Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] NTP 2022-2033: Mange muligheter - tøffe prioriteringeravatar
Jernbane.Net
[NO] NTP 2022-2033: Mange muligheter - tøffe prioriteringer
22. October 2020, kl. 11:09
Bane NOR er veldig fornøyd med Samferdselsministerens signaler om å lage en realistisk Nasjonal transportplan, der porteføljestyring legges til grunn som et veldig nyttig verktøy for å lykkes. Innretningen er spennende, rammene kan gi dilemmaer.

Sterk passasjervekst
Et viktig mål for Bane NOR er å tilrettelegge for at enda flere kan ta mer tog. Det har vært en fantastisk økning i antall passasjerer de siste årene, fra 62 millioner i 2012 til 80 millioner i 2019 (SSB juni 2020), muliggjort av den sterke satsingen på jernbanen.

Tall fra SSB viser at mange av disse reisene er over kortere avstander. Å legge til rette for et godt togtilbud i befolkningstette områder i og rundt de store byene er en riktig satsing for jernbanen. Med de forespeilede økonomiske rammer fremover vil det imidlertid oppstå flere dilemmaer og vi må prioritere hardere.

Prioriterer å fullføre igangsatte byggeprosjekter
-Det er viktig for togpassasjerene og for godstransporten at vi kan holde trykket oppe i alle våre pågående byggeprosjekter, inkludert Follobanen, InterCity på Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen mot Hamar, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

-I vårt innspill til Samferdselsdepartementet er derfor vår førsteprioritet å fullføre igangsatte byggeprosjekter før vi starter opp nye.

Det er lønnsomt å satse på fornyelse
Vedlikeholdsetterslepet har økt de siste årene. Økt trafikk gir økt slitasje på infrastrukturen. Klimaendringer og villere og våtere vær gir ytterligere utfordringer.

-Kunden er opptatt av et punktlig og forutsigbart togtilbud. Vedlikehold og fornyelse er virkemiddel for å levere et godt togtilbud i tråd med forventningene fra passasjerer, togselskap og myndighetene. Infrastrukturen har svært høy trafikkbelastning særlig på det sentrale Østlandsområdet, og feil her gir stor negativ påvirkning på punktligheten på det øvrige jernbanenettet. Gjennom målrettet arbeid har vi greid å tilby forholdsvis stabil punktlighet de siste årene. Det er imidlertid nødvendig å prioritere vedlikehold og fornyelse enda sterkere fremover, understreker Frimannslund.

Høy investeringsfart inn i NTP-perioden 2022-2033
-Den økte satsingen på jernbanen i forslaget til statsbudsjett for 2021 gir høy investeringstakt inn i neste NTP-periode i forhold til de økonomiske rammene for oppdraget vi har svart på. For å sikre god samfunnsøkonomisk lønnsomhet er det viktig at aktivitetene kan ferdigstilles med nødvendige bevilgninger også fra 2022, sier konsernsjefen.

Foreslår InterCity til betydelig redusert kostnad
Det viktigste med storsatsningen på jernbanen er å sikre et godt togtilbud til de reisende, med flere avganger og kortere reisetid, slik at flere velger toget som transportform.

-Vi foreslår nå en begrenset utbygging til redusert kostnad som vil gi en forbedring av togtilbudet i InterCity fra Haug og videre sørover på Østfoldbanen. Det samme gjør vi for de andre strekningene i ytre InterCity på Vestfoldbanen, og Dovrebanen, sier konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund. Dette vil gi et forbedret togtilbud til de reisende i forhold til i dag, med kortere reisetid og flere avganger.

-Vi jobber med kostnads- og verdioptimalisering av investeringsporteføljen, og dette arbeidet har gitt resultater, forteller konsernsjefen. I våre innspill til NTP 2022-2033 peker vi på et innsparingspotensialet på prosjektene i InterCity på 73 milliarder kr, dette tilsvarer halve investeringskostnaden som ligger i dagens planer. Konsekvensen er en annen utbygging, men med en forbedring av togtilbudet til de reisende på strekningene.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.