Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Høringsinnspill SJT til Network statement 2023- Drift og trafikkstyring
Jernbane.Net
23. October 2021, kl. 09:02
Neste avsnitt i SJT sin høringsuttalelse til Bane NOR Network statement 2023 berører Drift og trafikkstyring. Her påpekes igjen feil forståelse av regelverket:

--------

6 Drift og trafikkstyring – punkt 6.3.1 i NS 2023
Etter SJTs oppfatning er punkt 6.3 i utkastet om særskilte tiltak i tilfelle trafikkstyring vanskelig å
forstå. I punkt 6.3.1 om prinsipper beskriver dere at en avgjørende forutsetning for god
punktlighet er at avtalte planforutsetninger overholdes. Begrepet avtalte planforutsetninger blir
etter det vi kan se ikke forklart nærmere. Vi er usikre på om dette begrepet er det samme som
dere definerer som planlagte kapasitetsrestriksjoner i punkt 4.3.1 og da hvilken avtale dere
sikter til her (se vår kommentar til punkt 4.3.1 ovenfor om nytt vedlegg IV til jernbaneforskriften).
For at nye aktører skal kunne sette seg inn i hva de «avtalte planforutsetningene» er, må de
fremgå av nettveiledningen.

I samme punkt om prinsipper nevner dere prioriteringsregler ved uregelmessigheter i
togtrafikken. Dere skriver at detaljerte prioriteringsregler skal fastsettes samtidig med den
enkelte ruteplan. I punkt 6.3.3.1 og 6.3.3.2 om henholdsvis forutsette- og uforutsette problemer
beskriver dere at dere skal løse disse med de samme prioriteringskriteriene som når
infrastrukturen er blitt erklært overbelastet (jf. jernbaneforskriften § 9-5). Dette er det ikke
anledning til
, se over (kap. 4.3) om prioriteringskriterier og henvisning til SDs brev angående
dette.

Vi viser til at det i den nye jernbaneforskriften er tatt inn en ny bestemmelse i § 3-5 om
infrastrukturforvalters upartiskhet ved trafikkstyring og vedlikeholdsplanlegging. Her står det i
første ledd at infrastrukturforvalters oppgaver forbundet med trafikkstyring og
vedlikeholdsplanlegging skal utøves på en ikke-diskriminerende og gjennomsiktig måte.

Trafikkstyring er også tatt inn i jernbaneforskriftens § 11-3 første ledd bokstav h. som regulerer
søkeres klagerett til markedsovervåkingsorganet på beslutninger tatt blant annet av
infrastrukturforvalter. For SJT er det vanskelig å se utfra beskrivelsene som Bane NOR gir i
utkastet om vilkårene og kravene i regelverket til drift og vedlikehold er oppfylt. Vi viser til at
hensikten med nettveiledningen er å gi søkerne oversikt og forutsigbarhet når det gjelder tilgang
til infrastruktur

avatar
23. October 2021, kl. 09:02
Neste avsnitt i SJT sin høringsuttalelse til Bane NOR Network statement 2023 berører Drift og trafikkstyring. Her påpekes igjen feil forståelse av regelverket:

--------

6 Drift og trafikkstyring – punkt 6.3.1 i NS 2023
Etter SJTs oppfatning er punkt 6.3 i utkastet om særskilte tiltak i tilfelle trafikkstyring vanskelig å
forstå. I punkt 6.3.1 om prinsipper beskriver dere at en avgjørende forutsetning for god
punktlighet er at avtalte planforutsetninger overholdes. Begrepet avtalte planforutsetninger blir
etter det vi kan se ikke forklart nærmere. Vi er usikre på om dette begrepet er det samme som
dere definerer som planlagte kapasitetsrestriksjoner i punkt 4.3.1 og da hvilken avtale dere
sikter til her (se vår kommentar til punkt 4.3.1 ovenfor om nytt vedlegg IV til jernbaneforskriften).
For at nye aktører skal kunne sette seg inn i hva de «avtalte planforutsetningene» er, må de
fremgå av nettveiledningen.

I samme punkt om prinsipper nevner dere prioriteringsregler ved uregelmessigheter i
togtrafikken. Dere skriver at detaljerte prioriteringsregler skal fastsettes samtidig med den
enkelte ruteplan. I punkt 6.3.3.1 og 6.3.3.2 om henholdsvis forutsette- og uforutsette problemer
beskriver dere at dere skal løse disse med de samme prioriteringskriteriene som når
infrastrukturen er blitt erklært overbelastet (jf. jernbaneforskriften § 9-5). Dette er det ikke
anledning til
, se over (kap. 4.3) om prioriteringskriterier og henvisning til SDs brev angående
dette.

Vi viser til at det i den nye jernbaneforskriften er tatt inn en ny bestemmelse i § 3-5 om
infrastrukturforvalters upartiskhet ved trafikkstyring og vedlikeholdsplanlegging. Her står det i
første ledd at infrastrukturforvalters oppgaver forbundet med trafikkstyring og
vedlikeholdsplanlegging skal utøves på en ikke-diskriminerende og gjennomsiktig måte.

Trafikkstyring er også tatt inn i jernbaneforskriftens § 11-3 første ledd bokstav h. som regulerer
søkeres klagerett til markedsovervåkingsorganet på beslutninger tatt blant annet av
infrastrukturforvalter. For SJT er det vanskelig å se utfra beskrivelsene som Bane NOR gir i
utkastet om vilkårene og kravene i regelverket til drift og vedlikehold er oppfylt. Vi viser til at
hensikten med nettveiledningen er å gi søkerne oversikt og forutsigbarhet når det gjelder tilgang
til infrastruktur

Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] Høringsinnspill SJT til Network statement 2023- Drift og trafikkstyring Jernbane.Net 18 23. October 2021, kl. 09:02Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.