Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Ingen hjuldreiebenk ved verkstedet i Bergen
Lagt inn av Jernbane.Net avatar
Jernbane.Net
[NO] Ingen hjuldreiebenk ved verkstedet i Bergen
13. January 2022, kl. 10:31
I det nybygde jernbaneverkstedet i Bergen finnes ingen hjuldreiebenk. Operatøren Vy har følgelig fått store problemer med tilstrekkelig tilgjengelig materiell . Over tid har denne konflikten om forståelsen av trafikkavtalen ført til signaler fra Vy om mulig rettslig oppgjør.

-----------

Til Jernbanedirektoratet

Emne: Vedr. endringsanmodning hjuldreiebenk verksted Bergen - 3 Vest Avtale nr. 20/00066

Det vises til telefonsamtale med XX hos Jernbanedirektoratet den 22. oktober 2021 og
tidligere kontakt mellom partene i saken om endringsanmodning hjuldreiebenk verksted Bergen (3 Vest
Avtale nr. 20/00066 VYT/JDIR-AOE-012). Jernbanedirektoratet har anført at kostnader i forbindelse med
hjuldreiebenk under enhver omstendighet faller utenfor reglene i Trafikkavtalen pkt. 12 om endringer av
leveransen mellom partene. Som avtalt oversendes e-post med spørsmål i saken.

Under konkurransen om Trafikkpakke 3, utarbeidet Jernbanedirektoratet et notat, som omhandlet
verkstedet i Bergen, se notat av 14. juni 2019 vedlagt denne e-posten. Formålet med notatet var å blant
annet klargjøre hvilke betingelser som ville gjelde for leie av nytt verksted i Bergen, herunder (i) årlig
leiekostnad på NOK 25 000 000 eks. mva. og (ii) hvilke varer og tjenester som var inkludert i den årlige
leiekostnaden. Dette er nødvendigvis opplysninger som har vært av betydning for fastleggingen av Vy Tog
AS sitt pristilbud i konkurransen.

I dette notatet opplyser Jernbanedirektoratet at hjuldreiing er inkludert i leieprisen for verksted Bergen.
Videre opplyser direktoratet i notatet at:
«Det vil kunne bli utarbeidet endringsordre etter bestemmelsene i trafikkavtalen med vinnende operatør i
etterkant av kontraktinngåelse.»

Jernbanedirektoratet angir således i notatet at endringer i vilkårene for leie av verksted Bergen skal skje i
henhold til bestemmelsene om endringsordre i Trafikkavtalen pkt. 12. Med andre ord, en endring som
innebærer at hjuldreiing ikke lenger er inkludert i årlig leiekostnad, skal behandles som en endringsordre i
henhold til bestemmelsene i Trafikkavtalen pkt. 12.

Vi ber på bakgrunn av dette Jernbanedirektoratet skriftlig begrunne hvorfor direktoratet mener at
Trafikkavtalens bestemmelser om endringer i pkt. 12 ikke får anvendelse på Vy Tog AS sin
endringsanmodning JDIR-AOE-012.

Vennlig hilsen
XX, Vy

--------

Til Vy

Det vises til epost av 25.10.2021 vedlagt.

Jernbanedirektoratet opprettholder tidligere anførsler i saken. Vårt standpunkt er at trafikkavtalen ikke
medfører en forpliktelse til å besørge og bekoste at det befinner seg en hjuldreiebenk ved verkstedet i
Bergen, og at Vy således ikke har grunnlag for å kreve endringsordre etter Trafikkavtalens punkt 12 som
følge av dette. Det vises bl.a. til vårt brev av 18.05.2020 og anførslene der, samt møte i saken
14.09.2021.

Formuleringen i notatet av 14.06.19 ,"det vil kunne bli utarbeidet endringsordre", sier ikke mer enn at
forhold ved verkstedet i et konkret tilfelle kan påvirkes av en endringsordre. Dette innebærer imidlertid
ikke noen endring i Trafikkavtalens overordnede risikofordeling, eller at ethvert avvik mellom de faktiske
verkstedsfasilitetene og det som er forutsatt i notatet gir Vy rett til å kreve endringsordre.
En endringsordre må ha hjemmel i Trafikkavtalen punkt 12.1 eller 12.2, og slik hjemmel foreligger ikke i
dette tilfellet.

Som signalisert i tvisteløsningsmøte 14.09.2021, mener Jernbanedirektoratet at det av hensyn til gode
samarbeidsforhold mellom partene er ønskelig å gjøre et forsøk på å forlike tvisten, som allerede har
pågått en stund. Vi konstaterer at Vy ikke har respondert med tilsvarende signaler og i stedet har indikert
at saken kan bli brakt inn for retten, jf. epost av 6.10.2021.

Vi ber om at all videre kommunikasjon i saken gjøres skriftlig til undertegnede.

Med vennlig hilsen
XX
Anskaffelse og Avtalestyring
JernbanedirektoratetBeklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.