Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Uro om sentralisering av togledersentraler i Norge - Varsel om påleggArne Lie
[NO] Uro om sentralisering av togledersentraler i Norge - Varsel om pålegg
10. July 2018, kl. 19:30
Det har over tid vært uro innen Bane NOR og iforhold til ansatteorganisasjoner når det gjelder konsekvenser og forutsetninger knyttet til en planlagt sammenslåing av togledersentraler. SJT har også mottatt bekymringsmelding som medførte en vurdering av den risikovurdering Bane NOR selv har gjennomført.

Utdrag av rapporten finnes her:

--------------

1 Bakgrunn og mål

Bane NOR SF (BN) har sikkerhetsgodkjenning som infrastrukturforvalter for det nasjonale
jernbanenettet. Risikovurderinger var et av fire prioriterte tilsynstema for 2017. I mars 2017
gjennomførte SJT en revisjon av Bane NORs system for planlegging, gjennomføring og oppfølging av
risikovurderinger, ref. tilsynsrapport 2017-10. Revisjonen avdekket en del avvik. For 2018 følges
temaet opp med utgangspunkt i konkrete saker.

SJT har mottatt en bekymringsmelding knyttet til om det i tilstrekkelig grad er gjennomført
risikovurderinger som grunnlag for å beslutte flytting av togledelsen for Rørosbanen fra Hamar til
Trondheim. På denne bakgrunn har tilsynet gjennomført et tilsyn knyttet til risikovurdering av flyttingen.
Dette tilsynet ble gjennomført som et dokumenttilsyn.

2 Oppsummering

Bane NOR har gjennomført risikovurdering av organisasjonsendringen. Det fremkommer av
risikovurderingsrapport RA-2018-0312 at det ble foretatt en oppdatering av analysen for å se spesielt
på utfordringene ved Rørosbanen samt arbeidene som skal gjennomføres på Narvik stasjon. Det
fremkommer imidlertid ikke noen konklusjon eller måling mot risikoakseptkriteriene i den oppdaterte
delen. Det er derfor vanskelig å se sammenhengen mellom risikoanalysen og oppdateringen.

Videre fremkommer det at risikovurderingen i RA-2018-0312 konkluderer med at endringen er innenfor
risikoaksept. Det fremkommer videre at risiko er målt mot ALARP som risikoakseptkriterium. Det er
uttrykt at alle foreslåtte tiltak i risikoanalysen skal gjennomføres. Et av disse tiltakene er at det vil bli
gjennomført en egen analyse som ser bruken av kritiske kommandoer i Railmanager Rørosbanen for
å sikre at enkeltfeil ikke kan føre til en alvorlig hendelse.

Til grunn for Bane NORs beslutning om flytting av togledersentralen ligger blant annet en forutsetning
om at det vil bli gjennomført fortløpende tredjepartsvurdering av en uavhengig part av risikostyringen
inntil alle analyser er gjennomført og godkjent. Det skal i tillegg gjennomføres en risikoanalyse av
trafikkstyringen av Rørosbanen og overføringen av denne fra Hamar til Trondheim. Videre sies det at
togledersentralen på Hamar vil opprettholdes til togledersentralen i Trondheim har etablert tilstrekkelig
kompetanse og erfaring til å overta Rørosbanen.

Det er samtidig forutsatt at dersom det i analysen avdekkes farer som er til hinder for gjennomføring
av organisasjonsendringen, så skal flyttingen ikke gjennomføres før kompenserende tiltak er utført.
SJT tar til etterretning at risikoanalysen, ref. rapport RA-2018-0312 viser akseptabel risiko, men at det
vil bli gjennomført ytterligere risikoanalyser, blant annet for overføringen av togledelse for Rørosbanen
fra Hamar til Trondheim. Tilsynet forventer at disse risikoanalyser, samt alle øvrige forutsetninger for
beslutningen gjennomføres før flytting iverksettes.

----------------

På denne bakgrunn har SJT oversendt varsel om disse pålegg:

-----------------

Oversendelse av utkast til tilsynsrapport 2018-15 - varsel om pålegg

Vedlagt oversendes utkast til tilsynsrapport. Dere kan komme med kommentarer til utkastet og
varselet om pålegg. Fristen settes til 01.07.2018.

Det er identifisert avvik fra jernbanelovgivningen i tilsynsrapporten. Det er alvorlig at samme
avvik er identifisert tidligere, jf. tilsynsrapport 2018-10, og at Bane NOR har meldt tilbake at
avviket er lukket.

Varsel om pålegg
Statens jernbanetilsyn varsler at vi etter at fristen for kommentarer har gått ut vil gi følgende
pålegg:
Bane NOR pålegges innen 01.09.2018 å
1. redegjøre for hvordan det er sikret at risikonivået ved flyttingen ligger innenfor Bane
NORs risikoakseptkriterier
2. redegjøre for hvorfor avviket fortsatt finnes til tross for at Bane NOR tidligere har
redegjort for at det er lukket
3. gjennomføre tiltak for å korrigere avviket
4. gjennomføre tiltak som er rettet mot årsakene og som er egnet til å forhindre
gjentakelse
5. redegjøre for hvordan avviket er korrigert, og oversende dokumentasjon av dette til
Statens jernbanetilsyn.

Bane NOR pålegges også innen 01.03.2019 å gjennomføre en evaluering av effekten av de
gjennomførte tiltakene og oversende resultatet av evalueringen til tilsynet.

Statens jernbanetilsyn understreker at fristen 01.09.2018 innebærer at tiltak for å korrigere
avviket og for å forhindre gjentagelse må være gjennomført.

Varsel om pålegg er gitt etter forvaltningsloven § 16. Selve pålegget om tiltak er hjemlet i
jernbaneloven § 11 femte ledd, mens pålegg om å gi opplysninger er hjemlet i jernbaneloven §
11 andre ledd, begge jf. lisensforskriften1 § 3 andre ledd. Sikkerhetsstyringsforskriften2 § 7-4
krever at avvik fra jernbanelovgivningen skal følges opp og at effekten av gjennomførte tiltak
skal evalueres.

Pålegget kan endres hvis eventuelle kommentarer gir grunnlag for det.
Etter at fristen er utløpt kan tilsynet velge å verifisere tiltak og om nødvendig gjøre ytterligere
oppfølging.

---------------Arne LOppdatert 1 gang(er). Siste gang oppdatert 10.07.2018 19:37 av Arne Lie.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.