Jernbane.net


Avansert
Støtt oss
[NO] Ingen vei tilbake for Numedalsbanens nordlige del?
Arne Lie
21. January 2022, kl. 19:19
Brev fra Bane NOR til SJT:

Numedalsbanens nordre del.

Søknadom unntak fra jernbaneinfrastrukturforskriften §3-6for
å kunne etablere planovergang ved Aslefet i Flesberg kommune.

Fylkesveg 40 i Flesberg kommune krysser i dag Numedalsbanen ved km 130,66 med bru (Aslefet
bru) over jernbanen. Fylkesvegen har dårlig kurvaturpå stedet, og Viken fylkeskommune arbeider
med et forprosjek tmed sikte på å bygge om veganlegget til en bedre standard. Fra Viken
fylkeskommune har Bane NOR mottatt henvendelse 30. november2021 om det ermulig å legge
om fylkesveg 40, slik at vegen kan krysse Numedalsbanen i plan ved ca. km 130,8. En slik løsning
vil innebære at det etableres ny planovergang.

Numedalsbanen på strekningen Flesberg tømmerterminal - Rødberg har ikke vært i bruk til
jernbaneformål de siste 25 årene, men inngår fortsatt i det nasjonale jernbanenettet. Ifølge
jernbaneinfrastrukturforskriften § 3-6 siste ledd er det ikke tillatt å etablere nye planoverganger på
det nasjonale jernbanenettet.

I brev av 1. november 2019 til Jernbanedirektoratet har Bane NOR anmodet om at
Numedalsbanen nord for Flesberg tømmerterminal nedlegges og tas ut av det nasjonale
jernbanenettet av økonomiske, forvaltnings- og sikkerhetsmessige årsaker, samt forholdet til
samfunnet forøvrig. Saken er fortsatt til behandling i Jernbanedirektoratet.

Søknad om unntak fra jernbaneinfrastrukturforskriften
I jernbaneinfrastrukturforskriften § 4-1 heter det: «Statens jernbanetilsyn kan i det enkelte tilfellet
gjøre unntakfra denne forskriften dersom særlige grunner tilsier det»

Vi viser til telefonsamtale 10. des. 2021 med XX i Statens jernbanetilsyn, og ber om at
saken blir behandlet etter jernbaneinfrastrukturforskriften § 4-1.

Bane NOR visertil følgende særlige grunner:
Stortingetvedtok 2. juni 1988 å innstille persontrafikken på Numedalsbanen fra Kongsberg
til Rødberg fra 1. januar1989. Stortinget vedtok også å innstille godstrafikken på
strekningen Rollag - Rødberg fra samme dato.
Numedalsbanen er ikke elektrifisert, og banen har heller ikke fjernstyring.

På strekningen mellom Kongsberg og Flesberg tømmerterminal er trafikken beskjeden
med omlag et godstog pr. uke. I 2016 sluttførte Jernbaneverketen oppgradering av
banens søndre del for å imøtekomme behove tfor pukktransport med tog fra Svene
pukkverk og tømmertransport med tog fra Flesberg tømmerterminal. Alle sviller måtte
byttes på strekningen etter en togavsporing i 2014.

Med noen få unntak i første halvdel av 1990-tallet har det ikke vært togtrafikk på
Numedalsbanen nord for Flesberg tømmerterminal. Banens trafikale endepunkteri dag
km 129,82.
Strekningen mellom Flesberg tømmerterminal og Rollag har ikke blitt vedlikeholdt de siste
25 årene og er preget av sterkt forfall. Strekningen preges av gjengroing, råtne sviller,
stedvis tette stikkrenner, utglidning og setningsskader i overbygningen m.m. Ettersom
bruks potensialet forbanen nord for Flesberg er markedsmessig meget svakt, mener
Bane NOR at det ikke er samfunnsøkonomisk forsvarlig å sette kjøreveien i stand slik at
togtrafikkkan gjenopptas på strekningen.

Det vil koste uforholdsmessig mye mer å bygge en ny fylkesvegbru over Numedalsbanen
ved Aslefet, sammenlignet med etablering av en ny veg trasé som krysser Numedalsbanen
i plan.
Dersom Jernbanetilsynet mener at det foreligger særlige grunner, og vil gjøre unntak fra
jernbaneinfrastrukturforskriften, vil BaneNOR gå i dialog med Viken fylkeskommune om den videre
planleggingen av tiltaket. Det følger av jernbaneloven § 10 at fylkeskommunen må innhente
tillatelse fra kjøreveienseier(Bane NOR) for den delen av veganlegget som kommer nærmere
jernbanesporet enn 30 m.

Dersom Numedalsbanen nord for Flesberg fortsatt er en del av det nasjonale jernbanenettet når
Viken fylkeskommune søker om tillatelse etter jernbaneloven § 10, vil det være aktuelt for Bane
NOR å stille vilkår for tillatelsen. Bane NOR vil eksempelvis kunne stille vilkår om at fylkesvegen
skal krysse i samme plan (kotehøyde) som banen, og mest mulig rettvinklet i forhold til banen,
herunder sikre gode siktforhold. Vilkårene vil ta høyde for at det må etableres veisikringsanlegg for
planovergangen, dersom det mot formodning skal gjenopptas trafikk på banen.

Med vennlig hilsen

XX BN

----------Arne L
[NO] Ingen vei tilbake for Numedalsbanens nordlige del?
Arne Lie (237)
21. January 2022, kl. 19:19
21. January 2022, kl. 19:19
Brev fra Bane NOR til SJT:

Numedalsbanens nordre del.

Søknadom unntak fra jernbaneinfrastrukturforskriften §3-6for
å kunne etablere planovergang ved Aslefet i Flesberg kommune.

Fylkesveg 40 i Flesberg kommune krysser i dag Numedalsbanen ved km 130,66 med bru (Aslefet
bru) over jernbanen. Fylkesvegen har dårlig kurvaturpå stedet, og Viken fylkeskommune arbeider
med et forprosjek tmed sikte på å bygge om veganlegget til en bedre standard. Fra Viken
fylkeskommune har Bane NOR mottatt henvendelse 30. november2021 om det ermulig å legge
om fylkesveg 40, slik at vegen kan krysse Numedalsbanen i plan ved ca. km 130,8. En slik løsning
vil innebære at det etableres ny planovergang.

Numedalsbanen på strekningen Flesberg tømmerterminal - Rødberg har ikke vært i bruk til
jernbaneformål de siste 25 årene, men inngår fortsatt i det nasjonale jernbanenettet. Ifølge
jernbaneinfrastrukturforskriften § 3-6 siste ledd er det ikke tillatt å etablere nye planoverganger på
det nasjonale jernbanenettet.

I brev av 1. november 2019 til Jernbanedirektoratet har Bane NOR anmodet om at
Numedalsbanen nord for Flesberg tømmerterminal nedlegges og tas ut av det nasjonale
jernbanenettet av økonomiske, forvaltnings- og sikkerhetsmessige årsaker, samt forholdet til
samfunnet forøvrig. Saken er fortsatt til behandling i Jernbanedirektoratet.

Søknad om unntak fra jernbaneinfrastrukturforskriften
I jernbaneinfrastrukturforskriften § 4-1 heter det: «Statens jernbanetilsyn kan i det enkelte tilfellet
gjøre unntakfra denne forskriften dersom særlige grunner tilsier det»

Vi viser til telefonsamtale 10. des. 2021 med XX i Statens jernbanetilsyn, og ber om at
saken blir behandlet etter jernbaneinfrastrukturforskriften § 4-1.

Bane NOR visertil følgende særlige grunner:
Stortingetvedtok 2. juni 1988 å innstille persontrafikken på Numedalsbanen fra Kongsberg
til Rødberg fra 1. januar1989. Stortinget vedtok også å innstille godstrafikken på
strekningen Rollag - Rødberg fra samme dato.
Numedalsbanen er ikke elektrifisert, og banen har heller ikke fjernstyring.

På strekningen mellom Kongsberg og Flesberg tømmerterminal er trafikken beskjeden
med omlag et godstog pr. uke. I 2016 sluttførte Jernbaneverketen oppgradering av
banens søndre del for å imøtekomme behove tfor pukktransport med tog fra Svene
pukkverk og tømmertransport med tog fra Flesberg tømmerterminal. Alle sviller måtte
byttes på strekningen etter en togavsporing i 2014.

Med noen få unntak i første halvdel av 1990-tallet har det ikke vært togtrafikk på
Numedalsbanen nord for Flesberg tømmerterminal. Banens trafikale endepunkteri dag
km 129,82.
Strekningen mellom Flesberg tømmerterminal og Rollag har ikke blitt vedlikeholdt de siste
25 årene og er preget av sterkt forfall. Strekningen preges av gjengroing, råtne sviller,
stedvis tette stikkrenner, utglidning og setningsskader i overbygningen m.m. Ettersom
bruks potensialet forbanen nord for Flesberg er markedsmessig meget svakt, mener
Bane NOR at det ikke er samfunnsøkonomisk forsvarlig å sette kjøreveien i stand slik at
togtrafikkkan gjenopptas på strekningen.

Det vil koste uforholdsmessig mye mer å bygge en ny fylkesvegbru over Numedalsbanen
ved Aslefet, sammenlignet med etablering av en ny veg trasé som krysser Numedalsbanen
i plan.
Dersom Jernbanetilsynet mener at det foreligger særlige grunner, og vil gjøre unntak fra
jernbaneinfrastrukturforskriften, vil BaneNOR gå i dialog med Viken fylkeskommune om den videre
planleggingen av tiltaket. Det følger av jernbaneloven § 10 at fylkeskommunen må innhente
tillatelse fra kjøreveienseier(Bane NOR) for den delen av veganlegget som kommer nærmere
jernbanesporet enn 30 m.

Dersom Numedalsbanen nord for Flesberg fortsatt er en del av det nasjonale jernbanenettet når
Viken fylkeskommune søker om tillatelse etter jernbaneloven § 10, vil det være aktuelt for Bane
NOR å stille vilkår for tillatelsen. Bane NOR vil eksempelvis kunne stille vilkår om at fylkesvegen
skal krysse i samme plan (kotehøyde) som banen, og mest mulig rettvinklet i forhold til banen,
herunder sikre gode siktforhold. Vilkårene vil ta høyde for at det må etableres veisikringsanlegg for
planovergangen, dersom det mot formodning skal gjenopptas trafikk på banen.

Med vennlig hilsen

XX BN

----------Arne L
Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] Ingen vei tilbake for Numedalsbanens nordlige del? Arne Lie 237 21. January 2022, kl. 19:19Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.