Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Network statement høringsinnspill SJT: Tjenester og prising
Jernbane.Net
22. October 2021, kl. 14:09
Her finner du SJT sine kommentarer til kap 5 i forslaget til Network statment 2023 som omhandler tjenester og prising:

-------

5 Tjenester og priser – kapittel 5 i NS 2023
Nettveiledningen skal inneholde tilstrekkelig informasjon om avgiftsprinsipper og priser i henhold
til jernbaneforskriften § 5-2 bokstav b. SJT mener at informasjonen i utkast til NS 2023 om
avgiftsprinsipper og priser på flere punkter ikke er tilstrekkelig. Dette har også blitt påpekt i
tidligere høringsinnspill, og SJTs vedtak av 10. desember 2019 om pålegg om endringer av NS
2021. Vi ber Bane NOR om å ta inn mer informasjon om avgifter og priser.

5.1 Kapasitetsavgift – punkt 5.3.2.2 i NS 2023
I punkt 5.3.2.2 om kapasitetsavgift står det «[p]risen er bestemt utfra at persontogselskapene
skal kunne kjøre i rushtiden, men at den samtidig skal stimulere godstogselskapene til å velge
andre tidspunkter enn rushtiden». Etter SJTs vurdering er ikke dette en detaljert beskrivelse av
de metoder og regler som brukes i avgiftsberegningen. Dette er påpekt flere ganger av SJT, se
vedtaket om pålegg om endringer av NS 2021 påleggspunkt k, og SJTs høringsinnspill til NS
2022 punkt 2.1.2.2. Vi forventer at Bane NOR utdyper hvilke metoder og regler som brukes i
beregningen av kapasitetsavgiften i NS 2023.

Utfra teksten i utkastet ser ikke vi hvordan Bane NOR har kommet frem til satsen 579,88 kroner
per avgang. Det skal videre være klart for søkerne hvilke strekninger/avganger som er pålagt
avgiften. Bane NOR må vise hvilke konkrete deler av nettet som er pålagt kapasitetsavgift. For
eksempel kan vi utfra utkastet til NS 2023 ikke se om aktørene skal betale kapasitetsavgift for
ankomst/avgang fra alle stasjoner langs strekningen Oslo S – Lysaker, området definert som
Oslo lokal, stopp ved Oslo S eller passering Nasjonalteateret. Det følger av jernbaneforskriften
§ 6-2 (2) om infrastrukturavgifter at Bane NOR må identifisere hvilke deler av jernbanenettet der
søkerne må betale kapasitetsavgift.

Vi har også fått opplyst at aktørene per i dag betaler kapasitetsavgift på strekningen Oslo S - Lodalen, noe vi ikke kan se Bane NOR opplyser om i utkastet til NS 2023. Vi understreker at denne informasjonen også må tas inn i nettveiledningen. Som tidligere nevnt er det viktig at
nettveiledningen er oppdatert for å sikre forutsigbarhet for aktørene.

Videre i NS 2023 punkt 5.3.2.2 redegjør Bane NOR for et alternativt grunnlag for beregning av
kapasitetsavgiften som vurderes. Det er imidlertid uklart for SJT hva hensikten med denne
redegjørelsen er. Dette bør klargjøre i NS 2023. Nettveiledningen skal forklare metoder og
regler som blir brukt i beregningen for å skape forutsigbarhet for aktørene. Det kan være
forvirrende for aktørene når det ikke er noen informasjon om denne mulige beregningen er en
ny metode som Bane NOR vurderer og ber om høringsinnspill til, eller om det kun er et
alternativ som presenteres for aktørene.

5.2 Rabatter – punkt 5.3.2.4 i NS 2023
I punkt 5.3.2.4 står det at Bane NOR gir rabatt i infrastrukturavgifter til godstrafikk for å stimulere
til økt bruk av enkelte strekninger, og at rabatten er fastsatt til 75% til og med 2025 på bakgrunn
av Bane NORs kunnskap om markedet og kontakt med aktørene. Etter jernbaneforskriften § 5-2
første ledd bokstav b skal beregninger av rabatter beskrives i detalj i nettveiledningen.

Vi kan ikke se at metoden som Bane NOR har brukt for å beregne størrelsen på rabatten fremgår av
høringsutkastet til NS 2023. Vi viser til vårt vedtak av 12. desember 2019 der Bane NOR i punkt
(1) l. ble pålagt å ta inn en detaljert beskrivelse av beregning av rabatt i NS 2021. Tilsynet
forventer at Bane NOR gir en ytterligere beskrivelse av hvordan de har kommet frem
til/beregnet rabattsatsen i endelig nettveiledning for 2023.

---------

[NO] Network statement høringsinnspill SJT: Tjenester og prising
Jernbane.Net (13)
22. October 2021, kl. 14:09
avatar
22. October 2021, kl. 14:09
Her finner du SJT sine kommentarer til kap 5 i forslaget til Network statment 2023 som omhandler tjenester og prising:

-------

5 Tjenester og priser – kapittel 5 i NS 2023
Nettveiledningen skal inneholde tilstrekkelig informasjon om avgiftsprinsipper og priser i henhold
til jernbaneforskriften § 5-2 bokstav b. SJT mener at informasjonen i utkast til NS 2023 om
avgiftsprinsipper og priser på flere punkter ikke er tilstrekkelig. Dette har også blitt påpekt i
tidligere høringsinnspill, og SJTs vedtak av 10. desember 2019 om pålegg om endringer av NS
2021. Vi ber Bane NOR om å ta inn mer informasjon om avgifter og priser.

5.1 Kapasitetsavgift – punkt 5.3.2.2 i NS 2023
I punkt 5.3.2.2 om kapasitetsavgift står det «[p]risen er bestemt utfra at persontogselskapene
skal kunne kjøre i rushtiden, men at den samtidig skal stimulere godstogselskapene til å velge
andre tidspunkter enn rushtiden». Etter SJTs vurdering er ikke dette en detaljert beskrivelse av
de metoder og regler som brukes i avgiftsberegningen. Dette er påpekt flere ganger av SJT, se
vedtaket om pålegg om endringer av NS 2021 påleggspunkt k, og SJTs høringsinnspill til NS
2022 punkt 2.1.2.2. Vi forventer at Bane NOR utdyper hvilke metoder og regler som brukes i
beregningen av kapasitetsavgiften i NS 2023.

Utfra teksten i utkastet ser ikke vi hvordan Bane NOR har kommet frem til satsen 579,88 kroner
per avgang. Det skal videre være klart for søkerne hvilke strekninger/avganger som er pålagt
avgiften. Bane NOR må vise hvilke konkrete deler av nettet som er pålagt kapasitetsavgift. For
eksempel kan vi utfra utkastet til NS 2023 ikke se om aktørene skal betale kapasitetsavgift for
ankomst/avgang fra alle stasjoner langs strekningen Oslo S – Lysaker, området definert som
Oslo lokal, stopp ved Oslo S eller passering Nasjonalteateret. Det følger av jernbaneforskriften
§ 6-2 (2) om infrastrukturavgifter at Bane NOR må identifisere hvilke deler av jernbanenettet der
søkerne må betale kapasitetsavgift.

Vi har også fått opplyst at aktørene per i dag betaler kapasitetsavgift på strekningen Oslo S - Lodalen, noe vi ikke kan se Bane NOR opplyser om i utkastet til NS 2023. Vi understreker at denne informasjonen også må tas inn i nettveiledningen. Som tidligere nevnt er det viktig at
nettveiledningen er oppdatert for å sikre forutsigbarhet for aktørene.

Videre i NS 2023 punkt 5.3.2.2 redegjør Bane NOR for et alternativt grunnlag for beregning av
kapasitetsavgiften som vurderes. Det er imidlertid uklart for SJT hva hensikten med denne
redegjørelsen er. Dette bør klargjøre i NS 2023. Nettveiledningen skal forklare metoder og
regler som blir brukt i beregningen for å skape forutsigbarhet for aktørene. Det kan være
forvirrende for aktørene når det ikke er noen informasjon om denne mulige beregningen er en
ny metode som Bane NOR vurderer og ber om høringsinnspill til, eller om det kun er et
alternativ som presenteres for aktørene.

5.2 Rabatter – punkt 5.3.2.4 i NS 2023
I punkt 5.3.2.4 står det at Bane NOR gir rabatt i infrastrukturavgifter til godstrafikk for å stimulere
til økt bruk av enkelte strekninger, og at rabatten er fastsatt til 75% til og med 2025 på bakgrunn
av Bane NORs kunnskap om markedet og kontakt med aktørene. Etter jernbaneforskriften § 5-2
første ledd bokstav b skal beregninger av rabatter beskrives i detalj i nettveiledningen.

Vi kan ikke se at metoden som Bane NOR har brukt for å beregne størrelsen på rabatten fremgår av
høringsutkastet til NS 2023. Vi viser til vårt vedtak av 12. desember 2019 der Bane NOR i punkt
(1) l. ble pålagt å ta inn en detaljert beskrivelse av beregning av rabatt i NS 2021. Tilsynet
forventer at Bane NOR gir en ytterligere beskrivelse av hvordan de har kommet frem
til/beregnet rabattsatsen i endelig nettveiledning for 2023.

---------

Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] Network statement høringsinnspill SJT: Tjenester og prising Jernbane.Net 13 22. October 2021, kl. 14:09Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.