Jernbane.net


Avansert
Støtt oss
[NO] Spillet om Tinnosbanen og Verdensarven
Arne Lie
26. November 2021, kl. 17:08
Under kan du lese om hvordan de politiske partiene på Stortinget forholder seg til Verdensarven knyttet til Rjukan og en viktig del av den; Tinnosbanen. Som du kan lese i dokumentet påpekes at manglende oppfølging av Tinnosbanen i verste fall kunne true status som Verdensarv. Det er fra behandlingen i Stortingets samferdselskomite referatet er hentet. En annen sak er at Jernbanedirektoratet pga datatekniske feil ikke har mottatt innsynskrav flere måneder tilbake. Derfor kommer dette først nå.

-----

Tinnosbanen

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet ,
Fremskritts partiet , Senter partiet og Sosialistisk Venstreparti ,
viser til at Tinnosbanen inngår i verdensarven Rjukan–Notodden industriarv, og at
anlegget er fredet av Riksantikvaren. Staten ved Bane NOR har ansvar for
vedlikehold av banen, og det er tidligere anslått at det trengs 300–500 mill. kroner
for at banen kan oppgraderes til kjørbar stand for museums-/turisttog.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk
Venstreparti viser til at i svar på skriftlig spørsmål nr. 2030 (2019–2020) fra
stortingsrepresentant Sverre Myrli svarte samferdselsministeren:

«Samferdselsdepartementet vil ta stilling til fremtidige planer for
Tinnosbanen i forbindelse med neste Nasjonal transportplan.»
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet , Senter partiet og
Sosialistisk Venstre parti registrerer med forundring at Tinnosbanen ikke er
nevnt med ett eneste ord i stortingsmeldingen fra regjeringen.

Det er disse medlemmers syn at staten har ansvar for å ta vare på Tinnosbanen ved at den
settes i stand igjen for museums-/turisttog, slik at Norge kan ivareta sine
forpliktelser for verdensarven Rjukan–Notodden industriarv.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre erkjenner at selv i en tid
med historisk høy satsing på jernbane i Norge, er det verken mulig eller realistisk å
prioritere utvikling av alle jernbanestrekninger. Disse medlemmer tar til
orientering at regjeringen ikke har funnet rom for å prioritere oppgradering av
Tinnosbanen til kjørbar stand for museums-/turisttog i forslaget til NTP. Disse
medlemmer viser til at Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at Bane NOR
dekker opprettholdelse av dagens tilstand på Tinnosbanen, som vil si vedlikehold
av nåværende infrastruktur, innenfor det årlige vedlikeholdsbudsjettet.

I forhold til prosjektene som er blitt prioritert i NTP 2022–2033, har en oppgradering av
Tinnosbanen en høy kostnad og en begrenset samfunnsøkonomisk nytte.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener det må
prioriteres å gjøre nødvendige oppgraderinger på Tinnosbanen, og det må tas
ansvar for denne vesentlige delen av UNESCOs verdensarv som
museumsbane. Disse medlemmer mener det må prioriteres midler til dette
arbeidet i løpet av planens første seksårsperiode.

Komiteens med lemmer fra Fremskrittspartiet og
Senterpartiet gjør oppmerksom på at Norge som nasjon sluttet seg til
konvensjonen om vern av verdens kultur- og naturarv. Dette innebærer at drift og
vedlikehold av Tinnosbanen er en internasjonal forpliktelse for Norge. Flere
plasser i landet har museums-/turisttog vist seg å være en suksess og en viktig
attraksjon for reiselivsbransjen.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet vil oppgradere Tinnosbanen til
kjørbar stand for museumstog, turist- eller godstog for 0,3 mrd. kroner i andre
periode.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk
Venstreparti vil minne om at sidebanen Tinnosbanen står på UNESCOS
verdensarvliste, er en av fire hovedpilarer i Verdensarven Rjukan/Notodden og er
et bærende element i transportåren. Det er klare forpliktelser for staten til å følge
opp med både aktiv forvaltning og midler til å opprettholde standarden ifølge
Riksantikvaren 20. oktober 2019. Tinnosbanen ble fredet 22. desember 2011 og
har ikke vært vedlikeholdt siden 1999.

Den statlig eide Tinnosbanen utgjør en vesentlig del av det samlede
verdensarvobjektet. For å få det samlede verdensarvobjektet opp på et
tilfredsstillende nivå, må staten foreta de nødvendige oppgraderinger av
Tinnosbanen (Jernbanedirektoratet 31. oktober 2010).

Disse medlemmer vil minne om at Unesco utfører inspeksjoner hvert 5. år
etter utnevnelsen. 2021 blir derfor første gang en inspeksjon finner sted.
Verdensarvstatusen kan absolutt stå i fare hvis ikke nødvendige
vedlikeholdsarbeider blir utført omgående.


Jernbanedirektoratet har anslått at etterslepet på vedlikeholds- og
fornyelseskostnader utgjør ca. 280 mill. kroner. Railsupport (17. oktober 2019) og
Railconsult (20. februar 2014) har ved sine beregninger begge kommet frem til en
driftsklar Tinnosbane for de samme midlene som er unndratt banevedlikeholdet i
denne perioden.

Disse medlemmer vil understreke at Tinnosbanen vil skape aktivitet på mange
områder. Blant annet har Norsk jernbanemuseum antydet at de vil plassere
materiell og teknisk ekspertise i tilknytning til banen (7–8 arbeidsplasser). Norsk
jernbaneskole vil bruke banen til øvelseskjøring og vil samtidig ha behov for 600 til
800 overnattingsdøgn. I tillegg forventes det en raskt økende turisttrafikk generert
av hovedpulsåren i Verdensarven Rjukan/Notodden. Her er det snakk om
helårstrafikk.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet , Senterpartiet og
Sosialistisk Venstreparti fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at staten har ansvar for vedlikehold og
opprusting av Tinnosbanen, slik at banen kan settes i stand igjen og Norge kan
ivareta sine forpliktelser for verdensarven i Rjukan–Notodden industriarv.»

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti fremmer følgende
forslag:
«Stortinget ber regjeringen ta ansvar for at Tinnosbanen får den helt nødvendige
opprusting og at en første delbevilgning får plass på forslaget til statsbudsjett for
2022.»

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre viser til at Bane NOR har
valgt å prioritere vedlikeholdsmidler til verdensarvstrekningen fra 2020, i
forbindelse med en fullstendig gjennomgang i 2019 av kulturminner som er i Bane
NORs eie. Bane NOR har brukt om lag 7 mill. kroner på sikkerhetstiltak langs
banen i 2020 og har avsatt 5 mill. kroner til ytterligere vedlikeholdstiltak i 2021.
Bane NOR tar således sitt ansvar for å ivareta Tinnosbanen.


Med vennlig hilsen/Kind regards

NN

SamferdselsdepartementetArne L
[NO] Spillet om Tinnosbanen og Verdensarven
Arne Lie (250)
26. November 2021, kl. 17:08
Re: [NO] Spillet om Tinnosbanen og Verdensarven
Trygve Kåsa (117)
26. November 2021, kl. 23:02
Re: [NO] Spillet om Tinnosbanen og Verdensarven
Ronny Maarud (103)
27. November 2021, kl. 08:56
Re: [NO] Spillet om Tinnosbanen og Verdensarven
Trygve Kåsa (105)
27. November 2021, kl. 11:19
Re: [NO] Spillet om Tinnosbanen og Verdensarven
Knut Andvord (100)
27. November 2021, kl. 12:10
Re: [NO] Spillet om Tinnosbanen og Verdensarven
Gunnar Hall (90)
27. November 2021, kl. 20:37
Re: [NO] Spillet om Tinnosbanen og Verdensarven
Arne Lie (95)
27. November 2021, kl. 21:32
26. November 2021, kl. 17:08
Under kan du lese om hvordan de politiske partiene på Stortinget forholder seg til Verdensarven knyttet til Rjukan og en viktig del av den; Tinnosbanen. Som du kan lese i dokumentet påpekes at manglende oppfølging av Tinnosbanen i verste fall kunne true status som Verdensarv. Det er fra behandlingen i Stortingets samferdselskomite referatet er hentet. En annen sak er at Jernbanedirektoratet pga datatekniske feil ikke har mottatt innsynskrav flere måneder tilbake. Derfor kommer dette først nå.

-----

Tinnosbanen

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet ,
Fremskritts partiet , Senter partiet og Sosialistisk Venstreparti ,
viser til at Tinnosbanen inngår i verdensarven Rjukan–Notodden industriarv, og at
anlegget er fredet av Riksantikvaren. Staten ved Bane NOR har ansvar for
vedlikehold av banen, og det er tidligere anslått at det trengs 300–500 mill. kroner
for at banen kan oppgraderes til kjørbar stand for museums-/turisttog.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk
Venstreparti viser til at i svar på skriftlig spørsmål nr. 2030 (2019–2020) fra
stortingsrepresentant Sverre Myrli svarte samferdselsministeren:

«Samferdselsdepartementet vil ta stilling til fremtidige planer for
Tinnosbanen i forbindelse med neste Nasjonal transportplan.»
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet , Senter partiet og
Sosialistisk Venstre parti registrerer med forundring at Tinnosbanen ikke er
nevnt med ett eneste ord i stortingsmeldingen fra regjeringen.

Det er disse medlemmers syn at staten har ansvar for å ta vare på Tinnosbanen ved at den
settes i stand igjen for museums-/turisttog, slik at Norge kan ivareta sine
forpliktelser for verdensarven Rjukan–Notodden industriarv.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre erkjenner at selv i en tid
med historisk høy satsing på jernbane i Norge, er det verken mulig eller realistisk å
prioritere utvikling av alle jernbanestrekninger. Disse medlemmer tar til
orientering at regjeringen ikke har funnet rom for å prioritere oppgradering av
Tinnosbanen til kjørbar stand for museums-/turisttog i forslaget til NTP. Disse
medlemmer viser til at Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at Bane NOR
dekker opprettholdelse av dagens tilstand på Tinnosbanen, som vil si vedlikehold
av nåværende infrastruktur, innenfor det årlige vedlikeholdsbudsjettet.

I forhold til prosjektene som er blitt prioritert i NTP 2022–2033, har en oppgradering av
Tinnosbanen en høy kostnad og en begrenset samfunnsøkonomisk nytte.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener det må
prioriteres å gjøre nødvendige oppgraderinger på Tinnosbanen, og det må tas
ansvar for denne vesentlige delen av UNESCOs verdensarv som
museumsbane. Disse medlemmer mener det må prioriteres midler til dette
arbeidet i løpet av planens første seksårsperiode.

Komiteens med lemmer fra Fremskrittspartiet og
Senterpartiet gjør oppmerksom på at Norge som nasjon sluttet seg til
konvensjonen om vern av verdens kultur- og naturarv. Dette innebærer at drift og
vedlikehold av Tinnosbanen er en internasjonal forpliktelse for Norge. Flere
plasser i landet har museums-/turisttog vist seg å være en suksess og en viktig
attraksjon for reiselivsbransjen.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet vil oppgradere Tinnosbanen til
kjørbar stand for museumstog, turist- eller godstog for 0,3 mrd. kroner i andre
periode.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk
Venstreparti vil minne om at sidebanen Tinnosbanen står på UNESCOS
verdensarvliste, er en av fire hovedpilarer i Verdensarven Rjukan/Notodden og er
et bærende element i transportåren. Det er klare forpliktelser for staten til å følge
opp med både aktiv forvaltning og midler til å opprettholde standarden ifølge
Riksantikvaren 20. oktober 2019. Tinnosbanen ble fredet 22. desember 2011 og
har ikke vært vedlikeholdt siden 1999.

Den statlig eide Tinnosbanen utgjør en vesentlig del av det samlede
verdensarvobjektet. For å få det samlede verdensarvobjektet opp på et
tilfredsstillende nivå, må staten foreta de nødvendige oppgraderinger av
Tinnosbanen (Jernbanedirektoratet 31. oktober 2010).

Disse medlemmer vil minne om at Unesco utfører inspeksjoner hvert 5. år
etter utnevnelsen. 2021 blir derfor første gang en inspeksjon finner sted.
Verdensarvstatusen kan absolutt stå i fare hvis ikke nødvendige
vedlikeholdsarbeider blir utført omgående.


Jernbanedirektoratet har anslått at etterslepet på vedlikeholds- og
fornyelseskostnader utgjør ca. 280 mill. kroner. Railsupport (17. oktober 2019) og
Railconsult (20. februar 2014) har ved sine beregninger begge kommet frem til en
driftsklar Tinnosbane for de samme midlene som er unndratt banevedlikeholdet i
denne perioden.

Disse medlemmer vil understreke at Tinnosbanen vil skape aktivitet på mange
områder. Blant annet har Norsk jernbanemuseum antydet at de vil plassere
materiell og teknisk ekspertise i tilknytning til banen (7–8 arbeidsplasser). Norsk
jernbaneskole vil bruke banen til øvelseskjøring og vil samtidig ha behov for 600 til
800 overnattingsdøgn. I tillegg forventes det en raskt økende turisttrafikk generert
av hovedpulsåren i Verdensarven Rjukan/Notodden. Her er det snakk om
helårstrafikk.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet , Senterpartiet og
Sosialistisk Venstreparti fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at staten har ansvar for vedlikehold og
opprusting av Tinnosbanen, slik at banen kan settes i stand igjen og Norge kan
ivareta sine forpliktelser for verdensarven i Rjukan–Notodden industriarv.»

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti fremmer følgende
forslag:
«Stortinget ber regjeringen ta ansvar for at Tinnosbanen får den helt nødvendige
opprusting og at en første delbevilgning får plass på forslaget til statsbudsjett for
2022.»

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre viser til at Bane NOR har
valgt å prioritere vedlikeholdsmidler til verdensarvstrekningen fra 2020, i
forbindelse med en fullstendig gjennomgang i 2019 av kulturminner som er i Bane
NORs eie. Bane NOR har brukt om lag 7 mill. kroner på sikkerhetstiltak langs
banen i 2020 og har avsatt 5 mill. kroner til ytterligere vedlikeholdstiltak i 2021.
Bane NOR tar således sitt ansvar for å ivareta Tinnosbanen.


Med vennlig hilsen/Kind regards

NN

SamferdselsdepartementetArne L
Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] Spillet om Tinnosbanen og Verdensarven Arne Lie 250 26. November 2021, kl. 17:08
Re: [NO] Spillet om Tinnosbanen og Verdensarven Trygve Kåsa 117 26. November 2021, kl. 23:02
Re: [NO] Spillet om Tinnosbanen og Verdensarven Ronny Maarud 103 27. November 2021, kl. 08:56
Re: [NO] Spillet om Tinnosbanen og Verdensarven Trygve Kåsa 105 27. November 2021, kl. 11:19
Re: [NO] Spillet om Tinnosbanen og Verdensarven Knut Andvord 100 27. November 2021, kl. 12:10
Re: [NO] Spillet om Tinnosbanen og Verdensarven Gunnar Hall 90 27. November 2021, kl. 20:37
Re: [NO] Spillet om Tinnosbanen og Verdensarven Arne Lie 95 27. November 2021, kl. 21:32Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.