Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Network Statement 2023: SJT høringsinnspill 7: Tilgang til serviceanlegg
Jernbane.Net
27. October 2021, kl. 10:27
Network Statement forutsettes å forholde seg til den til enhver tid gjeldene jernbanelovgivningen. Bl a ift at den skal være konkurransenøytral. SJT har tidligere, og også denne gang, påpekt at dette ikke er tilfellet. Også i kappitel 7 om Serviceanleggfinner tilsynet svak etterlevelse av enkelte punkter.

--------

7 Tilgang til serviceanlegg – kapittel 7 i NS 2023

7.1 Overordnet om tilgang til serviceanlegg
Nettveiledningen skal inneholde informasjon om vilkårene for tilgang til alle serviceanlegg som
er knyttet til jernbanenettet og for tilbud om tjenester i disse anlegg, eller vise til nettsted der
opplysningene er tilgjengelige elektronisk og gratis, se jernbaneforskriften § 5-1 tredje ledd.
Nettveiledningen skal inneholde et avsnitt om adgang til og innkreving av betaling for bruk av
serviceanlegg nevnt i jernbaneforskriftens kapittel fire, se jernbaneforskriften § 5-2 bokstav g.
Som nevnt tidligere bør det her vises til de utfyllende reglene til kapittel 4 i jernbaneforskriften
gitt i Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2017/2177 om tilgang til serviceanlegg og
jernbanerelaterte tjenester. SJT understreker at teksten i del 7 i utkast til NS 2023 må
oppdateres slik at den reflekterer kravene gitt i denne forskriften.

Vi gjør oppmerksom på at kommentarene gjelder både Bane NORs plikter som
infrastrukturforvalter og som driver av serviceanlegg, og forventer at Bane NOR er innforstått
med disse to rollene.

7.2 Tilgangsbetingelser
I kapittel 7 om tilgang til serviceanlegg står det under punktene om tilgangsbetingelser at det er
nødvendig at jernbaneforetakene har inngått en AST med Bane NOR. SJT viser til at en slik
avtale ikke er et vilkår for søkers tilgang til serviceanlegg etter jernbaneforskriften § 4-2 og den
tilhørende forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2017/2177. Vi mener det derfor bør tas
inn en tekst under punktene om tilgangsbestemmelser i kapittel 7 som presiseres nettopp dette.
Dette gjelder alle kapitlene om tilgangsbetingelser i delen om tilgang til serviceanlegg (7.3.2.5,
7.3.3.5, 7.3.4.5 osv.) med unntak av 7.3.7.5.

7.3 Kapasitetsfordeling
Punktene om kapasitetsfordeling i kapittel 7 viser til kapittel 4. Teksten i kapittel 4 reflekterer
imidlertid ikke prosessen for behandling av anmodninger om kapasitet i serviceanlegg slik dette
fremkommer av jernbaneforskriften kapittel 4 og tilhørende forskrift om tilgang til serviceanlegg
og jernbanerelaterte tjenester som ble fastsatt i sommer. Dette kan Bane NOR løse enten ved å
ta inn en egen tekst i tilknytning til kapittel 4 eller at det vises til en egen omtale i kapitlet 7 om
behandling av anmodninger om kapasitet i serviceanlegg. Denne omtalen bør innarbeides som
en generell tekst som gjelder for alle typer av serviceanlegg som er behandlet i kapittel 7. Slik
dette fremkommer i punkt 7.3.3.6 er omtalen nå knyttet kun til behandlingen av godsterminaler i
punkt 7.3.3.

7.4 Stasjoner for passasjerer – punkt 7.3.2 i NS 2023
I punkt 7.3.2 i utkastet til NS 2023 om stasjoner for passasjerer på side 82 står det
«[t]ogselskapene kan ikke reservere seg mot enkelte av tjenestelementene som leveres på den
enkelte stasjon». Her gjør vi oppmerksom på forordning (EU) 2017/2177 artikkel 8 (2) hvor det
står “[o]perators of service facilities shall not make the access to the facility or supply of a railrelated service
subject to mandatory purchase of other services which are not related to the service requested.”
Etter SJTs vurdering vil derfor en praksis der aktørene ikke kan reservere
seg mot tjenester, være i strid med regelverket.

7.5 Skiftestasjoner og skrifteanlegg – punkt 7.3.4 i NS 2023
I NS 2023 punkt 7.3.4.3 vises det til vedlegg 7.3.3 for informasjon om serviceanleggene på
Alnabru og Sundland. Vedlegg 7.3.3 lister opp Bane NORs godsterminaler, men det er ingen
informasjon om Sundland her. Vi viser til SJTs vedtak av 10. desember 2019 om Network
Statement 2021, der vi påla Bane NOR å innta ytterligere informasjon om tilgang til
serviceanleggene innen en oppgitt frist. I punkt (1) d ble Bane NOR pålagt å innta opplysninger
om vilkår for tilgang til alle skiftestasjoner og skifteanlegg som er knyttet til jernbanenettet, samt
opplysninger om tilbud om tjenester i disse. Utkastet til NS 2023 inneholder ikke tilstrekkelige
opplysninger om skifteanlegget på Sundland, og vi ber om at Bane NOR legger inn nødvendig
informasjon i den endelige nettveiledningen.

7.6 Sidespor – punkt 7.3.5 i NS 2023
Punkt 7.3.5.5 side 93 omtaler “bruk av sidespor for lagring av kjøretøy”. Her mangler
opplysninger om priser m.m. Vi stiller også spørsmål ved om punktet på side 93 med
overskriften «Bruk av sidespor for lagring av kjøretøy» heller burde ha vært omtalt som
hensettingsspor ettersom dette gjelder parkering av tog for kort- eller langtidslagring.

7.7 Vedlikeholdsanlegg – punkt 7.3.6 i NS 2023
I punkt 7.3.6.4 er det listet opp leverandører av vedlikeholdstjenester. Det er fint at det er tatt
med en slik oversikt, men listen er ikke komplett og mangler blant annet store leverandører som
Euromaint og Stadler. Nettveiledningen skal som nevnt inneholde informasjon om alle
serviceanlegg, jf. jernbaneforskriften § 5-1 tredje ledd. Listen må derfor oppdateres slik at alle
leverandører kommer med for å gi søkerne oversikt over samtlige drivere av
vedlikeholdsanlegg, samt for å unngå forskjellsbehandling av leverandørene.

----------

avatar
27. October 2021, kl. 10:27
Network Statement forutsettes å forholde seg til den til enhver tid gjeldene jernbanelovgivningen. Bl a ift at den skal være konkurransenøytral. SJT har tidligere, og også denne gang, påpekt at dette ikke er tilfellet. Også i kappitel 7 om Serviceanleggfinner tilsynet svak etterlevelse av enkelte punkter.

--------

7 Tilgang til serviceanlegg – kapittel 7 i NS 2023

7.1 Overordnet om tilgang til serviceanlegg
Nettveiledningen skal inneholde informasjon om vilkårene for tilgang til alle serviceanlegg som
er knyttet til jernbanenettet og for tilbud om tjenester i disse anlegg, eller vise til nettsted der
opplysningene er tilgjengelige elektronisk og gratis, se jernbaneforskriften § 5-1 tredje ledd.
Nettveiledningen skal inneholde et avsnitt om adgang til og innkreving av betaling for bruk av
serviceanlegg nevnt i jernbaneforskriftens kapittel fire, se jernbaneforskriften § 5-2 bokstav g.
Som nevnt tidligere bør det her vises til de utfyllende reglene til kapittel 4 i jernbaneforskriften
gitt i Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2017/2177 om tilgang til serviceanlegg og
jernbanerelaterte tjenester. SJT understreker at teksten i del 7 i utkast til NS 2023 må
oppdateres slik at den reflekterer kravene gitt i denne forskriften.

Vi gjør oppmerksom på at kommentarene gjelder både Bane NORs plikter som
infrastrukturforvalter og som driver av serviceanlegg, og forventer at Bane NOR er innforstått
med disse to rollene.

7.2 Tilgangsbetingelser
I kapittel 7 om tilgang til serviceanlegg står det under punktene om tilgangsbetingelser at det er
nødvendig at jernbaneforetakene har inngått en AST med Bane NOR. SJT viser til at en slik
avtale ikke er et vilkår for søkers tilgang til serviceanlegg etter jernbaneforskriften § 4-2 og den
tilhørende forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2017/2177. Vi mener det derfor bør tas
inn en tekst under punktene om tilgangsbestemmelser i kapittel 7 som presiseres nettopp dette.
Dette gjelder alle kapitlene om tilgangsbetingelser i delen om tilgang til serviceanlegg (7.3.2.5,
7.3.3.5, 7.3.4.5 osv.) med unntak av 7.3.7.5.

7.3 Kapasitetsfordeling
Punktene om kapasitetsfordeling i kapittel 7 viser til kapittel 4. Teksten i kapittel 4 reflekterer
imidlertid ikke prosessen for behandling av anmodninger om kapasitet i serviceanlegg slik dette
fremkommer av jernbaneforskriften kapittel 4 og tilhørende forskrift om tilgang til serviceanlegg
og jernbanerelaterte tjenester som ble fastsatt i sommer. Dette kan Bane NOR løse enten ved å
ta inn en egen tekst i tilknytning til kapittel 4 eller at det vises til en egen omtale i kapitlet 7 om
behandling av anmodninger om kapasitet i serviceanlegg. Denne omtalen bør innarbeides som
en generell tekst som gjelder for alle typer av serviceanlegg som er behandlet i kapittel 7. Slik
dette fremkommer i punkt 7.3.3.6 er omtalen nå knyttet kun til behandlingen av godsterminaler i
punkt 7.3.3.

7.4 Stasjoner for passasjerer – punkt 7.3.2 i NS 2023
I punkt 7.3.2 i utkastet til NS 2023 om stasjoner for passasjerer på side 82 står det
«[t]ogselskapene kan ikke reservere seg mot enkelte av tjenestelementene som leveres på den
enkelte stasjon». Her gjør vi oppmerksom på forordning (EU) 2017/2177 artikkel 8 (2) hvor det
står “[o]perators of service facilities shall not make the access to the facility or supply of a railrelated service
subject to mandatory purchase of other services which are not related to the service requested.”
Etter SJTs vurdering vil derfor en praksis der aktørene ikke kan reservere
seg mot tjenester, være i strid med regelverket.

7.5 Skiftestasjoner og skrifteanlegg – punkt 7.3.4 i NS 2023
I NS 2023 punkt 7.3.4.3 vises det til vedlegg 7.3.3 for informasjon om serviceanleggene på
Alnabru og Sundland. Vedlegg 7.3.3 lister opp Bane NORs godsterminaler, men det er ingen
informasjon om Sundland her. Vi viser til SJTs vedtak av 10. desember 2019 om Network
Statement 2021, der vi påla Bane NOR å innta ytterligere informasjon om tilgang til
serviceanleggene innen en oppgitt frist. I punkt (1) d ble Bane NOR pålagt å innta opplysninger
om vilkår for tilgang til alle skiftestasjoner og skifteanlegg som er knyttet til jernbanenettet, samt
opplysninger om tilbud om tjenester i disse. Utkastet til NS 2023 inneholder ikke tilstrekkelige
opplysninger om skifteanlegget på Sundland, og vi ber om at Bane NOR legger inn nødvendig
informasjon i den endelige nettveiledningen.

7.6 Sidespor – punkt 7.3.5 i NS 2023
Punkt 7.3.5.5 side 93 omtaler “bruk av sidespor for lagring av kjøretøy”. Her mangler
opplysninger om priser m.m. Vi stiller også spørsmål ved om punktet på side 93 med
overskriften «Bruk av sidespor for lagring av kjøretøy» heller burde ha vært omtalt som
hensettingsspor ettersom dette gjelder parkering av tog for kort- eller langtidslagring.

7.7 Vedlikeholdsanlegg – punkt 7.3.6 i NS 2023
I punkt 7.3.6.4 er det listet opp leverandører av vedlikeholdstjenester. Det er fint at det er tatt
med en slik oversikt, men listen er ikke komplett og mangler blant annet store leverandører som
Euromaint og Stadler. Nettveiledningen skal som nevnt inneholde informasjon om alle
serviceanlegg, jf. jernbaneforskriften § 5-1 tredje ledd. Listen må derfor oppdateres slik at alle
leverandører kommer med for å gi søkerne oversikt over samtlige drivere av
vedlikeholdsanlegg, samt for å unngå forskjellsbehandling av leverandørene.

----------

Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] Network Statement 2023: SJT høringsinnspill 7: Tilgang til serviceanlegg Jernbane.Net 12 27. October 2021, kl. 10:27Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.