<% session.LCID = 1044 %> <% response.buffer=true %> Jernbane.net

Tog Aktuelt  

(Bidrag sendes til: Webmaster)

Denne "nyhetsiden" tar sikte på å gjengi en del små og store jernbanebegivenheter både fra inn og utland. Vi tar gjerne i mot bidrag fra deg for å gjøre siden best mulig!

<%Response.Flush%> <% response.buffer=true %>
<%language="VBScript" response.write "" sqlstr = "SELECT TOP " & numItems & " * FROM news ORDER BY tadate DESC, tatime DESC" Set rsnews = news.Execute(sqlstr) If Err.Number <> 0 Then response.write "Couldn't exec SQL query" response.end End If If rsnews.EOF Then response.write "No records found... DB corrupt?" response.end End If Function to_html(s_string) to_html = Replace(s_string, vbcrlf, "
") to_html = Replace(to_html, """", """) End Function rsnews.moveFirst Dim db While Not rsnews.EOF picture=rsnews.fields("image") ex_link=rsnews.fields("linkurl") ex_linktxt=rsnews.fields("linktext") s_heading=rsnews.fields("heading") s_message=rsnews.fields("news") s_message2=to_html(s_message) s_message3=to_html(s_message) If rsnews.fields("urls") = "1" THEN s_message3 = edit_hrefs(s_message2) End if currdate = FormatDateTime(rsnews.fields("tadate"), 1) if db <> currdate then %>
   <% response.write currdate %>
<% db = currdate end if %>
<%=rsnews.fields("title")%>
 
<% IF picture > "" then response.write "" END IF %> <%Response.Write s_heading%>
<%Response.Write s_message3%>
<% IF ex_link > "" then response.write "Mer om saken: " & ex_linktxt & "" END IF %>

<%Response.Flush%> <% rsnews.moveNext Wend %>


<%=reginfo%>

 

 

<%Response.Flush%> <%Response.Flush%>