Jernbane.net
avatar
Jernbane.Net
[NO] EØS-borgere med uføretrygd fra et annet EØS-land har rett til honnørrabatt i Norge
01. December 2019, kl. 23:56
Samferdselsdepartementet endrer rundskriv om sosiale rabattordninger på kollektivtransport:
EØS-borgere med uføretrygd fra et annet EØS-land har rett til honnørrabatt i Norge
I forbindelse med en klagesak angående retten til honnørrabatt, har vi oppdaget at staten har tolket en EU-forordning feil. Dette har ført til at EØS-borgere med uføretrygd fra et annet EØS-land enn Norge ikke har fått den honnørrabatten de har krav på, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.


Samferdselsdepartementet sender ut rundskriv med informasjon om hvem som har rett til sosiale rabatter på kollektivtransport med offentlig tilskudd. Basert på dette rundskrivet utsteder NAV honnørkort til de som har krav på det. Tidligere rundskriv blir nå erstattet, slik at det tydeliggjøres at honnørrabatten ikke bare gjelder for personer som mottar uføretrygd etter folketrygdloven, men også for EØS-borgere med en varig lovbestemt trygdeytelse basert på minst 50 prosent uføregrad fra en offentlig trygdeordning i et annet EØS-land.

Grunnen til at tidligere rundskriv er feil, er en feil forståelse av EU-forordning nr. 492/2011 artikkel 7 (2).

Samferdselsdepartementet har ikke oversikt over hvor mange som er i en lignende situasjon som den ene klageren vi kjenner til. Denne klageren er tilbudt å få dekket sitt økonomiske tap. Andre EØS-borgere som kan ha rett til å få dekket sitt tap på grunn av manglende honnørkort, oppfordres til å ta kontakt.
avatar
Jernbane.Net
[NO] Rundskriv N-3/2019 - Rabattordninger i kollektivtransporten
02. December 2019, kl. 00:01
Rundskriv | Dato: 29.11.2019
Mottager:

Fylkeskommunene
Oslo kommune
Vy
Statens vegvesen
NHO Transport
Hurtigruten Cruise AS
Havila
Departementene
Nr: N-3/2019
Vår referanse: 18/945

De landsomfattende sosiale rabattordningene innenfor kollektivtransporten består av barnerabatt, honnørrabatt og militærrabatt. Honnørrabattordningen gjelder for personer over 67 år, blinde og uføretrygdede, samt for ektefelle eller registrert partner som reiser sammen med en person med rett til honnørrabatt.


Barnerabatt, honnørrabatt og andre rabattordninger gjelder uavhengig av bostedsland og som hovedregel også uavhengig av nasjonalitet.

Retten til honnørrabatt for mottagere av uføretrygd omfatter både personer med minst 50 prosent uføretrygd fra den norske Folketrygden og EØS-borgere med en varig lovbestemt trygdeytelse basert på minst 50 prosent uføretrygd fra en offentlig trygdeordning i et annet EØS-land, tilsvarende norsk Folketrygd.

EØS-borgere med en trygdeytelse fra et annet EØS-land som beskrevet ovenfor, skal innvilges honnørkort på lik linje med personer med minst 50 prosent uføretrygd fra den norske Folketrygden. Honnørkort utstedt av NAV gir rett til honnørrabatt.

Militærrabatt skal også gis for personer som avtjener siviltjeneste. Slik rabatt omfatter bare norske statsborgere som er tilknyttet det norske forsvaret eller avtjener norsk siviltjeneste.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at de økonomiske konsekvensene for transportselskapene av at honnørrabatt også skal gis til EØS-borgere med trygdeytelser fra andre EØS-land, er så små at det ikke gir grunnlag for krav om økte tilskudd.

Dette rundskrivet opphever Rundskriv N-3/95.

Rundskrivet trer i kraft straks.

Rundskriv N-3/2019


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.