Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Brutiltak og fremdrift Meråkerbanenavatar
Jernbane.Net
[NO] Brutiltak og fremdrift Meråkerbanen
10. June 2021, kl. 12:17
Bane NOR melding til SJT:

-------

Melding om endring i strukturelle delsystemer –Brutiltak på Meråkerbanen; Hegra
undergang (km 41,656) og Hegra bygdevei (km 42,890)


Det vises til Samtrafikkforskriften § 18, ibruktaking av eksisterende delsystemer etter fornyelse eller
oppgradering, som sier:
“Ved fornyelse eller oppgradering skal oppdragsgiver eller produsenten oversende dokumentasjon
som beskriver prosjektet til Statens jernbanetilsyn.”

Prosjektet FOS Underbygning Trøndelag (60032917) vil i 2021 utføre nødvendig fornyelsesarbeid
på Meråkerbanen. Denne meldingen gjelder for to brutiltak og skinne/svillebytte på
banestrekningen. I 2021 planlegges det å fornye en strekning på totalt ca. 25 km med nye sviller og
skinner, samt utskifting av ballast til ned til 10 cm under underkant sville. Dette arbeidet utføres av
sporombyggingstoget (SPOT). I tillegg planlegges det å gjennomføre to brutiltak (Hegra undergang
(km 41,656) og Hegra bygdevei (km 42,890)), hvor da to eksisterende bjelkebruer fjernes og
erstattes med henholdsvis ny betongkulvert og nyståltraubru.

Fremdriftsplan
Tidspunkt Aktivitet Kommentar
Mai 2021 Melding SJT Melding sendes til SJT
Uke 32-39 Planlagt anleggsaktivitet på
Meråkerbanen
Meråkerbanen stengt for togtrafikk.
Sporombyggingstoget vil foregå i perioden
uke 32-37.
Uke 38-39 Gjennomføring av planlagte
brutiltak
Hegra undergang og Hegra bygdevei byttes

Systembeskrivelse
Viser til kapittel 3 i vedlagt risikovurderingsrapport, se Vedlegg 1.

Kravgrunnlag
Viser til kapittel 4 i vedlagt RAM- og sikkerhetsplan for beskrivelse av kravgrunnlag, se Vedlegg 2.
Bane NOR har tatt stilling til om og evt. hvilke TSIer som kan komme til anvendelse. Innleggelse av
kulvert og ståltraubru medfører verken en forbedret eller endret ytelse på sporet. Endringen
medfører en forbedring av sikkerheten på strekningen og vil virke positivt for banestrekningens
oppetid, da eksisterende stålbjelkebruer er gamle og utslitte.

På Meråkerbanen er det totalt seks delstrekninger hvor det skal byttes skinner og sviller. Ca. 1/3 av
Meråkerbanen fornyes, en strekning på totalt 25 km. Kravene i TSI Infrastruktur blir ivaretatt ved å
følge teknisk regelverk (jfr. Samsvarsliste mellom Teknisk regelverk og TSI Infrastruktur - Felles
bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI
Infrastruktur). Bane NOR vurderer at TSI Infrastruktur ikke kommer til anvendelse for dette
prosjektet, da sporombyggingstoget (SPOT) anses å være et 1:1-bytte, og er heller ikke kjent med
at gjennomføring av SPOT utløser sertifiseringskrav opp mot TSI INF.

Sikkerhetsplan og sikkerhetsstyring
RAM- og sikkerhetsplanen beskriver prosjektets styring av sikkerhet, som utføres i tråd med Bane
NORs styringssystem. RAM- og sikkerhetsplanen er vedlagt, se Vedlegg 2.
En vurdering av om felles sikkerhetsmetode for risikovurdering skal benyttes finnes i kapittel 2.3.1 i
vedlagt RAM- og sikkerhetsplan. I henhold til kommisjonsforordning (EF) 352/2009 er endringen
vurdert til at felles metode for risikovurdering ikke kommer til anvendelse.

Risikovurdering
Bane NOR har gjennomført en felles risikovurdering med det formål å identifisere og vurdere farer
og RAM- forhold som kan påvirke togframføringssikkerhet, både i anleggsgjennomføring med også
i endelig driftsituasjon.

Totalt ble det identifisert tre farer for anleggsgjennomføringen, som alle var knyttet opp imot den
midlertidige planovergangen ved Hegra undergang og/eller utvidet bruk av usikret planovergang
ved km 43,500. Det ble ikke identifisert noen nye farer for endelig løsning. Planlagte endringer vil
være positivt for togframføringssikkerhet.

Risikovurderingen konkluderer med at planlagte endringer ved Meråkerbanen tilfredsstiller Bane
NORs risikoakseptkriterier, og planlagte endringer vil bidra til å redusere det totale risikonivået på
Meråkerbanen sammenlignet med dagens situasjon.

Med vennlig hilsen
XX

--------#Jernbanenytt
#jernbane
#jernbane.net
@jernbane.net


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.