Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] I fremtiden får Østre linje ny linjeføring fra Kråkstad til Ski og hva med den gamle traseen?avatar
Jernbane.Net
[NO] I fremtiden får Østre linje ny linjeføring fra Kråkstad til Ski og hva med den gamle traseen?
06. May 2021, kl. 21:05
Nordre Follo kommune har i allefall en klar oppfatning av hva som burde skje med den. En smule overrasket er de også over at avklaring om den gamle traseen ikke er en del av "nyprosjektet.

-------

Hensetting Ski syd og ny avgrening Østre linje - Tilbakeføring
av dagens Østre linje mellom Kråkstad og Ski


Vi viser til e-post (datert 22.4.2021) til administrasjonen i Nordre Follo kommune fra Bane NOR ved Marianne
Hermansen, hvor det kommer frem at sanering av dagens jernbane mellom Kråkstad og Ski ikke er en del av Bane
NORs planleggingsavtale (K03-avtale) med Jernbanedirektoratet, og derfor ikke inngår i prosjektet «Ny planskilt
påkobling Østre linje».

Bane NOR uttaler at de, som del av konsekvensutredningen, vil utrede hvordan dagens banestrekning kan
tilbakeføres til landbruk etter at ny strekning er tatt i bruk. Selve nedleggelsen av dagens strekning vil ifølge Bane
NOR kreve eget vedtak i Stortinget – og er følgelig ikke en beslutning Bane NOR kan ta alene.
Nordre Follo kommune mener tilbakeføring av dagens strekning mellom Kråkstad og Ski er en nødvendig og
selvskreven oppfølging av prosjektet «Ny planskilt påkobling Østre linje». Strekningen går gjennom kulturlandskap
av nasjonal/regional verdi og over landbruksarealer av høy kvalitet, og må omreguleres til LNF og tilbakeføres til
matjord så snart ny linje tas i bruk.

Vi ber om at det settes i gang en parallell prosess med planlegging for omregulering og tilbakeføring av dagens
trasé, med sikte på at linja legges ned og tilbakeføres til landbruksjord så snart ny avgrening tas i bruk.
Dersom ansvaret for prosessen rundt sanering av dagens strekning ikke ligger hos Bane NOR, ber vi også om en
tilbakemelding på hvilken instans som har ansvar for oppfølging av denne saken, samt en kontaktperson vi kan
forholde oss til i det videre arbeidet.

Vi ser frem til en snarlig tilbakemelding og god dialog – også i denne saken.
Med hilsen

XX

------------#Jernbanenytt
#jernbane
#jernbane.net
@jernbane.net


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.