Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] ​Posten vant avis-leveringavatar
Jernbane.Net
[NO] Sporveien og Posten inngår samarbeid om pakkeutlevering
20. January 2020, kl. 17:44
Sporveien og Posten inngår et samarbeid om utlevering av pakker på trikk og T-banestasjoner i Oslo. Samarbeidet er i første omgang et pilotprosjekt der Posten vil etablere et punkt for pakkeutlevering på fem trikke/T-banestasjoner i Oslo og Bærum.


Konsernsjef i Sporveien Cato Hellesjø og konserndirektør administrasjon/KAM Margrete Hansen i Sporveien 
på Sportsplassen trikkeholdeplass hvor den første utleveringsboksen står

Utleveringsbokser for pakker på Sporveiens stasjoner skal være med på å forenkle hverdagen til de som reiser kollektivt. Boksene vil stå på sentrale stasjoner der folk ferdes, og ordningen innebærer at folk kan hente pakkene sine når de ønsker, på den stasjonen som passer best.

-Dette er god mobilitet i praksis. Vi gjør folks hverdag enklere, og samtidig legger vi til rette for nye inntekter til kollektivtrafikken. En av inspirasjonene bak initiativet har vært Sporveiens samfunnsoppdrag «Mer kollektivtrafikk for pengene». Det er viktig for oss i Sporveien å jobbe aktivt med å finne nye inntektsmuligheter som bidrar til et stadig forbedret kollektivtilbud», sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien. Sporveien håper også at ordningen vil bidra til mer miljøvennlig og bærekraftig distribusjon av pakker i tråd med både Sporveien og Oslo kommunes ambisjoner på området.

I dag starter et seks måneders pilotprosjekt der «Pakkeboks» skal testes ut på fem ulike stasjoner:

Sæter (Trikk)
Sportsplassen(Trikk)
Frøen (T-bane)
Majorstuen (T-bane)
Bekkestua (T-bane)

-Vi setter stor pris på det positive samarbeidet med Sporveien og at de stiller flere av sine holdeplasser til disposisjon. Vi ønsker at de nye pakkeboksene skal stå der folk bor og ferdes. Slik kan både Sporveiens og Postens kunder spare tid og få en enklere hverdag, sier konsernsjef Tone Wille i Posten.

Trikkeholdeplassene Sæter og Sportsplassen får pakkebokser mandag 20. januar 2020, og det vil bli plassert ut pakkebokser på de øvrige stasjonene i de påfølgende ukene. Pilotprosjektet vil gi innsikt og læring om utplassering av pakkeautomater og det vil også tydeliggjøre om dette er et tilbud som de reisende med trikk og T-bane ønsker og har behov for.

I 2019 reiste 387 millioner passasjerer med kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Nærmere 170 millioner av disse benyttet Sporveiens trikker eller T-baner via holdeplassene i Sporveiens nettverk
avatar
Jernbane.Net
[NO] ​Posten vil sette ut pakkebokser i hele Norge
20. January 2020, kl. 17:46
Postens nye «Pakkeboks» skal gjøre at folk kan hente pakker nærmere der de bor og ferdes.
I dag ble den første løftet på plass i Oslo.

Pakkeboks er en selvbetjent, døgnåpen automat som skal gjøre det enklere for folk å hente pakkene sine. Den nye typen pakkeautomat går på batteri og kommuniserer med mottakerens telefon via Bluetooth. Den kan plasseres utendørs og trenger verken strømtilførsel eller nettverkstilkobling.
Posten skal teste Pakkeboks frem til juni 2020.


– Jeg har store forventninger til de nye pakkeboksene. Posten er opptatt av å finne gode løsninger for å gjøre hverdagen enklere for folk. Tid er et knapphetsgode og kundene våre ønsker mer fleksibilitet, derfor er det viktig at vi tilpasser oss deres behov, sier konsernsjef Tone Wille i Posten.

Nærmere hjemmet og «på veien»

For å spare kundene for tid, skal de nye pakkeboksene plasseres ut i nærheten av der folk bor og ferdes. Sporveien stiller flere av sine holdeplasser til disposisjon og kan dermed bidra til mer miljøvennlig og bærekraftig distribusjon av pakker i tråd med både Sporveien og Oslo kommunes ambisjoner.

- Dette er god mobilitet i praksis og vi legger til rette for nye inntekter til kollektivtrafikken. En av inspirasjonene bak initiativet har vært Sporveiens samfunnsoppdrag «Mer kollektivtrafikk for pengene». Det er viktig for oss i Sporveien å jobbe aktivt med å finne nye inntektsmuligheter som bidrar til et stadig forbedret kollektivtilbud, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

Flere og bedre

I løpet av første halvår 2020 skal det settes ut nærmere 100 pakkebokser i og utenfor Oslo, for å teste løsningen. I løpet av denne tiden skal Posten samle erfaring og gjøre eventuelle forbedringer. Hvis kundene er fornøyde og pakkeboksene tas i bruk, er planen at de gradvis skal plasseres ut over hele landet. Løsningen vil i så fall være et supplement til Postens 1600 eksisterende hentesteder.

− Konkurransen om å levere pakker helt hjem til kundene er stor, men det gjelder først og fremst i byene. Norge er et langstrakt land, og gode innovative løsninger som Pakkeboks kan bidra til å sikre et godt tilbud over hele landet. Neste steg er å plassere ut og teste Pakkeboks i mindre urbane strøk, sier Wille.

Nettverket av pakkebokser vil driftes av Posten i samarbeid med SwipBox, som er leverandør av den tekniske løsningen.

Etter hvert vil Pakkeboks også kunne benyttes til retur til nettbutikk og til å sende pakker til privatpersoner.
avatar
Jernbane.Net
[NO] ​Mer om Posten
20. January 2020, kl. 17:47
Avisomdeling kvar dag over heile landet også dei neste åra

Det blir mogleg å få ferske aviser i postkassa frå måndag til laurdag over heile landet også etter at Posten byrjar å levere post annankvar dag frå 1. juli i år. Konkurransen om levering av abonnementsaviser i område utan eigne avisbodnett har resultert i ein pris som gjer det mogleg å oppretthalde dagens leveringsfrekvens dei neste åra, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsdepartementet har kunngjort vinnarar av konkurransen om å levere abonnementsaviser i område utan eigne kommersielle avisbodnett.

Selskapet Aktiv Norgesdistribusjon AS er valt til å omdele aviser på laurdagar, medan Posten Norge AS er valt til leverandør av såkalla motsyklisk distribusjon på vekedagar. Motsyklisk inneber levering av abonnementaviser på dei vekedagene som ikkje posten blir levert. Frå 1. juli i år blir omdelingsfrekvensen for post halvert frå fem dagar i veka til annankvar dag, det vil seie tre dagar den eine veka og to dagar den neste.

Konkurranse verkar
I gjennomføringa av konkurransen har Samferdselsdepartementet følgt opp behandlinga i Stortinget av forslaget frå regjeringa til ny postlov, som blei lagt fram i april i fjor. I behandlinga i juni 2019 gjekk Stortinget inn for at Samferdselsdepartementet kan innføre distribusjon av aviser på dei dagane Posten ikkje skal levere post innafor ei totalramme på 255 millionar kroner per år for distribusjon. Resultatet av konkurransen blei eit årleg vederlag på i alt 165 millionar kroner – altså ein vesentleg lågare pris.

- Abonnentane vil få avisene sine akkurat som i dag, samstundes som staten kjøper avisomdeling rimeligare enn vi la til grunn då konkurransen blei utlyst. Konkurransen har altså vore bra for både avisabonnentane i distrikta og skattebetalarane. Dette viser at konkurranse verkar, seier samferdselsministeren.

Kontraktane varar fram til juni 2022 – med moglegheit for forlenging
Kontraktane vil gjelde frå 1. juli 2020 for distribusjon på vekedagar og frå 16. januar 2021 for laurdagsdistribusjon. Kontraktane med både Aktiv Norgesdistribusjon og Posten Norge varar ut juni 2022, med moglegheit for opp til to års forlenging.

Grunnen til at avtalen for laurdagsomdeling først trer i kraft til neste år, er at Samferdselsdepartementet har avtale med Easy2You om distribusjon av laurdagsaviser fram til 15. januar 2021.

Samferdselsdepartementet fekk inn førespurnad om å prekvalifesere tre selskap til konkurransen: Easy2You – Logistikk og Transport AS, Posten Norge AS og Aktiv Norgesdistribusjon AS. Alle tre selskapa var kvalifisert og blei invitert til å gi tilbod.

Karenstida på tildelinga er 10 dagar etter kunngjering av vinnande leverandørar.

Overgangsordning i periode med digital omstilling
Det statlege kjøpet av avisomdeling i område utan eigne avisbodnett er ei overgangsordning. Medan papiravisopplaget fell, er det stadig fleire som les nyhende på digitale plattformer. Etter forslag frå regjeringa har Stortinget løyvd midlar til digital omstilling i avisbransjen, slik at redaksjonane – ikkje minst lokalavisene – skal stå betre rusta den dagen staten ikkje lenger kjøper avisomdeling i område utan eigne avisbodnett. Medietilsynet administrerer ordninga med tilskot til omstilling.

Det statlege kjøpet av avisomdeling kjem til å dekkje om lag 15 prosent av papiravisopplaget i abonnement. Dei restarande abonnementsavisene blir levert ut av kommersielle avisbodselskap.
avatar
Jernbane.Net
[NO] ​Posten vant avis-levering
20. January 2020, kl. 17:56
Samferdselsdepartementet har tildelt Posten oppgaven med å distribuere aviser i områder der avisene selv ikke leverer.

Fra juli i år skal Posten redusere antallet faste leveringsdager. I den forbindelse har Samferdselsdepartementet lyst ut en konkurranse for å sikre daglig avisdistribusjon i de områder av landet der det ikke finnes andre utleveringsnett enn Posten per i dag. Dette gjelder omtrent 15 prosent av landets husholdninger og omfatter i praksis de mest spredtbygde områdene i Norge.

− Jeg er svært fornøyd med at Posten vant anbudet og skal fortsette å levere aviser mandag til fredag. Tildelingen har skjedd i skarp konkurranse med flere andre aktører. Med Posten som leverandør blir dette en sømløs overgang for både avisutgivere og avisabonnenter, sier konsernsjef Tone Wille i Posten.

Det var to konkurranser: En for lørdagsdistribusjon og en for øvrige ukedager, og pris har vært avgjørende.

− Det var viktig for oss å vinne dette anbudet. I tillegg til å sikre et godt tilbud for våre kunder, betyr det også at de personalmessige konsekvensene ved sommerens omstilling blir noe mindre, sier Wille.

Det var Aktiv Norgesdistribusjon AS som vant konkurransen om distribusjon av aviser på lørdag. Lørdagsdistribusjon av aviser i dette området har siden 2016 vært utlevert via Easy2You. Det medfører dermed ingen endring for Posten.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.