Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Samferdselsdepartementet går inn i Godstog utfordringeneavatar
Jernbane.Net
[NO] Samferdselsdepartementet går inn i Godstog utfordringene
04. May 2021, kl. 09:49
Invitasjon til nytt møte om vilkår for godstransport på jernbane

30.april 2021

Samferdselsdepartementet viser til tidligere møter om vilkårene for godstransporten på
jernbane, senest i november 2019. Departementet inviterer nå til et nytt møte for å
gjennomgå status og diskutere sentrale problemstillinger. Møtet vil ledes av statssekretær
John-Ragnar Aarset.

Vi foreslår følgende temaer til dagsorden:

1) Overordnede perspektiver på markedssituasjonen
o Overordnet inntrykk av markedssituasjonen for godsaktørene under og etter
pandemien (Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn)

2) Status for og erfaringer så lang med iverksatte ordninger og tiltak
o Støtteordningen for godsoverføring: Erfaringer så langt, status for evaluering
av ordningen, hvordan vurderes grunnlaget for en eventuell videreføring?
Hvilke tiltak vil kunne være mest effektive og målrettede for "mer gods på
bane"? (Bane NOR og Jernbanedirektoratet orienterer. Diskusjon)

o Den utløpte kompensasjonsordningen for innstilte tog osv. medfører reduserte
utbetalinger til godsoperatørene. Samtidig skal ytelsesordningen stimulere til
økt punktlighet, og dermed mer attraktive togtjenester og bedre lønnsomhet.
Hvordan fungerer dette nå, og hvordan kan insentivene for godstransporten
eventuelt forsterkes? (Bane NOR orienterer, diskusjon)

o Hvordan fungerer kapasitetsfordelingsprosessen? Status for arbeidet med å
vurdere antall tilgjengelige ruteleier for godstog og attraktive tidspunkter, opp
mot persontogenes behov (Jernbanedirektoratet og Bane NOR).

3) Regulatoriske rammebetingelser
o Rammebetingelser i regelverket: ny jernbaneforskrift ifbm gjennomføring av
EUs fjerde jernbanepakke (SD gir en kort oppdatering)

o Avgiftsordningen: Varslet økning har vekket reaksjoner fra godsnæringen
(Bane NOR orienterer. Diskusjon om handlingsrom for å belaste
godsoperatørene minst mulig, jf. tidligere signaler fra SD)

o Hvordan kan varslede regelverksinitiativ fra EU bidra til å bedre situasjonen
for gods på bane i Norge? Dette gjelder for godskorridorer/TEN-Tretningslinjer, avgiftsregler og andre rammevilkår, kapasitetsfordeling,
innføring av ny teknologi mv. (SD orienterer, diskusjon).

Møtet avholdes digitalt 10. mai kl. 1200. Vi ber om snarlig tilbakemelding om deltakere og
eventuelle innspill til dagsorden.

Tilbakemelding kan sendes anders-gram.giskemo@sd.dep.no og erik.syvertsen@sd.dep.no
innen onsdag 5. mai.

Med hilsen
XX#Jernbanenytt
#jernbane
#jernbane.net
@jernbane.net


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.