[SE] Värmlandstrafik AB månedskort

I min "karriere" på spor i Värmland hadde vi på SJ mange rare seanser med misbruk av Värmlandstrafik sine månedskort og andre terminkort....
 

En liten utflukt til Astilleros Españoles
Vårvinteren 1992 ble det flere turer til M/S Prinsesse Ragnhild [Color Line] som lå til ombygging ved Astilleros Españoles, i Cadiz....
 

Med JC 57783 til Roma med tørrfisk

En gang for mange år siden var det en kollega av meg in lastebil bransjen som behøvde akutt nødhjelp med å få av gårde en last med tørrfisk til...
 

[SE] Det er lenge til SJul

Går alle Tåg på Jul ?
Ja, de fleste tog går på hjul, men ikke riktig alle.
Spørsmålet bærer på en historie fra min tid i Värmland,...
 

[SE] Mitt siste SJ Team kom i mål, og kaffe får man i SJs Lounge !

Av og til dukker det opp minner fra en hyggelig tid, sammen med hyggelige kolleger ute langs sporene.
Dette bildet ble tatt da vi var kommet i mål...
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Vis
Fjern alt
nye innlegg

 • Transportpolitikk Dette er jo retten og sletten en sensasjon !

  Alle som er interessert i Jernbanedrift i Norge, bør sette seg ned å ta en alvorlig fundering i forbindelse med Revidert.

  Post 70

  Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, kan nyttes under post 71


  Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 300 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjoner på andre budsjettposter under Samferdselsdepartementet. Med forslaget tas det høyde for økt vederlag til togselskapene ved reforhandling av inngåtte trafikkavtaler, blant annet avtalene om trafikkpakke 1 Sør, 2 Nord og 3 Vest. Den foreslåtte økningen skal også dekke videreføring av kompensasjonen for reduserte billettinntekter som følge av koronapandemien ut juni 2022.

  Selv om myndighetspålagte smitteverntiltak er avviklet, reiser fortsatt færre med tog enn før pandemien. I årene fremover vil antakelig antall reisende være lavere enn lagt til grunn i togselskapenes kalkyler da trafikkavtalene om de ulike trafikkpakkene ble inngått. Togselskapene har i disse avtalene hele inntektsrisikoen i avtaleperioden. Staten er ikke forpliktet til å gjøre endringer i avtalene selv om forventningene om utviklingen i fremtidige inntekter er endret. Samtidig kunne togselskapene ikke forutse pandemien og endringene i forutsetningene for avtalene som dette har medført. Dersom avtalene ikke endres, er det en risiko for at enkelte av togselskapene kan gå konkurs. Dette vil føre til redusert rutetilbud i en overgangsperiode og usikkerhet for de ansatte. Regjeringen vil opprettholde et godt togtilbud til de reisende og til en god pris for staten. Jernbanedirektoratet har derfor fått mandat til å reforhandle trafikkavtalene med togselskapene.

  Det vil bli vurdert om usikkerhetsfordelingen mellom staten og togselskapene bør endres for å ta høyde for den store usikkerheten for passasjerutviklingen i tiden fremover. Dersom det ikke lykkes å komme til enighet med enkelte av togselskapene, vil Jernbanedirektoratet gå i forhandlinger med enten Vy eller Flytoget om direktekjøp av persontransport med tog på de aktuelle strekningene.

  Endret fullmakt til kjøp av persontransport med tog

  Som følge av avlyst konkurranse om trafikkpakke 4, reforhandling av inngått trafikkavtaler og ny direktetildelt avtale om togtilbudet på Østlandet for 2023, er det behov for endret fullmakt til kjøp av persontransport med tog. I 2022 har Samferdselsdepartementet fullmakt til å forplikte staten for fremtidige budsjettår på kap. 1352, post 70 Kjøp av persontransport med tog, innenfor en samlet ramme for gamle og nye forpliktelser på 32 630 mill. kroner og med ramme for forpliktelser som forfaller hvert år på 3 400 mill. kroner.
  Denne fullmakten omfatter blant annet fremtidige forpliktelser knyttet til Trafikkpakke 4.

  Regjeringen har avlyst konkurransen om denne trafikkpakken.

  Dette reduserer isolert sett de samlede fremtidige forpliktelsene. Reforhandling av de inngåtte trafikkavtalene vil imidlertid øke forpliktelsene til kjøp av persontransport med tog for fremtidige budsjettår. Dagens direktetildelte avtale med Vygruppen om deler av togtilbudet på Østlandet løper ut 2022. Som omtalt i Prop. 1 S (2021–2022) for Samferdselsdepartementet, vil det i 2022 bli inngått en direktetildelt avtale med Vygruppen som vil gjelde for 2023. Innretningen av avtalen vil bli tilpasset at regjeringen har stanset konkurranseutsettingen av jernbanen. Den ettårige avtalen vil løpe frem til nye direktetildelte avtaler om togtilbudet på Østlandet planlegges å tre i kraft i desember 2023. Avtaler om direktekjøp av persontransport med tog på Østlandet planlegges som følge av dette inngått i 2023. Disse er dermed ikke omfattet av forslag til endret fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover 2022. Dette innebærer at den samlede rammen for gamle og nye forpliktelsene foreslås redusert til 12 900 mill. kroner. For å ta høyde for økte forpliktelser knyttet til reforhandling av trafikkavtaler, foreslås rammen for samlede forpliktelser som forfaller hvert år økt til 5 200 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

  Post 76

  Tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren

  Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 1,4 mill. kroner for å ta høyde for økte leieutgifter til Bane NOR for parkering av historisk togmateriell, mot tilsvarende reduksjon på kap. 1352, post 21 Spesielle driftsutgifter – utredninger. Forskriften til tilskuddsordningen vil endres slik at tilskuddet også kan dekke utgifter til parkering av historisk togmateriell.
  Hilsen Ronny


  Jernbane.Net på TWITTER.
  Tidligere bildeserier i Postvognene.
  Über Cognacteuren på Flickr.
  Ronny Maarud / YouTube.
  trainspottingbyronny.

 • #2
  Kan bli spennende å se hva som skjer fremover. De formuleringene jeg siktet til i annet innlegg og som også finnes over kan vel anses som et ris bak speilet / mulighet for operatører å komme seg ut av kontrakter uten for store konsekvenser. Kanskje noen benytter høvet om tapene blir for store.

  Det er jo her Trafikverket konsekvent har nektet å reforhandle / kompensere Vy når det gjelder nattogene på Norrland. Og det tror jeg Trafikverket kommer til å få kjenne på ved neste korsvei. Potensielle budgivere er nødt til å ta hensyn til at Trafikverket ikke en gang er villig til å diskutere kompensasjon for hendelser som er helt umulig å forutse. Samme for så vidt når det gjelder SJ sitt sprell med merutnyttelse av subsidiert trafikk når det konkurrerer med Vy sine nattog mot Umeå. Den kom nok også som lyn fra klar himmel. SJ hadde aldri satt i gang den trafikken om det ikke var snakk om merutnyttelse av subsidiert trafikk.

  Og nå syter SJ på at Vy gjør det samme når de selger buss/tog Torndheim - Lillehammer - Oslo for en hyggelig sum...

  Kommentar


  • #3
   Slik jeg ser litt av dette gjennom mine briller har vi et norsk statlig eid selskap som har kjørt seg selv i økonomisk uføre gjennom en pandemi som fører til trafikk tap som man ikke har noen mulighet til å forhindre, da staten i landet man har virksomheten i, velger å begrense reisemulighetene..
   Det er i alle fall det man forsøker å forklare.

   I Sverige finnes det da noen alternativer.

   A: Man ber den svenske staten om hjelp til å komme ut av hengemyra.
   Det har den svenske staten sagt nei til !

   B: Eiertilskudd fra det norske morselskapet !
   Et slikt tilskudd er neppe ulovlig, men vi sikkert bli møtt med granskende interesse innenfor EUs kontorer i Brussel.
   Jeg kan også tenke meg at svenske persontrafikk selskaper med statlige eierinteresser vil få apoplektiske anfall.

   C: Konkurs.
   Det er en mulighet til å komme ut av hengemyra, men kostnaden vil ikke bare være summen av tapet man allerede har gjennom den svenske nattogtrafikken på Övre Norrland, det vil også medføre at driftstillatelsene i Sverige trekkes tilbake. Dette vil ramme gjenværende svensk trafikk som VY Gruppen bedriver i Sverige, det med mindre resttrafikken ikke blir overført til et nytt "datterselskap" før man begjærer nattogsdelen konkurs. Det vil også sette en effektiv stopp for VYs egentrafikk mellom Halden og Göteborg.

   Det vil overraske meg dersom BizzNizzene i VY Gruppen ikke trekker opp noen troll av esken, som takk for at den svenske staten ikke vil gi Coronastøtte til VY Norrland.

   Sett at det velges et av alternativene B eller C !
   Konsekvensen av et slik valg må være at VYs eier som er den norske stat, bør holde fingrene vekk fra allerede inngåtte kontrakter med SJ Nord og GoAhead.
   Hilsen Ronny


   Jernbane.Net på TWITTER.
   Tidligere bildeserier i Postvognene.
   Über Cognacteuren på Flickr.
   Ronny Maarud / YouTube.
   trainspottingbyronny.

   Kommentar


   • #4
    Ad alternativ B.. Det burde kanskje være ulovlig... Den svenske stat ville gi et eiertilskudd til Green Cargo slik at de kunne kjøpe nye lok og investere i nytt datasystem. Hector Rail brakte dette inn for EU - kommisjonen.

    Det endte opp med at svenske myndigheter droppet det hele før det ble en formell sak. Så jeg vil tro at norske myndigheter kanskje får samme problem dersom man vil sponse Vy.

    Konkurs er nok det verste alternativet. Det innebærer som du sier at alt ryker. MEN, hvis Trafikverket ikke firer en tomme, så er det nok noen som regner på alle alternativene. Men så er det en gang slik, at det som er tapt er tapt. Men dersom man i den resterende kontraktseriode også vil tape penger så må man jo vurdere seriøst om man skal drive videre.

    I Norge er det å drive for kreditors regning straffbart.

    Blir å dra ting litt langt nå. Men føler at den staheten Trafikverket viser utad neppe kan være noe de er tjent med over tid.

    Kommentar


    • Ronny Maarud
     Ronny Maarud kommenterte
     Redigere en kommentar
     Jeg er helt på det rene med at jeg dro saken litt langt, men med hånda på hjertet så kan jeg ikke helt se at VYs eiere på kort sikt har annet alternativ enn å legge penger i kassa. Så får man heller ta en strid med EU om lovligheten av dette.
     Men dersom man gjør dette, så er jeg redd at den norske stat får noen riper i lakken, både i Sverige, men også i Brussel.

     Et paradoks i sammenhengen rundt jernbanedriften i Norge er at det politiske landskap er i ferd med å ønske seg en ny omkamp om fullverdig medlemskap i den Europeiske Unionen. Derfor tror jeg at den sittende norske regjering gjør klokt i å ikke endre for mye av dagens anbudsutsatte jernbanedrift.
   Jobber...
   X