Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO/SE] SJT revisjonsrapport for GreenCargoArne Lie
[NO/SE] SJT revisjonsrapport for GreenCargo
10. July 2018, kl. 18:37
Her følger utdrag fra revisjonsrapporten:

------------

1 Bakgrunn og mål
Green Cargo AB er i medhold av lisensforskriften1 gitt sikkerhetssertifikat del B for godstransport med
farlig gods på hele det nasjonale jernbanenettet med unntak av Flåmsbana.

Tilsynet hadde som mål å avklare hvorvidt Green Cargo AB (GC) gjennomfører sin virksomhet i
samsvar med jernbanelovgivningen. Tilsynet omfattet GCs oppfølging av tidligere tilsyn,
strekningsvise risikovurderinger, beredskap og formidling av risiko- og beredskapsforhold til operativt
personell. Revisjonen omfattet gjennomgang av dokumenter og intervjuer knyttet til ovennevnte tema.

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon og på bakgrunn av det fastlagte årsprogram for tilsyn 2018.

2 Konklusjon
Det ble identifisert ett avvik.
Basert på erfaringene fra revisjonen og at funnene i revisjonen også var identifisert av virksomheten
selv er det tilsynets vurdering at risikostyring er en integrert del av Green Cargos styringssystem.

Videre er det tilsynets vurdering at sikkerhetsledelsen i Green Cargo AB og ledelsen i Driftsområde
Norge er aktivt engasjert og følger opp risikostyringen.

Rapportdato: 01.06.2018

1 Forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen av 20. desember 2016
nr.1747
Statens jernbanetilsyn • Tilsynsrapport nr. 2018-06b Side 4 av 8

3 Avvik
Avvik 1 Grunnlaget for dimensjonering og verifisering av den etablerte
beredskapen fremkommer ikke av beredskapsdokumentasjonen.
Avvik fra: Sikkerhetsstyringsforskriften § 4-7, første ledd og § 7-3, første ledd
(se vedlegg 1 for hjemlingstekst)

Tilsynsbevis:
- Gjeldende beredskapsanalyse er utarbeidet i 2014 (datert 31.10.2014). Det fremgår ikke hvilke
interne og eksterne risikovurderinger analysen bygger på, heller ikke hvilke funksjons- og
ytelseskrav beredskapen skal tilfredsstille.

Merknad 1: Beredskapsanalysen er begrenset og gir ikke underlag til å kunne vurdere
dimensjoneringen av virksomhetens beredskapsbarrierer og tilstrekkeligheten av den etablerte
beredskapen knyttet til GCs kjøring av tog på norske strekninger. Den vurderer ikke
rammebetingelser knyttet til sentrale beredskapsaktører, f.eks. infrastrukturforvalter og
nødetater, og som vil ha føringer for virksomhetens beredskap.

Bane NOR har de siste årene gjort større endringer i beredskapen knyttet til infrastrukturen.
Dette er endringer som jernbaneforetakene må bygge videre på slik at beredskapen blir
koordinert og samordnet på tvers av de forskjellige beredskapsaktørene, jf. også
sikkerhetsstyringsforskriften2 og SJTs veiledning om beredskap i jernbanevirksomhet.

Merknad 2: GCs beredskap mot utilsiktede hendelser består av organisatoriske, operasjonelle
og tekniske tiltak og er etablert og basert på jernbanevirksomhetens driftserfaring. GC kan
med utgangspunkt i virksomhetens eksisterende beredskapsplaner og -løsninger,
håndteringen av hendelser og gjennomførte øvelser sannsynliggjøre en operativ beredskap.

Merknad 3: GC opplyser at kriseledelsessystemet «Crisis Commander» er innkjøpt og under
implementering i virksomheten.

Merknad 4: GC opplyser at midlertidig økning i risiko grunnet spesielle værforhold, f.eks.
flom og skred-/rasfare, håndteres i tråd med retningslinjer gitt av bl. a. Bane NORs
strekningsbeskrivelse (SJN) og trafikkregler for jernbanenettet (TJN).

Merknad 5: Mangler knyttet til sikkerhetsstyringsforskriftens krav til beredskap er ikke
behandlet i virksomhetens Säkerhetsråd eller vid ledelsens gjennomgang.
- Det gjenstår å etablere ytelses- og funksjonskrav til beredskapen, samt verifisere disse i
relevante øvelser.

Merknad: Det er gjennomført beredskapsøvelser i 2016 og i 2018 og det foreligger en plan for
ytterligere øvelser i 2018.

Beredskapens tilstrekkelighet er ikke vurdert i «Ledelsens gjennomgang».

4 Observasjoner
Observasjon 1 Det foreligger ikke en samlet risikovurdering
Tilsynsbevis:
- Det foreligger ikke noen samlet risikovurdering av GCs aktiviteter på det norske jernbanenettet.
Merknad: Det er utarbeidet risikov

---------------------Arne L


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.