sohlberg
Finn i Postvogna


Vägport ved Brunsberg
24 juli 2006 mot Brunsberg ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Brunsberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
24 juli 2006 mot Brunsberg ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vsi Brunsberg bruk
Brunsberg sett fra tog 8909 den 3 mai 2006
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Brunsberg sett fra tog 8909 den 3 mai 2006
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Brunsberg i høljeregn den 23 mai 2006
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Brunsberg (Buk), hp (Km 374.970)
Brunsberg
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Den gamle mølla i Brunsberg 4 mai 2006
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Brunsberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Brunsberg
© David Sohlberg
Finn i Postvogna


Växel. Brunsbergstunneln (Bu), lp (Km 375.942)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Brunsberg gamle stasjon
I alt 1 bilde
Brunsberg
© Urban Lavén
Finn i Postvogna
Brunsberg
© Urban Lavén
Finn i Postvogna

Brunsbergstunnelen (Km 376.517) (365m)
Brunsbergstunnelen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Km 377
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Brunsbergstunnelen den 9 april 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Peter Löf
Finn i Postvogna


Bru over Värmeln
Ved Brunsberg den 3 nov 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
X 52 9066 ved Värmeln den 24 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ved Brunsberg den 3 nov 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Gunnarsbyn (Guy) (Km 378.355)
9066 ved Värmeln
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Gunnarsbyn
©
Finn i Postvogna
9066 ved Värmeln
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Green Cargo T44.342 på vei tilbake med ny ladning hjulastere. Her ved Gunnarsbyn. 8.11.2011
© Johan Adler Ribe
Finn i Postvogna

Infsi En 21
I alt 1 bilde
Edane den 7 april 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Edane den 7 april 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vsi Badvägen
I alt 1 bilde
Edane station inkl plankorsning
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Edane station inkl plankorsning
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Edane (En) (Km 382.986)
Edane
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 18 bilder - se alle
VTAB krysser med Cargo Net i Edane
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
EL16 2213 ved Edane
© Jan Sverre Kristiansen
Finn i Postvogna
[SE] Tåg 8933 venter på kryssende ARE tog i Edane
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Slutpunktstopplykta En 83-81
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi En 31 - 33
Edane den 8 juni 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Edane den 8 juni 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Cargo Net i Edane den 18 des 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vsi Gryttom 1
I alt 1 bilde
Tog 41602 ved Gryttom plo mellom Arvika og Edane
© Johan Adler Ribe
Finn i Postvogna
Tog 41602 ved Gryttom plo mellom Arvika og Edane
© Johan Adler Ribe
Finn i Postvogna

Tunnel, Gryttjom(Km 385.494) (76 m)
I alt 1 bilde
Ved Edane den 3 nov 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ved Edane den 3 nov 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vsi Lillåsen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi Myrom
I alt 1 bilde
Myrom
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Myrom
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Infsi Ar 21
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi Ar 23
I alt 1 bilde
Arvika
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Arvika
© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Vsi Hamngatan
Arvika 10 mai 2005 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Arvika 10 mai 2005 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Arvika. 08.09.06. ©Magnus Ryen
© Magnus Ryen
Finn i Postvogna

Msi Ar 34
I alt 1 bilde
Arvika
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Arvika
© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Msi Ar 32
I alt 1 bilde
Arvika den 25 juli 2006
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Arvika den 25 juli 2006
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Arvika (Ar) (Km 397.921)
Arvika
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
I alt 33 bilder - se alle
Vågkuren i Arvika
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Arvika
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Rälsbusståg i Arvika
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna

Forkortes : Ar
Midlertidig endestasjon for banen mellom Oslo og Stockholm fra 1865
Åpnet for elektrisk drift den 24 april 1937

Legg til informasjon om 109 - Nordvästra Stambanan: Laxå - Charlottenberg - Arvika (Ar) (Km 397.921)


Msi Ar 61-67
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi Palmviken
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi Ar 31-33
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Infsi Ar 22
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ublsi Ar L1
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Gilserud växel (Km 402,28)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi, 25016, Gilserud östra (Km 402.352)
Vsi Gilserud den 15 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vsi Gilserud den 15 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ved Gilserud i 8904 den 3 nov 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tidligere forgrening til Dal Västra Värmlands Järnväg.
Skillevekslen til banen gjennom Dalsland til Mellerud.
I dag synes bare rester av traseen, samt ett betjeningshus på stedet.

Legg til informasjon om 109 - Nordvästra Stambanan: Laxå - Charlottenberg - Vsi, 25016, Gilserud östra (Km 402.352)


Ottebol
X16 + UFV i Ottebol
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
15 juli 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
X16 + UFV i Ottebol
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Ottebol, Nordvästra stambanan
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Växel, Ottebol (Ot), lp (Km 407.036)
I alt 1 bilde
Ottebol
© Peter Löf
Finn i Postvogna
Ottebol
© Peter Löf
Finn i Postvogna

Vsi Smugan
Vsi Smugan ved Åmotfors
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vsi Smugan planovergang
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vsi Smugan ved Åmotfors
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Sidespor til Åmotfors bruk
Bru på sidespor til Åmotfors bruk
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Bru på sidespor til Åmotfors bruk
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sidespor til Åmotfors Bruk
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Ublsi Åt L.2
Utfartblokksignal Åmotfors L 2
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Utfartblokksignal Åmotfors L 2
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Utfartsblocksignal L2 i Åmotfors
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vsi Jössevägen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi Åt 32
Msi 32 og 34
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Msi 32 og 34
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Åmotfors.
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Åmotfors 32 og 34
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Sluttpunktstopplykt
Sluttpunktstopplykt
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Sluttpunktstopplykt
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Stopplykta i Åmotfors
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Åmotfors (Åt) (Km 417.780)
Åmotfors
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 25 bilder - se alle
Åmotfors station
© Lars Olsén
Finn i Postvogna
Åmotfors station
© Lars Olsén
Finn i Postvogna
Åmotfors
© Marianne Evensen
Finn i Postvogna


Infsi Åt 22
Åmotfors 22 i gørstopp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Åmotfors 22 i stopp, det ringes *briiiiiing*
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Åmotfors 22 i gørstopp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bru over RV 61
31 mai 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 11 bilder - se alle
Åmotfors den 8 okt 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Åmotfors
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Åmotfors
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Provisorisk linjeomlegging i forbindelse med bygging av ny RV 61 2006 - 2007

Legg til informasjon om 109 - Nordvästra Stambanan: Laxå - Charlottenberg - Bru over RV 61


Vsi Åsporten
Ved Vittensten den 23 mai 2006 tog mot Karlstad C ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ved Vittensten den 23 mai 2006 tog mot Karlstad C ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Stridvognshinder
Vogn i fjellskjæring mellom Åmotfors og Charlottenberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vogn i fjellskjæring mellom Åmotfors og Charlottenberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vogn i fjellskjæring mellom Åmotfors og Charlottenberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vogn i fjellskjæring mellom Åmotfors og Charlottenberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Ha tavle
I alt 1 bilde

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Lerot (Lrt), hp (Km 424.500)
Orienteringstavle for Lerot holdeplass
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Orienteringstavle for Lerot holdeplass
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lerot
©
Finn i Postvogna


Vsi Väststugan
Väststugan på Nord Västra Stambanan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Väststugan mellom Lerot og Ås
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Väststugan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vför Väststugan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Vsi Nordstugan
I alt 1 bilde

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Vsi Ås
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ås (Ås), hp (Km 428.313)

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tog 3915 ved Ås hlp
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Ublsi Cg 22
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi Cg 34
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Msi 32
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Charlottenberg lokomotivstall
Lokstallen i Charlottenberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Charlottenberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Charlottenberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Lokstallen i Charlottenberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Charlottenberg (Cg) (Km 432.105)
Charlottenberg i kveldsol den 15 juni 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 37 bilder - se alle
Charlottenberg
© Lennart Wikstrand
Finn i Postvogna
Søndagstoget den 24 april 2006
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Charlottenberg Skylt
©
Finn i Postvogna


SJ overliggning i Charlottenberg
SJ overliggning i Charlottenberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Överliggningen i Charlottenberg
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
SJ overliggning i Charlottenberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Norska Gården Charlottenberg
I alt 1 bilde
Norska gården i Charlottenberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Norska gården i Charlottenberg
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
NSB overligging.
Konduktørpersonalet hadde andre etg.
Lokomotivpersonalet hadde høyre side av første etg. Venstre side inneholdt en leilighet for vaktmester.

Legg til informasjon om 109 - Nordvästra Stambanan: Laxå - Charlottenberg - Norska Gården Charlottenberg


Infsi Cg 21
I alt 1 bilde

© David Sohlberg
Finn i Postvogna

© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Ublsi Cg 39
I alt 1 bilde
Mblsi Cg 39. Mot Norge
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Mblsi Cg 39. Mot Norge
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Msi Cg 24
I alt 1 bilde
Innkjørhovedsignal Charlottenberg CG A2 (Høsten 1968)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Innkjørhovedsignal Charlottenberg CG A2 (Høsten 1968)
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Skredvarselforsignal (Km 434.531)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi Morast 1 (Km 435.350)
Morast mellom Charlottenberg og Grensen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Morast mellom Charlottenberg og Grensen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Morast mellom Charlottenberg og Grensen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Morast planovergang
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Morast banvakstuga Nr 436 (Km 435,46)
I alt 1 bilde
Morast mellom Charlottenberg og Grensen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Morast mellom Charlottenberg og Grensen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Skredvarsel stopplykt (Km 435.907)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi Emterud (Km 436.741)
I alt 1 bilde
Emterudsvägen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Emterudsvägen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Eda hållplats (Km 437.525)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Eda lastplats (Km 437.562)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Skredvarselforsignal (Km 437.701)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vsi Höja (Km 438.213)
Hvor i væla ?©Ronny M
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Höjavägen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Hvor i væla ?©Ronny M
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Höjavägen ved Riksgrensen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Riksgränsen (Km 438,818)
Charlottenberg
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Charlottenberg
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Grensen Norge - Sverige i Morokulien
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Infsi Cg 22 og Ublsi (Cg L 1) (Km 438.820)
Cg 22 den 16 juni 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Cg 22 den 16 juni 2006 ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Ublsi Cg L1 mot Magnor
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

andre
Benders tog med Ideal-vogner passerer like vest for Kristinehamn.
© Johan Adler Ribe
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Tull & Toll
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Neste stasjon, Åmotfors
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
X2000 på vei mot Karlstad ved Gustavsvik
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com