Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Feil på aksellagre må følges opp bedreavatar
Jernbane.Net
[NO] Feil på aksellagre må følges opp bedre
14. June 2021, kl. 09:33
Rapport fra Havarikommisjonen trigger Jernbanedirektoratet. Etterspør SJT's oppfølging:

------

Oversendelse av Rapport (Bane rap. 2021/05) om aksellagerhavarier

Samferdselsdepartementet viser til ovennevnte rapport oversendt 5. mai 2021 fra Statens
havarikommisjon, med kopi til bl.a. Statens jernbanetilsyn. Havarikommisjonen har fremmet
følgende sikkerhetstilrådninger:

Sikkerhetstilråding Bane nr. 2021/12T
"I 2019 og 2020 var det to avsporinger med kun fem måneders mellomrom på grunn av
lagerhavarier med samme type godsvogn fra CargoNet AS. Undersøkelsen har avdekket at
vedlikeholdsleverandør Mantena AS ikke fører oversikt over hvilke skader aksellagre som
underkjennes ved revisjon har. I utvikling av vedlikehold kan et jernbaneforetak i henhold til
ECM-forskriften be om slik informasjon for å kunne finne årsakene til at skader oppstår.
Statens havarikommisjon tilrår Statens jernbanetilsyn å be CargoNet AS, i samarbeid med
Mantena AS, om å dokumentere hvilke skadetyper de har ved sine underkjente aksellagre."
Sikkerhetstilråding Bane nr. 2021/13T

"I 2019 og 2020 var det to avsporinger med kun fem måneders mellomrom på grunn av
lagerhavarier med samme type godsvogn fra CargoNet AS. Undersøkelsen har avdekket at
en stor andel aksellagre i normal drift hos CargoNet AS har skader fra strømgjennomgang.
Slike skader oppstår gjerne i et samspill med infrastrukturen. Det bør undersøkes hvordan
dette oppstår, hvorvidt det har årsak i infrastruktur, og om andre aktører utover CargoNet AS
har samme type problemer. Statens havarikommisjon tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane
NOR SF koordinere et samarbeid mellom relevante aktører, for å kartlegge årsaker, omfang
og alvorlighetsgraden ved strømgjennomgang i aksellagre."

Sikkerhetstilråding Bane nr. 2021/14T
"I 2019 og 2020 var det to avsporinger med kun fem måneders mellomrom på grunn av
lagerhavarier med samme type godsvogn fra CargoNet AS. Feilene ved aksellagrene ble
ikke avdekket i forkant. Gjennom tilstandsovervåkning langs sporet kan ulike feiltilstander
ved rullende materiell oppdages før det blir kritisk, men denne typen systemer er lite brukt i
Norge. Statens havarikommisjon tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF, i
samarbeid med relevante aktører, om å utrede effektiviteten ved dagens system og
fremtidige behov for overvåkning av feil ved materiell."

Under henvisning til gjeldende prosedyreregler, jf. Jernbaneundersøkelsesforskriften § 16,
ber vi om å få opplyst hvordan tilsynet vil følge opp tilrådningen.
Med hilsen
XX

---------

SJT sitt svar:

Rapport (Bane rap. 2021/05) om aksellagerhavarier 07.11.2019 og 27.03.2020

Statens jernbanetilsyn viser til deres brev av 31.mai om rapport (JB RAP 2021/05) om
aksellagerhavarier. Staten havarikommisjon for transport fremmer følgende tre
sikkerhetstilrådning, 2021/12T, 2021/13T og 2021/14T.

SJT vil sende brev til Bane NOR SF og CargoNet AS med pålegg om å redegjøre for hvordan
de ovennevnte sikkerhetstilrådningene blir fulgt opp. Den videre oppfølgingen av saken fra SJT
vil være avhengig av svarene. Tilsynet vil også følge opp sikkerhetstilrådningene i sine tilsyn der
det er relevant.
Oppdatert 1 gang(er). Siste gang oppdatert 14.06.2021 09:36 av Jernbane.Net.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.