Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
Re: [NO] Partene står langt fra hverandre, hva beslutter SJT?
Arne Lie
16. June 2021, kl. 15:27
Referat fra møte mellom partene konkretiserer hva som er kjernen i problemet. Les og vurder:

-----------

Referat fra møte 10. mai 2021 mellom Bane NOR SF og Statens jernbanetilsyn – klagesak fra
Flytoget AS om plassering av flytogterminalen på Oslo S


Dato: 10. mai 2021
Sted: Teams

Tilstede: Fra Bane NOR SF (Bane NOR): Elling Olav Longva, Lars Tore Fredriksen. Terje Myrland og
Henning Scheel. Fra Statens jernbanetilsyn (SJT): Mona Ljunggren, Kemal Zulovic, Toril Elsa Torp og
Therese Motzfeldt (referent).

Agenda for møtet var sendt ut og godkjent i forkant. Møtet ble behandlet etter følgende agenda:

1. Bane NOR sin beskrivelse av prosessen med flyttingen av flytogterminalen frem til nå, status p.t.
og videre framover.
2. Bane NOR sin redegjørelse for årsaken til og begrunnelsen for flytting av flytogterminalen.
3. Bane NOR sin involvering av andre i beslutningen om å flytte flytogterminalen, jf. punkt 2 ovenfor.
4. Bane NOR sin beskrivelse av avslaget på Flytoget sitt forslag om å erstatte nåværende
flytogterminal med et eksklusivt område plassert mellom spor 10 og 11.
5. Spørsmål fra Statens jernbanetilsyn til Bane NOR om prosessen i Bane NOR knyttet til flyttingen av
flytogterminalen og ruteplanfordelingen for 2021 og 2022, samt avslaget til Flytoget.
6. Orientering om videre behandling av saken i Statens jernbanetilsyn.

*
Bane NOR behandlet punkt 1-4 på agenda samlet og SJT stilte spørsmål underveis, jf. punkt 5.
Bane NOR viste til møter med Jernbanedirektoratet (JBD) om rutemodell og påkobling av Blixtunnelen. Det er enighet mellom Bane NOR og JBD om en varig endring i rutemodellen for å få på
plass Follobanen. Valg av sporbruk skal gi mest mulig optimal kapasitet til alle jernbaneforetak på
Oslo S i forbindelse med at Follobanen skal inn på Oslo S. Flytogterminalen må som følge av dette
flyttes på. Bane NOR tok derfor opp dette med Flytoget. Bane NOR orienterte Flytoget om endret
sporbruk på Oslo S som følge av innføringen av Follobanen 14. februar 2020, i et tidlig dialog-møte til
R21. På spørsmål om hvorfor Bane NOR hadde møter med JBD, så ble det forklart at dette gjaldt
avklaringer av overordnet rutemodell og prinsipper for utnyttelse av infrastruktur. Bane NOR viste
for øvrig til at Flytoget ikke har påklaget ruteplan for 2021.

Videre orienterte Bane NOR om et eget møte med Flytoget (befaring på Oslo S i juni 2020) for å
drøfte flyttingen av flytogterminalen på Oslo S. Bane NOR oppfattet Flytoget som tydelige i sine
ønsker og samarbeidsvillige. Flytoget ønske var en eksklusiv etablering av flytogterminalen mellom
spor 10 og 11. Bane NOR oppfatter dette området som det mest sentrale og attraktive på Oslo S og i
Norge. Det ble ikke diskutert andre løsninger under befaringen enn Flytogets ønske.

Bane NOR tok derfor med seg kravet fra Flytoget til de andre aktørene i bilaterale møter, herunder
med togselskapene Vy, Go Ahead, SJ Norge og JBD. Tilbakemeldingen til Bane NOR i disse bilaterale
møtene var at jernbaneforetakene ønsket likebehandling i form av at de også ønsket synlighet (men
ikke nødvendigvis samme synlighet som Flytoget). Det ble vist til jernbaneforskriften § 4-2.

På spørsmål fra SJT, og med henvisning til «Gardermoen vedtaket», redegjorde Bane NOR for at de
involverte andre jernbaneforetak i flytteprosessen av flytogterminalen for å få kartlagt om det 2
eventuelt er konflikt mellom anmodningen fra Flytoget og de andre togselskapene. På spørsmål fra
SJT bekreftet Bane NOR at de med denne prosessen ønsket å være «i forkant» av en mulig konflikt
om arealene knyttet til plasseringen av den nye flytogterminalen. Bane NOR opplyste videre at det
ikke var kommet inn henvendelser fra de andre jernbaneforetakene i denne prosessen. Det er heller
ingen av de andre togselskapene som har liknende leieavtaler som Flytoget på Oslo S. Bane NOR tok
derfor på eget initiativ kontakt med de andre jernbaneforetakene for å innhente deres syn på
Flytogets ønske. Bane NOR sin vurdering er at de også må hensynta de andre aktørene, slik at disse
ikke skal bli forskjellsbehandlet på Oslo S ved en ny plassering av flytogterminal. I dag har ikke de
andre jernbaneforetakene profilering på Oslo S, selv om de er mye større aktører enn Flytoget.
Bane NOR utarbeidet etter sine sonderinger mot jernbaneforetakene fire alternative løsninger for
etablering av ny flytogterminal, jf. også presentasjonen som ble oversendt i forbindelse med klagen.

Alternativ 3, som innebærer at Flytoget og Vy deler på området mellom spor 10 og 11, blir oppfattet
som det beste fra Bane NOR sin side. Bane NOR presenterte dette for Flytoget, som ikke ønsket en
slik løsning.

Det ble i denne forbindelse også redegjort for skillet mellom ulike typer arealer på Oslo S,
herunder «kommersielle» og «offentlige». Flytoget ønsket imidlertid heller ikke denne løsningen for
etableringen av flytogterminalen. På spørsmål fra SJT bekreftet Bane NOR at de ikke hadde vurdert å
tilby disse arealene til en av de andre togselskapene for å unngå en eventuell konflikt med Flytogets
ønsker. Bane NOR la til at i et eget møte Bane NOR hadde med Vy i desember 2020, oppfordret Bane
NOR Vy om å komme med ønsker om arealer eller synlighet som kunne gjøre at de ville akseptere
Flytogets ønske. Vy hadde ingen slike ønsker, men fastholdt at de mente Flytogets ønsker var i strid
med likebehandlingsprinsippet i jernbaneforskriften.

På spørsmål fra SJT om hvilke tjenester Bane NOR leverer til jernbaneforetak på Oslo S, ble det vist til
at Bane NOR tar seg betalt for tilgang til Oslo S (stiller stasjonen tilgjengelig) til priser som fremgår av
Network Statement for 2020-2022. For Network Statement 2022 viste Bane NOR også til et vedlegg
til denne. I vedlegget viser Bane NOR til en nederlandsk dom om hva det skal betales for i denne
forbindelse. Bane NOR forklarte hva Flytoget betaler for på Oslo S. På spørsmål om Bane NOR har
tilsvarende avtaler om leie av arealer med de andre jernbaneforetakene som den med Flytoget,
svarte Bane NOR at det har de ikke og at de andre bruker Entur. Bane NOR opplyste videre at Bane
NOR har en leieavtale med Entur.

Videre er Bane NOR klar over at Flytoget har en rettighet til eksklusiv bruk av arealer i henhold til sitt
transportoppdrag, men at løsningen som Flytoget ønsker seg etter deres oppfatning er å gå for langt i
forhold til forståelsen av hva eksklusivitet innebærer. Etableringen av flytogterminalen må etter Bane
NORs syn sees i et langsiktig perspektiv, der det er uheldig å tildele eksklusiv bruk på det mest
attraktive området på Oslo S til Flytoget og ikke tilsvarende rettigheter til de andre togselskapene.
SJT opplyste fra møtet med Flytoget at flytogterminalen ikke vil innebære fysiske sperrer el. og at
også andre enn flytogets passasjerer vil kunne benytte ventearealene, herunder stoler m.m. på
flytogterminalen. Bane NOR viste til at forslaget til Flytoget innebærer at stoler for ventende må
flyttes på, og at dette skaper ulempe for de reisende. Bane NOR mener at terminalen til Flytogets
bruk derfor må etableres andre steder enn der hvor Flytoget ønsker, av hensyn til de andre aktørene
og de reisende.

På ytterligere spørsmål fra SJT om hvordan Bane NOR vurderer transportoppdraget til Flytoget,
redegjorde Bane NOR for avtalen med Flytoget fra 2001. Avtalen gir Flytoget en rettighet til en
flytogterminal, men ikke et rettslig krav på et spesielt område, og heller ikke et rettslig krav til mer 3
enn det som avtalen med Bane NOR legger opp til. Når Bane NOR valgte å endre på plasseringen av
flytogterminalen, skapte dette en ulempe for Flytoget. Bane NOR forsøkte derfor å finne fram til et
avbøtende tiltak for denne ulempen for Flytoget. Som ledd i dette undersøkte Bane NOR
mulighetene for å få etablert terminalen til Flytoget på et annet sted enn der den er i dag, uten at
dette går på bekostning av de andre jernbaneforetakenes plassering på Oslo S i et fremtidig
perspektiv. Det ble igjen bekreftet at ingen av de andre jernbaneforetakene hadde søkt om mer
synlighet, arealer og plassering for profileringstiltak og lignende på Oslo S i prosessen med å flytte
flytogterminalen.

Avslutningsvis viste Bane NOR til viktigheten av å få SJT sin avklaring på handlingsrommet i
jernbaneforskriften § 4-2 om tilgang til serviceanlegg og tjenester i disse, slik at Bane NOR kan rette
seg etter dette i konkrete saker.

----------Arne L
[NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget
Arne Lie (465)
07. May 2021, kl. 09:37
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget
Johannes Hübner (214)
07. May 2021, kl. 13:40
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget
Arne Lie (211)
07. May 2021, kl. 15:58
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget
Trygve Kåsa (180)
07. May 2021, kl. 16:19
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget
Johannes Hübner (172)
07. May 2021, kl. 23:21
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget
Ronny Maarud (165)
08. May 2021, kl. 09:14
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget
Johannes Hübner (144)
08. May 2021, kl. 12:26
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget
Ronny Maarud (137)
08. May 2021, kl. 12:41
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget
Johannes Hübner (126)
08. May 2021, kl. 12:47
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget
Ronny Maarud (132)
08. May 2021, kl. 13:04
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget
Johannes Hübner (121)
08. May 2021, kl. 13:16
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget
Ronny Maarud (124)
08. May 2021, kl. 13:46
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget
Johannes Hübner (147)
08. May 2021, kl. 20:13
Re: [NO] Hvor langt er det fra Oslo S spor 10 til Brüssel?
Arne Lie (222)
30. May 2021, kl. 17:29
Re: [NO] Hva er din analyse ?
Ronny Maarud (143)
30. May 2021, kl. 21:16
Re: [NO] Hva er din analyse ?
Arne Lie (136)
30. May 2021, kl. 22:57
Re: [NO] Hva er din analyse ?
Ronny Maarud (141)
03. June 2021, kl. 18:22
Re: [NO] Hva er din analyse ?
Arne Lie (125)
04. June 2021, kl. 09:13
Re: [NO] Hva er din analyse ?
Ronny Maarud (101)
04. June 2021, kl. 09:27
Re: [NO] Hva er din analyse ?
Arne Lie (106)
04. June 2021, kl. 10:03
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget
Svein Rune Kjønnø (131)
04. June 2021, kl. 20:26
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget
Ronny Maarud (121)
04. June 2021, kl. 20:42
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget
Knut Erik Hagen (126)
04. June 2021, kl. 22:13
[NO] Flytogterminalområdet Oslo S
Knut Erik Hagen (153)
05. June 2021, kl. 23:46
[NO] Prøver Jernbanedirektoratet å nedlegge Flytoget ?
Arne Lie (169)
10. June 2021, kl. 15:10
Re: [NO] Partene står langt fra hverandre, hva beslutter SJT?
Arne Lie (144)
16. June 2021, kl. 15:27
Re: [NO] Det holder nå, - enige blir de ikkeT?
Arne Lie (127)
30. June 2021, kl. 08:05
Re: [NO] Det holder nå, - finalen?
Arne Lie (128)
15. July 2021, kl. 09:22
[NO] Flytting av Flytogterminalen Oslo S
Knut Erik Hagen (119)
15. July 2021, kl. 20:08
Re: [NO] Flytting av Flytogterminalen Oslo S
Arne Lie (115)
15. July 2021, kl. 20:39
Re: [NO] SJT har fattet vedtak i saken
Arne Lie (101)
29. July 2021, kl. 10:55
16. June 2021, kl. 15:27
Referat fra møte mellom partene konkretiserer hva som er kjernen i problemet. Les og vurder:

-----------

Referat fra møte 10. mai 2021 mellom Bane NOR SF og Statens jernbanetilsyn – klagesak fra
Flytoget AS om plassering av flytogterminalen på Oslo S


Dato: 10. mai 2021
Sted: Teams

Tilstede: Fra Bane NOR SF (Bane NOR): Elling Olav Longva, Lars Tore Fredriksen. Terje Myrland og
Henning Scheel. Fra Statens jernbanetilsyn (SJT): Mona Ljunggren, Kemal Zulovic, Toril Elsa Torp og
Therese Motzfeldt (referent).

Agenda for møtet var sendt ut og godkjent i forkant. Møtet ble behandlet etter følgende agenda:

1. Bane NOR sin beskrivelse av prosessen med flyttingen av flytogterminalen frem til nå, status p.t.
og videre framover.
2. Bane NOR sin redegjørelse for årsaken til og begrunnelsen for flytting av flytogterminalen.
3. Bane NOR sin involvering av andre i beslutningen om å flytte flytogterminalen, jf. punkt 2 ovenfor.
4. Bane NOR sin beskrivelse av avslaget på Flytoget sitt forslag om å erstatte nåværende
flytogterminal med et eksklusivt område plassert mellom spor 10 og 11.
5. Spørsmål fra Statens jernbanetilsyn til Bane NOR om prosessen i Bane NOR knyttet til flyttingen av
flytogterminalen og ruteplanfordelingen for 2021 og 2022, samt avslaget til Flytoget.
6. Orientering om videre behandling av saken i Statens jernbanetilsyn.

*
Bane NOR behandlet punkt 1-4 på agenda samlet og SJT stilte spørsmål underveis, jf. punkt 5.
Bane NOR viste til møter med Jernbanedirektoratet (JBD) om rutemodell og påkobling av Blixtunnelen. Det er enighet mellom Bane NOR og JBD om en varig endring i rutemodellen for å få på
plass Follobanen. Valg av sporbruk skal gi mest mulig optimal kapasitet til alle jernbaneforetak på
Oslo S i forbindelse med at Follobanen skal inn på Oslo S. Flytogterminalen må som følge av dette
flyttes på. Bane NOR tok derfor opp dette med Flytoget. Bane NOR orienterte Flytoget om endret
sporbruk på Oslo S som følge av innføringen av Follobanen 14. februar 2020, i et tidlig dialog-møte til
R21. På spørsmål om hvorfor Bane NOR hadde møter med JBD, så ble det forklart at dette gjaldt
avklaringer av overordnet rutemodell og prinsipper for utnyttelse av infrastruktur. Bane NOR viste
for øvrig til at Flytoget ikke har påklaget ruteplan for 2021.

Videre orienterte Bane NOR om et eget møte med Flytoget (befaring på Oslo S i juni 2020) for å
drøfte flyttingen av flytogterminalen på Oslo S. Bane NOR oppfattet Flytoget som tydelige i sine
ønsker og samarbeidsvillige. Flytoget ønske var en eksklusiv etablering av flytogterminalen mellom
spor 10 og 11. Bane NOR oppfatter dette området som det mest sentrale og attraktive på Oslo S og i
Norge. Det ble ikke diskutert andre løsninger under befaringen enn Flytogets ønske.

Bane NOR tok derfor med seg kravet fra Flytoget til de andre aktørene i bilaterale møter, herunder
med togselskapene Vy, Go Ahead, SJ Norge og JBD. Tilbakemeldingen til Bane NOR i disse bilaterale
møtene var at jernbaneforetakene ønsket likebehandling i form av at de også ønsket synlighet (men
ikke nødvendigvis samme synlighet som Flytoget). Det ble vist til jernbaneforskriften § 4-2.

På spørsmål fra SJT, og med henvisning til «Gardermoen vedtaket», redegjorde Bane NOR for at de
involverte andre jernbaneforetak i flytteprosessen av flytogterminalen for å få kartlagt om det 2
eventuelt er konflikt mellom anmodningen fra Flytoget og de andre togselskapene. På spørsmål fra
SJT bekreftet Bane NOR at de med denne prosessen ønsket å være «i forkant» av en mulig konflikt
om arealene knyttet til plasseringen av den nye flytogterminalen. Bane NOR opplyste videre at det
ikke var kommet inn henvendelser fra de andre jernbaneforetakene i denne prosessen. Det er heller
ingen av de andre togselskapene som har liknende leieavtaler som Flytoget på Oslo S. Bane NOR tok
derfor på eget initiativ kontakt med de andre jernbaneforetakene for å innhente deres syn på
Flytogets ønske. Bane NOR sin vurdering er at de også må hensynta de andre aktørene, slik at disse
ikke skal bli forskjellsbehandlet på Oslo S ved en ny plassering av flytogterminal. I dag har ikke de
andre jernbaneforetakene profilering på Oslo S, selv om de er mye større aktører enn Flytoget.
Bane NOR utarbeidet etter sine sonderinger mot jernbaneforetakene fire alternative løsninger for
etablering av ny flytogterminal, jf. også presentasjonen som ble oversendt i forbindelse med klagen.

Alternativ 3, som innebærer at Flytoget og Vy deler på området mellom spor 10 og 11, blir oppfattet
som det beste fra Bane NOR sin side. Bane NOR presenterte dette for Flytoget, som ikke ønsket en
slik løsning.

Det ble i denne forbindelse også redegjort for skillet mellom ulike typer arealer på Oslo S,
herunder «kommersielle» og «offentlige». Flytoget ønsket imidlertid heller ikke denne løsningen for
etableringen av flytogterminalen. På spørsmål fra SJT bekreftet Bane NOR at de ikke hadde vurdert å
tilby disse arealene til en av de andre togselskapene for å unngå en eventuell konflikt med Flytogets
ønsker. Bane NOR la til at i et eget møte Bane NOR hadde med Vy i desember 2020, oppfordret Bane
NOR Vy om å komme med ønsker om arealer eller synlighet som kunne gjøre at de ville akseptere
Flytogets ønske. Vy hadde ingen slike ønsker, men fastholdt at de mente Flytogets ønsker var i strid
med likebehandlingsprinsippet i jernbaneforskriften.

På spørsmål fra SJT om hvilke tjenester Bane NOR leverer til jernbaneforetak på Oslo S, ble det vist til
at Bane NOR tar seg betalt for tilgang til Oslo S (stiller stasjonen tilgjengelig) til priser som fremgår av
Network Statement for 2020-2022. For Network Statement 2022 viste Bane NOR også til et vedlegg
til denne. I vedlegget viser Bane NOR til en nederlandsk dom om hva det skal betales for i denne
forbindelse. Bane NOR forklarte hva Flytoget betaler for på Oslo S. På spørsmål om Bane NOR har
tilsvarende avtaler om leie av arealer med de andre jernbaneforetakene som den med Flytoget,
svarte Bane NOR at det har de ikke og at de andre bruker Entur. Bane NOR opplyste videre at Bane
NOR har en leieavtale med Entur.

Videre er Bane NOR klar over at Flytoget har en rettighet til eksklusiv bruk av arealer i henhold til sitt
transportoppdrag, men at løsningen som Flytoget ønsker seg etter deres oppfatning er å gå for langt i
forhold til forståelsen av hva eksklusivitet innebærer. Etableringen av flytogterminalen må etter Bane
NORs syn sees i et langsiktig perspektiv, der det er uheldig å tildele eksklusiv bruk på det mest
attraktive området på Oslo S til Flytoget og ikke tilsvarende rettigheter til de andre togselskapene.
SJT opplyste fra møtet med Flytoget at flytogterminalen ikke vil innebære fysiske sperrer el. og at
også andre enn flytogets passasjerer vil kunne benytte ventearealene, herunder stoler m.m. på
flytogterminalen. Bane NOR viste til at forslaget til Flytoget innebærer at stoler for ventende må
flyttes på, og at dette skaper ulempe for de reisende. Bane NOR mener at terminalen til Flytogets
bruk derfor må etableres andre steder enn der hvor Flytoget ønsker, av hensyn til de andre aktørene
og de reisende.

På ytterligere spørsmål fra SJT om hvordan Bane NOR vurderer transportoppdraget til Flytoget,
redegjorde Bane NOR for avtalen med Flytoget fra 2001. Avtalen gir Flytoget en rettighet til en
flytogterminal, men ikke et rettslig krav på et spesielt område, og heller ikke et rettslig krav til mer 3
enn det som avtalen med Bane NOR legger opp til. Når Bane NOR valgte å endre på plasseringen av
flytogterminalen, skapte dette en ulempe for Flytoget. Bane NOR forsøkte derfor å finne fram til et
avbøtende tiltak for denne ulempen for Flytoget. Som ledd i dette undersøkte Bane NOR
mulighetene for å få etablert terminalen til Flytoget på et annet sted enn der den er i dag, uten at
dette går på bekostning av de andre jernbaneforetakenes plassering på Oslo S i et fremtidig
perspektiv. Det ble igjen bekreftet at ingen av de andre jernbaneforetakene hadde søkt om mer
synlighet, arealer og plassering for profileringstiltak og lignende på Oslo S i prosessen med å flytte
flytogterminalen.

Avslutningsvis viste Bane NOR til viktigheten av å få SJT sin avklaring på handlingsrommet i
jernbaneforskriften § 4-2 om tilgang til serviceanlegg og tjenester i disse, slik at Bane NOR kan rette
seg etter dette i konkrete saker.

----------Arne L
Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget Arne Lie 465 07. May 2021, kl. 09:37
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget Johannes Hübner 214 07. May 2021, kl. 13:40
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget Arne Lie 211 07. May 2021, kl. 15:58
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget Trygve Kåsa 180 07. May 2021, kl. 16:19
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget Johannes Hübner 172 07. May 2021, kl. 23:21
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget Ronny Maarud 165 08. May 2021, kl. 09:14
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget Johannes Hübner 144 08. May 2021, kl. 12:26
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget Ronny Maarud 137 08. May 2021, kl. 12:41
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget Johannes Hübner 126 08. May 2021, kl. 12:47
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget Ronny Maarud 132 08. May 2021, kl. 13:04
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget Johannes Hübner 121 08. May 2021, kl. 13:16
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget Ronny Maarud 124 08. May 2021, kl. 13:46
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget Johannes Hübner 147 08. May 2021, kl. 20:13
Re: [NO] Hvor langt er det fra Oslo S spor 10 til Brüssel? Arne Lie 222 30. May 2021, kl. 17:29
Re: [NO] Hva er din analyse ? Ronny Maarud 143 30. May 2021, kl. 21:16
Re: [NO] Hva er din analyse ? Arne Lie 136 30. May 2021, kl. 22:57
Re: [NO] Hva er din analyse ? Ronny Maarud 141 03. June 2021, kl. 18:22
Re: [NO] Hva er din analyse ? Arne Lie 125 04. June 2021, kl. 09:13
Re: [NO] Hva er din analyse ? Ronny Maarud 101 04. June 2021, kl. 09:27
Re: [NO] Hva er din analyse ? Arne Lie 106 04. June 2021, kl. 10:03
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget Svein Rune Kjønnø 131 04. June 2021, kl. 20:26
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget Ronny Maarud 121 04. June 2021, kl. 20:42
Re: [NO] Fredsmegling mellom Bane NOR og Flytoget Knut Erik Hagen 126 04. June 2021, kl. 22:13
[NO] Flytogterminalområdet Oslo S Knut Erik Hagen 153 05. June 2021, kl. 23:46
[NO] Prøver Jernbanedirektoratet å nedlegge Flytoget ? Arne Lie 169 10. June 2021, kl. 15:10
Re: [NO] Partene står langt fra hverandre, hva beslutter SJT? Arne Lie 144 16. June 2021, kl. 15:27
Re: [NO] Det holder nå, - enige blir de ikkeT? Arne Lie 127 30. June 2021, kl. 08:05
Re: [NO] Det holder nå, - finalen? Arne Lie 128 15. July 2021, kl. 09:22
[NO] Flytting av Flytogterminalen Oslo S Knut Erik Hagen 119 15. July 2021, kl. 20:08
Re: [NO] Flytting av Flytogterminalen Oslo S Arne Lie 115 15. July 2021, kl. 20:39
Re: [NO] SJT har fattet vedtak i saken Arne Lie 101 29. July 2021, kl. 10:55Beklager, bare registrerte brukere kan opprette innlegg i dette forumet.

Klikk her for å logge inn