Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO/SE] Bane NOR vil innføre TOS og krever godsoperatørenes tilpassingArne Lie
[NO/SE] Bane NOR vil innføre TOS og krever godsoperatørenes tilpassing
10. July 2018, kl. 18:58
Green Cargo har reagert på og klaget inn Bane NOR for det de oppfatter som en tvungen integrering mot TOS (Terminal operativt system) uten at kost/nytte er godt redegjort for. SJT har som behandlende organ avholdt møte med Bane NOR for å sikre seg relevante fakta om prosessen til nå og samarbeid under veis.

Her følger et møtereferat som presenterer situasjonen i juni i år:

------------------

Sammendrag av møtet mellom Bane NOR og Statens jernbanetilsyn i forbindelse
med klage fra Green Cargo AB - 6. juni 2018


Til stede: Oskar Stenstrøm (Bane NOR SF), Kjell Ivar Maudal (Bane NOR SF), Mona Ljunggren
(SJT), Kristoffer Johansen Eikeland (SJT) og Kemal Zulovic (SJT)

I forbindelse med klagen fra Green Cargo AB (Green Cargo) på Bane NOR SFs (Bane NORs)
implementering av TOS så tilsynet behov for et møte med Bane NOR i sakens anledning. Møtet ble
avholdt i tilsynets lokaler 6. juni 2018.

Agenda for møtet:
1. Presentasjon om TOS-implementeringen (Bane NOR)
o Bakgrunn for implementeringen
o Hvordan TOS fungerer
o Nytte og kostnader av TOS for jernbaneforetak og terminaloperatører
o Nytte og kostnader av TOS for Bane NOR
o Juridisk grunnlag for plikten for jernbaneforetak og terminaloperatører til å bruke
systemet

2. Spørsmål og svar

3. Annet
Bane NOR holdt en muntlig presentasjon under møtet hvor de fortalte om bakgrunnen for
implementeringen av et Bane NOR TOS (terminaloperasjonssystem) og hvordan deres TOS kommer
til å fungere. Bane NOR fortalte også om behovet for et Bane NOR TOS og de positive effektene de
regner med vil komme av at systemet tas i bruk. Tilsynet stilte spørsmål underveis i møtet. Nedenfor
oppsummeres noen av de sentrale temaene som ble diskutert på møtet.

Sammendrag av møtet

- Bane NOR informerte om at de har som hensikt å implementerer deres TOS på alle de
intermodale terminalene. Videre fortalte Bane NOR at bakgrunnen for at de implementerer
deres eget TOS stammer fra oppdragsbrevet de fikk fra Samferdselsdepartementet i
forbindelse med overtagelsen av eierskapet til terminalene, hvor anskaffelse og
implementering av et eget TOS var en del av oppdraget som Jernbaneverket fikk.

- Bane NOR informerte om at TOS-løsningen som de har kjøpt av det tyske selskapet Berghof
er en løsning som er tatt i bruk flere steder i Europa.

- Bane NOR informerte om at de etter deres vurdering har holdt alle terminaloperatører og
jernbaneforetak godt orientert om implementeringen av TOS og at de har tilbudt alle
jernbaneforetak ved flere anledninger til å ta del i og påvirke hvordan TOS kommer til å
fungere.
o Bane NOR fortalte at CargoNet AS (CargoNet) har vært med hele veien under
utviklingen av TOS og at CargoNet har kommet med innspill underveis om hva som er
viktig å ha med i TOS. Bane NOR fortalte også om at de har fått informasjon fra
CargoNet om at de kommer til å gå fullt over til Bane NORs TOS.

o Cargolink AS er et annet jernbaneforetak som Bane NOR nevnte har vært involvert i
forbindelse med utviklingen av TOS, men at dette først og fremst var i oppstarten og
at Cargolink samtidig med et skifte i ledelsen valgte å ikke delta videre i arbeidet.

o På spørsmål fra tilsynet om Green Cargo hadde vært med i arbeidet og har kommet
med innspill underveis, svarte Bane NOR at Green Cargo har blitt tilbudt muligheten
men at de ikke har benyttet seg av denne og derfor ikke har aktivt vært involvert.
Bane NOR beskrev deretter at arbeidet med Green Cargo om TOS har stått stille over
en lengre periode. Bane NOR informerte også om at sentrale personer fra Cargolink
som var involvert i dialogen om TOS på et tidlig tidspunkt nå jobber i Green Cargo.
Bane NOR mente derfor at det burde være bred kunnskap om prosessen rundt Bane
NORs TOS i Green Cargo.

- Bane NOR ga uttrykk for at de anser at en implementering av deres TOS, som
terminaloperatører og jernbaneforetak vil ha både en plikt og rett til å bruke, er en betingelse
for at terminalmodellen de har valgt med flere terminaloperatører til stede på terminalene
samtidig skal kunne fungere. Bane NOR informerte om at rett og plikt til å benytte TOS følger
av Tilgangsavtale for terminaler som alle terminaloperatører har signert på. Videre reguleres
datautvekslingen med TOS fra jernbaneforetak til Bane NOR av avtale om sportilgang (AST).

o TOS vil etter Bane NORs vurdering:
 føre til konkurransenøytralitet på terminalene.
 bidra til å få til konkurranse mellom terminaloperatører og mellom
jernbaneforetak.

 gjøre Bane NOR bedre i stand til å optimalisere sporkapasiteten og
depotkapasiteten på terminalene.

 være et verktøy for automatisering på terminalene som vil føre til betydelige
kostnadsbesparelser.

o På spørsmål fra tilsynet om Bane NOR har noen estimater på hvor store
kostnadsbesparelsene vil være av at TOS implementeres, svarte Bane NOR at det
har de ikke eksakte estimater for. Bane NOR ga videre uttrykk for at
kostnadsbesparelser er en viktig del av Bane NORs strategi for å bidra til en
kostnadsreduksjon i terminalkostnadene for jernbaneforetakene og at kartlegging av
dette er en del av det pågående arbeidet.

- Tilsynet stilte spørsmål til hvordan Bane NOR stiller seg til det at man kan si at ved å innføre
et TOS som alle må benytte seg av så fjerner man en viktig konkurranseparameter. Til dette
svarte Bane NOR at de har forståelse for at jernbaneforetakene ønsker å tilby differensierte
løsninger, men at man må veie opp fordelene med differensiering mot de besparelsene som
ifølge Bane NOR vil komme og mot at det ikke skal gå ut over det Bane NOR anser som
forutsetninger for å tilby konkurransenøytrale infrastrukturtjenester på like vilkår. Ifølge Bane
NOR medfører Bane NORs TOS en reduksjon av etableringshinder for terminaloperatører
som ønsker å etablere seg og konkurrere. Videre anser Bane NOR at deres TOS er en
forutsetning for å kunne automatisere terminaloperasjonen og derigjennom drive
kostnadsbesparelser. Bane NOR anser derfor at en innføring av deres TOS kan anses som
en forutsetning for å øke jernbanetransportens konkurranseevne.

- Bane NOR stilte spørsmål ved hvorfor Green Cargo har tatt beslutningen om å anskaffe sitt
eget TOS, som ifølge Bane NOR kun skal gjelde for Green Cargos virksomhet i Norge, når
Green Cargo ifølge Bane NOR har hatt god informasjon om at Bane NOR kommer til å
implementere et eget TOS som alle terminaloperatørene er forpliktet til å bruke.

- Bane NOR beskriver sitt TOS som er under innføring nå som et system som skal behandle
terminalhåndteringen fra A til Å. Videre ga Bane NOR uttrykk for at det er viktig for Bane NOR
at de er eiere av pimærdataene i systemet og at de ikke er de som mottar sekundærdata via
andre systemer. Kontroll over primærdataene er ifølge Bane NOR en forutsetning for å kunne
sikre en konkurransenøytral fordeling av terminalkapasitet. Bane NOR vurderer at det finnes
insentiver for terminaloperatørene å manipulere dataene pga. at terminalkapasiteten anses
som en knapphetsressurs.

- Bane NOR informerte om at man planlegger å belaste jernbaneforetakene med de årlige
kostnadene for drift av TOS fra og med år 2020. Videre informerte Bane NOR at kostnaden vil
fordeles basert på aktuelt bruk. Dagens bruk vil medføre at CargoNet dekker 60 % av
kostnadene og at Green Cargo dekker 40 % av kostnadene.

- Bane NOR informerte om at de ikke var til stede på møtet mellom Berghof og Green Cargo 8.
mai 2018, men at de har fått informasjon fra møtet om at det kan være mulig å få til en
integrasjonsløsning mellom Bane NORs TOS og Green Cargos TOS. Men, Bane NOR
informerte samtidig om at man foreløpig ikke har informasjon om hvilke konsekvenser en
integrasjonsløsning vil kunne få for resten av Bane NORs TOS, hvor mye det vil koste å få på
plass en integrasjonsløsning og hvem som eventuelt vil måtte betale for denne. Bane NOR
uttrykte blant annet at man er bekymret for at en integrasjonsløsning med Green Cargos TOS
kan få negativ innvirkning på resten av Bane NORs TOS, for eksempel fordeling av
depotkapasitet, gatekontroll osv. Bane NOR var innstilt på å gå i dialog med Green Cargo for
å se om det var mulig for partene å enes om en løsning.

- Bane NOR stilte spørsmål til tilsynet om de kan gå videre og prøve å komme frem til en
løsning med Green Cargo selv om tilsynet har mottatt en klage og om tilsynet vil være
forpliktet til å fatte et vedtak i saken selv om Bane NOR og Green Cargo klarer å løse
problemet på egenhånd. Til dette svarte tilsynet at det ikke er noe i veien for at Bane NOR og
Green Cargo prøver å komme frem til en løsning og at de implementerer en eventuell løsning
selv om tilsynet har klagen på bordet. Tilsynet informerte også om at dersom Bane NOR og
Green Cargo løser saken på egenhånd så vil det ikke være noe i veien for at Green Cargo
trekker sin klage og at tilsynet da stopper sin behandling.

------------------Arne L


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.