Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Ny Jernbaneforskriftavatar
Jernbane.Net
[NO] Ny Jernbaneforskrift
03. August 2021, kl. 14:17
Samferdselsdepartementet orienterer:


----------

Orientering om fastsettelse av nye forskrifter for jernbane og
kollektivtransport


Samferdselsdepartementet vil med dette orientere om at følgende forskrifter i dag er sendt til
kunngjøring i Lovtidend:

- Ny jernbaneforskrift
- Forskrift om endring i forskrift som gjennomfører kollektivtransportforordningen
Forskriftene er fastsatt etter at Stortinget har vedtatt endringer i jernbaneloven og gitt
samtykke til at rettsaktene som utgjør EUs fjerde jernbanepakke kan tas inn i EØS-avtalen.
Vær oppmerksom på at den foreslåtte nye forskriften om sikkerhet og tekniske forhold ved
jernbanen, som bl.a. gjennomfører bestemmelser om EUs jernbanebyrå, ikke ennå er
fastsatt. Dette forventes å skje innen kort tid.

Vi gjør oppmerksom på at det også er gjort enkelte endringer i kollektivtransportforordningen
som omhandler andre transportformer enn jernbane. Disse endringene er omtalt fra side 19 i
departementets høringsnotat på regjeringen.no. Departementet vil snarlig oppdatere
Rundskriv N-1/2016 - om gjennomføring av kollektivtransportforordningen, forordning nr.
1370/2007, i norsk rett.

De vedtatte forskriftene er i hovedsak i tråd med departementets forslag som ble sendt på
høring i fjor sommer, og det er i hovedsak foretatt enkelte språklige presiseringer, rettelser
og endringer av redaksjonell art, som følge av innspill fra høringsinstansene. De nye
forskriftene er omtalt i nevnte høringsnotat. Departementet tar sikte på å sende et eget brev
som drøfter de konkrete høringsinnspillene nærmere, og dette vil bli publisert på
departementets nettsider.

Utover språklige rettelser, er det i den vedtatte nye jernbaneforskriften gjort følgende
endringer fra høringsversjonen:

- § 1-2 tredje ledd om departementets myndighet til å fastsette satser og øvre rammer
for overtredelsesgebyr etter § 11-7
- I § 1-7 er det tatt inn en definisjon av offentlig-privat partnerskap
- I § 3-4 er det tatt inn presiseringer for å sikre infrastrukturforvalters uavhengighet,
basert på bestemmelser i direktiv 2012/34/EU som endret ved direktiv (EU)

2016/2370
- I § 3-6 er det tatt inn presiseringer av at kjente og potensielle søkere skal få mulighet
til å se og uttale seg om visse sider ved infrastrukturforvalters forretningsplan
- I § 6-1 er det tatt inn enkelte generelle prinsipper om infrastrukturavgifter
- § 6-3 om påslag på infrastrukturavgifter er skrevet noe om for å gjenspeile innholdet i
det bakenforliggende direktivet bedre

- Bestemmelsen om underretning om ikke-planlagte vedlikeholdsarbeider er flyttet fra §
8-2 til § 10-3

- I § 9-5 om prioriteringskriterier er bokstav e) endret til "vedlikeholdsarbeider", og
metoden for prioritering skal omhandle hele paragrafen.

Departementet vil særlig bemerke at det er krevende å sette opp en treffende regel for å
sikre at alle togtjenester blir rettferdig behandlet når kapasiteten er overbelastet. Det er viktig
å påpeke at prioriteringslista angitt i § 9-5 ikke angir et generelt prinsipp om hvordan ulike
tjenester skal prioriteres. Ved avvik i den daglige trafikkavviklingen skal man ikke bruke en
slik prioriteringsliste. Det er først i den årlige kapasitetsfordelingsprosessen, etter at
infrastrukturen er erklært overbelastet og man ikke ved bruk av samordning og en
tvisteløsningsmekanisme har lykkes i å etterkomme alle kapasitetsønsker, at
infrastrukturforvalter skal bruke prioriteringskriterier til å løse en konflikt mellom kolliderende
søknader. Dette skal gjøres i henhold til en metode som utarbeides i samråd med SJT og
Jernbanedirektoratet. Hvis en strekning er erklært overbelastet, skal infrastrukturforvalter
også gjøre en kapasitetsanalyse og lage en kapasitetsforbedringsplan etter
jernbaneforskriften § 9-6 og § 9-7. Dette er verktøy som skal brukes for å løse
kapasitetsproblemer i et lengre tidsperspektiv, og må inngå i det langsiktige planarbeidet for
utvikling av jernbanesystemet.

Etter en nøye avveining har departementet stått fast ved den foreslåtte bestemmelsen, med
justeringene nevnt over. På bakgrunn av høringsinnspillene og øvrig dialog med aktørene i
bransjen, kan det tenkes at det likevel kan finnes bedre måter å regulere disse forholdene
på. Med tanke på at utnyttelsen av jernbanenettet ser ut til å bli enda mer intensiv i årene
fremover, vil departementet snarlig sette i gang et arbeid med å gå helhetlig gjennom
reguleringen av kapasitetsfordelingsprosessen. Både prioriteringsregelen i § 9-5 og de
pågående arbeidene med å se på nye måter å fordele infrastrukturkapasitet på i lys av TTRprosjektet i regi av RailNet Europe, gjør dette nødvendig.

Det er viktig å sikre at alle
involverte aktører kjenner sin rolle, og utnytter fleksibiliteten i regelverket og mulighetene
som ligger i å samordne seg best mulig.

Med hilsen

XX

avatar
Jernbane.Net
Re: [NO] Ny Jernbaneforskrift, riktig link
05. August 2021, kl. 13:44
Korrekt lenke til den nye forskriften:

[lovdata.no]
Oppdatert 1 gang(er). Siste gang oppdatert 05.08.2021 13:45 av Jernbane.Net.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.